Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Европейската комисия оценява работата на учителите и се стреми да ѝ отдаде необходимото признание, като им предоставя възможности за оценяване на техните дейности по програмите eTwinning и „Еразъм+“.

eTwinning National Quality Label icon
Национални и европейски знаци за качество на eTwinning
Знаците за качество на eTwinning се присъждат на учители и техните ученици за индивидуалната им работа по даден проект въз основа на обща рамка за оценяване.
eTwinning European Quality Label icon
Национални и европейски знаци за качество на eTwinning
Знаците за качество на eTwinning се присъждат на учители и техните ученици за индивидуалната им работа по даден проект въз основа на обща рамка за оценяване.
eTwinning School Label icon
Знак „eTwinning училище“ Знакът „eTwinning училище“ се присъжда на училища, които популяризират активно ценностите и педагогиката на eTwinning, представляват образец за своята местна общност и са модел за други училища.
European Language Label icon
Европейският езиков знак е награда, с която се насърчава създаването на нови техники и инициативи в областта на изучаването и преподаването на чужди езици, а също и повишаването на междукултурната осведоменост в Европа. Той се присъжда на проекти, финансирани по програма „Еразъм+“, и на други инициативи от всички области на образованието и обучението.
Erasmus accreditation excellence label icon
Като част от схемата за акредитация по програма „Еразъм“, в рамките на ключово действие 1 на програмата, на акредитираните организации с най-добри резултати в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование се присъжда знак за високи постижения за изпълнението на висококачествени проекти за мобилност.

eTwinning European Prizes icon
Европейските награди на eTwinning са най-голямото отличие, което учителите и учениците могат да получат за тяхната изключителна работа в eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
Европейската награда за иновативно обучение отличава иновативни практики на преподаване и учене, разработени в рамките на европейски проекти за сътрудничество в областта на училищното образование и първоначалното ПОО. Инициативата се основава на програмата „Еразъм+“.