Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Tugann an Coimisiún Eorpach aitheantas d’obair mhúinteoirí agus tá sé mar aidhm aige é a aithint trí dheiseanna a chur ar fáil maidir lena meas ó thaobh a ngníomhaíochtaí eTwinning agus Erasmus+.

eTwinning National Quality Label icon
Bronntar Marcanna Cáilíochta eTwinning ar mhúinteoirí agus ar a scoláirí as a gcuid oibre aonair i dtionscadail bunaithe ar chomhchreat measúnaithe.
eTwinning European Quality Label icon
Déanann an Marc Cáilíochta Eorpach obair na múinteoirí agus daltaí ar fad atá páirteach i dtionscadal eTwinning a mheas.
eTwinning School Label icon
Bronntar an eTwinning School Label ar scoileanna atá gníomhach ó thaobh luachanna agus oideolaíocht eTwinning a chur chun cinn, ar pointe tagartha dá bpobal áitiúil iad, agus ar eiseamláir iad do scoileanna eile.
European Language Label icon
Is gradam é an Séala Eorpach Teanga a chuireann chun cinn forbairt teicnící agus tionscnamh nua i réimse na foghlama agus an teagaisc teanga, chomh maith le feabhsú na feasachta idirchultúrtha ar fud na hEorpa. Bronntar é ar thionscadail a bhfuil maoiniú faighte acu ó Erasmus+ agus ar thionscnaimh eile i réimsí uile an oideachais agus na hoiliúna.
Erasmus accreditation excellence label icon
De réir Eochairghníomh 1 sa scéim creidiúnaithe Erasmus, bronntar marcanna barr feabhais ar na heagraíochtaí creidiúnaithe is fearr i réimsí an oideachais aosaigh, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna, agus an oideachais scoile as tionscadail soghluaisteachta ar ardchaighdeán a chur i bhfeidhm.

eTwinning European Prizes icon
Is iad na Duaiseanna Eorpacha eTwinning an onóir is mó ar féidir le múinteoirí agus daltaí a fháil as an tsárobair a dhéanann siad in eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
Leagann an Gradam Eorpach don Teagasc Nuálach béim ar chleachtais nuálacha sa teagasc agus san fhoghlaim a forbraíodh mar chuid de chomhthionscadail i réimse an oideachais scoile agus an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna tosaigh. Bhí an clár Erasmus+ mar bhonn leis an togra.