Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Европската комисија ја препознава работата на наставниците и се стреми да ѝ оддаде признание нудејќи им можност за вреднување на нивните активности во рамки на еТвининг и програмата Еразмус+.

eTwinning National Quality Label icon
Ознаките за квалитет на еТвининг им се доделуваат на наставници и на ученици за нивната индивидуална работа на проекти врз основа на заедничка рамка за евалуација.
eTwinning European Quality Label icon
За Европската ознака за квалитет се оценува работата на сите наставници и ученици кои учествуваат во проект на еТвининг.
eTwinning School Label icon
Ознаката за еТвининг училиште им се доделува на училишта кои се активни во промовирањето на вредностите и педагогијата на еТвининг, кои се референтна точка за нивната локална заедница и кои претставуваат модел за другите училишта.
European Language Label icon
Европската јазична ознака е награда која го поттикнува развојот на нови техники и иницијативи во полето на учење и подучување јазици, како и унапредување на интеркултурната свест низ Европа. Таа се доделува на проекти финансирани од Еразмус+ и на други иницијативи од сите полиња на образование и обука.
Erasmus accreditation excellence label icon
Како дел од програмата за акредитација на Еразмус во рамки на Клучната акција 1, најуспешните акредитирани организации во полињата на образование на возрасни, стручно образование и обука, и училишно образование, добиваат ознаки за извонредност за спроведувањето висококвалитетни проекти за мобилност.

eTwinning European Prizes icon
Европските еТвининг награди се највисоката почест што наставниците и учениците може да ја добијат за нивните извонредни залагања во рамки на еТвининг.
Innovative Teaching Award icon
Европската награда за иновативна настава ги истакнува иновативните практики на подучување и учење развиени во рамки на европски проекти за соработка во полињата на училишно образование и иницијално стручно образование и обука. Иницијативата се надоврзува на програмата Еразмус+.