Skip to main content
European School Education Platform

Политика на приватност за корисници на еТвининг

Политика на приватност за корисници на еТвининг

Вовед: Краток опис на обработката
European School Education Platform (во понатамошниот текст „Платформата“) е наследник на платформите School Education Gateway и еТвининг. Покрената во 2022 година, оваа повеќејазична онлајн платформа се стреми да прерасне во централно место за средба на целиот училиштен кадар (од предучилишно образование и грижа, па сè до основно и средно образование, вклучително и иницијално стручно образование и обука), истражувачи, креатори на политики и други чинители во полето на училишното образование.

Лични податоци се обезбедуваат на 2 нивоа:  

 

 1. со регистрирање на EU login како „обични“ корисници, за да може да учествувате во активностите (како на пример, учество во онлајн курсеви или правење објави) и да може да ги користите сите функции на платформата (како на пример, да коментирате на написи, да додавате ставки во омилени, или да зачувувате пребарувања);
 2. со дополнително регистрирање како корисници на еТвининг (еТвинери):  Посебен дел од Платформата е „еТвининг“, којшто нуди дел со ограничен пристап за кадарот што работи во училиштата (наставници, директори, библиотекари, итн.), во некоја од земјите учеснички, за комуникација, соработка, развој на проекти, споделување и ангажирање во онлајн заедницата. Корисниците кои аплицираат на еТвининг мора да бидат потврдени од Националната организација за поддршка на нивната земја за да станат еТвинери и да можат да го користат делот од еТвининг со ограничен пристап каде можат да комуницираат, да соработуваат, да се среќаваат, да разговараат на чет, да развиваат проекти, да учествуваат во активности за професионален развој, итн.

 

Оваа политика за приватност се однесува на „корисниците на еТвининг“ на платформата, коишто веќе се регистрирани како „обични корисници“ и со тоа веќе ја имаат прифатено политиката на приватност за „обични корисници“.

 

Напомена: Во моментот на активирање на European School Education Platform, постојните корисници на еТвининг и/или School Education Gateway мора да креираат сметка на EU Login со истата адреса на е-пошта со која претходно се регистрирале на еТвининг или на School Education Gateway со цел да ги синхронизираат старите сметки со новата сметка, вклучително и да извршат пренесување на личните податоци на новата сметка. 

 

Личните податоци собрани при регистрирање на еТвининг и при учество во активности на еТвининг се обработуваат на национално ниво, каде Националната организација за поддршка (NSO) е во улога на Контролор на податоци, или пак на ниво на Европската Унија, каде EACEA е Контролор на податоци. 

Сите лични податоци се обработуваат во согласност со важечкото законодавство за заштита на лични податоци.

 

 • На ниво на ЕУ, се применува Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1725 (1) за заштита на лични податоци од страна на институциите и телата на Унијата. 
 • На национално ниво, за членки на Европската Унија (ЕУ) и на Европската економска област (ЕОО), се применува Општата регулатива за заштита на лични податоци („ОРЗЛП“) (2). Сите операции за обработка на податоци под контрола на Националните организации за поддршка се во согласност со нејзините одредби.
 • За земји кои не се членки на ЕУ или на ЕЕО, личните податоци се обработуваат согласно важечкото национално законодавство, освен во случаи кога се обработуваат лични податоци на лица од земји членки на ЕУ или на ЕЕО. Во тој случај, се применува ОРЗЛП.

 

Следнава Изјава за приватноста ги отсликува политиките според кои EACEA ги собира, управува и користи личните податоци на засегнатите лица во eTвининг. Исто така, дава информации за дел од обработката на личните податоци од страна на Националните организации за поддршка.

 

 1. Кој е одговорен за обработката на личните податоци? 

 

На ниво на ЕУ - дел за еТвининг на European School Education Platform

 

Кога податоците се обработуваат на ниво на ЕУ, Контролор на податоци е Европската извршна агенција за образование и култура.

 

Назначено лице одговорно за активностите за обработка е: 

 

Раководителот на одделението A6 на EACEA 
Европска извршна агенција за образование и култура
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels
Е-пошта: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Дополнително, EACEA работи со следниве обработувачи:

EUN Partnership AISBL (во понатамошниот текст „European Schoolnet“) раководи со Централната служба за поддршка на eTвининг како изведувач на Европската извршна агенција за образование и култура.   

Rue de Trèves, 61 (3rd floor)

1040 Brussels

Belgium

Тел.: +32 2/790 75 75

Е-пошта: info@eun.org 

Веб-страница: www.eun.org

Дополнително, Tremend Software Consulting SRL, исто така, како изведувач на EACEA, ги обезбедува дигиталните услуги потребни за управување и одржување на school-education.ec.europa.eu.

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32

RO-030134 Bucuresti (Bucharest)

Romania

Тел.: +40-21-223-7700

Е-пошта: hello@tremend.com

Веб-страница: https://tremend.com/

Генералниот директорат за информатика (DG DIGIT) на Европската комисија ја обезбедува услугата за ИТ хостинг на European School Education Platform, вклучително и на делот за еТвининг.

На национално ниво - национални портали за еТвининг

Кога податоците се обработуваат на национално ниво (на пример за организирање национални активности - видете подолу), Контролори на податоци се конкретните служби за поддршка (Национална организација за поддршка).

Видете го списокот на лицата задолжени за активностите за обработка во секоја од националните организации за поддршка.

 

 1. Кои лични податоци се обработуваат и како?

 

На ниво на ЕУ - дел за еТвининг на European School Education Platform

Субјекти на лични податоци се подносителите на претставки, лицата со кои се води кореспонденција и барателите на информации, како и поединците кои ќе одлучат да се регистрираат во делот со ограничен пристап на еТвининг (потврден училиштен кадар) откако веќе се регистрирале на European School Education Platform како „обични корисници“. Исто така, и сите лица кои учествуваат во активностите организирани од корисниците на еТвининг. Во контекст на еТвининг, се обработуваат следниве лични податоци:

 

 1. Што се однесуваат на физичките карактеристики на лицата, како и сликата, гласот или отпечатоците од прсти (опционално). Опционалните лични податоци се собираат за потребите на профилот на членот и лицето кое се регистрира одлучува дали да ги даде тие податоци или не. Опционалните податоци вклучуваат слики.
 2. Што се однесуваат на приватната сфера на субјектот на лични податоци (опционално): Информации од форуми и други алатки за онлајн комуникација: Платформата нуди јавни форуми (или слични алатки за комуникација од трети лица) како дел од просторите за соработка. Преку овие онлајн алатки, корисниците можат на доброволна основа да споделуваат коментари, размислувања, фотографии, видеозаписи и други ресурси.
 3. Што се однесуваат на кариерата на субјектот на лични податоци (опционално): Платформата може да добие информации од личен карактер во случаите кога се даваат информации како одговор на некоја анкета (во тој случај од корисникот се бара да даде согласност за споделување на таквите информации). Ако лицето учествува во онлајн курс или во проект, може да собереме одредена содржина генерирана од учениците, како на пример доставени задачи, задачи оценувани од врсници и повратни информации од учениците во склоп на врсничко оценување. Исто така, се собираат и податоци од курсеви, како на пример одговори на учениците на квизови, внесови во форуми и анкети.
 4. Што се однесуваат на мисии и патувања: Учесниците може ќе учествуваат на настани со физичко присуство во својата земја или во странство. Може ќе достават информации за целите на учество во таквите иницијативи.
 5. Што се однесуваат на имиња и адреси, вклучително и адреси на е-пошта (задолжително).
 6. Училиштето и професионалната улога во училиштето (задолжително).
 7. Во однос на претставниците на Националната организација за поддршка, тие сами си ги поставуваат своите лични податоци (податоци за контакт и име на организацијата).

 

Напомена: Непобарани лични податоци кои ги откриваат расното или етничкото потекло, политичките ставови, религиските или филозофските верувања, синдикалното членство, здравствената состојба, генетските податоци, биометриските податоци заради единствена идентификација на физичкото лице, сексуалниот живот или сексуалната ориентација или податоци од слична природа може да бидат доставени од субјектите на лични податоци, но тие нема да се земаат предвид и нема да се обработуваат.

 

Платформата им нуди можност на корисниците да учествуваат на онлајн курсеви ограничени само на корисници на еТвининг преку EU Academy. За запишување на онлајн курсевите потребно е да се креира корисничка сметка во делот за еТвининг откако претходно лицето се регистрирало како обичен корисник на European School Education Platform (видете погоре), но не се бараат дополнителни лични податоци.

 

Поточно, за еТвининг на европско ниво, тоа значи:

 

а) Задолжителни податоци

 

 • Податоци за лицето кое се регистрира: улога во училиштето (доколку е наставник, по кој предмет), јазик/-ци за комуникација, возраст на учениците;
 • Податоци за училиштето на корисникот: официјално име на училиштето, адреса, град, адреса на е-пошта, регион и држава;
 • Податоци за директорот на училиштето: име, презиме, службена адреса на е-пошта.

 

б) Опционални податоци (овие податоци може да се обезбедат само доколку сте понатаму вклучени во активности на еТвининг):

 

Податоци за лицето кое се регистрира: опис на корисникот, листа на контакти во делот на еТвининг, листа на проекти, слика од лицето кое се регистрира, фотографии и други информации поврзани со користењето на платформата.

 

Други податоци: Лицата кои се регистрираат, исто така, може да учествуваат во TwinSpace на проекти, Групи на eTвининг и во (онлајн) настани. Во такви случаи, лицата кои се регистрираат може да доставуваат информации заради учество во такви иницијативи. Пристапот до овие платформи е ограничен само на регистрираните и проверени членови („еТвинери“).

 

Тие може да доставуваат и други информации во контекст на користењето на делот со ограничен пристап од платформата, како и да објавуваат пораки и други материјали на форуми, блогови и други секции од делот со ограничен пристап на платформата.

 

Во TwinSpaces и во Групите, корисниците може да користат и да вградуваат алатки од трети лица. Овие алатки применуваат свои сопствени политики за приватност кои јасно се споделуваат со крајните корисници. Со користењето на такви алатки од трети лица, корисниците се согласуваат нивните лични податоци да бидат обработувани од тие трети лица (како контролори).

 

За еТвининг на национално ниво - национални портали за еТвининг - тоа значи:

 

Во контекст на еТвининг, се обработуваат следниве лични податоци.

 

a) Задолжителни податоци - EACEA ѝ ги обезбедува на Националната организација за поддршка преку делот за еТвининг на Платформата

 

 • Податоци за лицето кое се регистрира: корисничко име, адреса на е-пошта, име, презиме, улога во училиштето (доколку е наставник, по кој предмет), јазик/-ци за комуникација, возраст на учениците, опис на корисникот;
 • Податоци за училиштето на корисникот: официјално име на училиштето, адреса, град, адреса на е-пошта, регион и држава;
 • Податоци за директорот на училиштето: име, презиме, службена адреса на е-пошта.

 

б) Технички информации: Податоците поврзани со Заедницата на еТвининг ги обезбедуваат самите корисници со испраќање онлајн формулари во делот од Платформата посветен на еТвининг и пристап до нив имаат разни национални служби.

 

в) Специфични податоци за теренски иницијативи: Учесниците може да учествуваат во активности за професионален развој со физичко присуство. Во тој случај, може да се бараат дополнителни информации од нив (на пример за организирање на патувањето) за целите на учество во таквите иницијативи. 

 

 1. Со која цел ги обработуваме вашите податоци? 

 

На ниво на ЕУ - дел за еТвининг на European School Education Platform

 

Обработката на податоци е неопходна со цел: 

 

 • Да им се овозможи на корисниците да ги користат услугите на платформата, како што се:
  • објава на коментари и записи;
  • користење разни функции на платформата, како на пример омилени елементи или зачувани пребарувања;
  • збогатување на корисничките профили;
 • одговарање на прашања упатени до корисничката служба, проверка на објави и пораки кои биле „пријавени“ од други корисници, итн.;
 • да им се овозможи на корисници на Платформата да комуницираат и да соработуваат во духот на заемна доверба и почитување;
 • да се овозможат и олеснат активностите за следење и истражување;
 • да се развијат цели за промовирање и комуникација во рамки на Платформата и нејзините услуги;
 • да им се испраќаат на регистрираните корисници ажурирани и релевантни информации во однос на Платформата, како и да се известуваат за останати сродни активности за кои тие би можеле да бидат заинтересирани во рамки на иницијативите на Европската комисија;
 • да се овозможи администрирање и спроведување на онлајн курсевите;
 • да се овозможи и подобри корисничкото искуство во рамки на овој и во слични идни проекти кои ги реализира Европската комисија преку контрола на пристап, следење на зачестеноста на користењето, пребарувачки навики, преференции и поставки;
 • да се овозможи собирање, категоризирање и резимирање на придонесот на корисниците во рамки на форумите и другите алатки за дискусија;
 • да се обезбедат збирни статистички податоци, вклучително, меѓу другото, и податоци за бројот на корисници во одреден период, омилените теми и/или земји избрани од корисниците и користењето на сметката;
 • да се обезбедат информации за активностите на лицата кои се регистрираат во рамки на еТвининг и надвор од него заради воспоставување и одржување на активностите на онлајн заедницата;
 • да им се овозможи на лицата кои се регистрираат да најдат партнери и да подготват проекти;
 • да обезбедат информации за нивните еТвининг проекти;
 • генерално, да им се овозможи на лицата кои се регистрираат на еТвининг да комуницираат и да соработуваат во духот на заемна доверба и почитување; и
 • да се овозможат и олеснат активностите за следење и истражување.

 

Кога корисниците се регистрираат на еТвининг, тие може да се пријават да го добиваат и информативниот билтен на еТвининг кој се испраќа на централно и на национално ниво. Со самото пријавување, корисниците се согласуваат да ја споделат својата адреса на е-пошта за таа цел.

 

Податоците на лицата кои се регистрираат се потврдуваат на национално ниво од соодветната Национална организација за поддршка.

 

На национално ниво - национални портали за еТвининг

 

Личните податоци што се даваат при регистрирањето на European School Education Platform и на еТвининг, Националната организација за поддршка на еТвининг ги користи за:

 

 • потврда на личните информации дадени од корисникот;
 • промовирање национални активности на еТвининг;
 • дисеминација на национални информативни билтени и известувања;
 • регистрирање за курсеви и настани;
 • учество во анкети.

 

Корисниците, исто така, можат да изберат да контактираат директно со Националната организација за поддршка за да бидат во тек со активностите на еТвининг. Доколку корисниците одлучат да контактираат директно со Националната организација за поддршка, личните податоци ќе се користат исклучиво за одговарање на пораките или управување со регистрациите.

 

Личните податоци никогаш не може да се користат за рекламни цели. 

 

 1. Врз која правна основа ги обработуваме вашите лични податоци?

 

На ниво на ЕУ

 

Обработката е неопходна заради извршување задача од јавен интерес или при остварување официјална надлежност доверена на институција или тело на Унијата (утврдено со правото на Унијата) (член 5(1)(a) од Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1725):

 

 • Регулатива (ЕУ) бр. 2021/817 на Европскиот парламент и на Советот од 20 мај 2021 година за основање на Еразмус+: програма на Унијата за образование, обука, млади и спорт, и за укинување на Регулативата (ЕУ) бр. 1288/2013 (Сл. весник L 189, 28.5.2021 год., стр. 1–33);
 • Одлука за спроведување (ЕУ) 2021/173 на Комисијата од 12 февруари 2021 година за основање на Европската извршна агенција за образование и култура;
 • Одлука C(2021)951 на Комисијата и нејзините анекси со кои се доделуваат овластувања на EACEA да управува со програми во Повеќегодишната финансиска рамка за 2021-2027 година.

 

Обработката којашто не е опфатена со горенаведената правна основа подлежи на согласност од субјектот на лични податоци (член 5(1)(г) од Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1725).

 

На национално ниво

Правната основа е реализирањето на договор потпишан меѓу EACEA и Национална организација за поддршка од ЕУ/ЕЕО (член 6 (1)(б) од Регулативата (ЕУ) 2016/679: Договор за грант потпишан меѓу EACEA и Националната организација за поддршка (Покана за доставување и План за активности EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 и EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).

 

За Националните организации за поддршка од трети земји важи нивното национално законодавство.

 

Може да стапите во контакт со соодветната Национална организација за поддршка за да побарате информации за законодавството што се применува во таа земја.

 

 1. Колку долго ги чуваме вашите лични податоци?

 

На ниво на ЕУ и на национално ниво

Во однос на податоците поврзани со профилите на корисниците на еТвининг, личните податоци поврзани со профилот на корисникот на еТвининг се чуваат во период од најмногу три години од неговото последно најавување во делот на еТвининг. По една година од последното најавување, корисничкиот профил автоматски ќе стане неактивен, т.е. повеќе нема да биде видлив за останатите корисници или за надворешниот свет. Корисникот може да ја реактивира својата сметка со повторно најавување. По две дополнителни години се испраќа потсетник со кој корисникот се информира дека по изминување на три години од неговото последно најавување, неговиот профил ќе биде анонимизиран.

 

Во случај корисниците да побараат нивната сметка да биде анонимизирана или ако таа е автоматски анонимизирана, личните податоци ќе се избришат.

 

Податоците ќе се чуваат само во анонимна форма којашто не овозможува лична идентификација. Ако корисниците со избришан профил сакаат и понатаму да ја користат платформата, ќе треба повторно да се регистрираат. Податоците им остануваат на располагање на EACEA, Европската комисија, националните или регионални училишни органи, органите задолжени за спроведување на еТвининг (Централната служба за поддршка и Националните организации за поддршка) и на други трети лица (видете во точка 6) во збирна форма по овластување на Контролорот на податоци, и тоа исклучиво за целите на истражување и следење.

 

За да ја деактивирате или да ја избришете сметката, обратете се кај Централната служба за поддршка (видете во точка 6 долу) на: privacy@esep-support.eu.

 

 1. Кој има пристап до вашите лични податоци и кому се откриваат?

 

На ниво на ЕУ - дел за еТвининг на European School Education Platform

 

За горенаведените цели, пристапот до податоците на еТвинерот е строго ограничен на:

 

Пристапот до податоците на еТвинерите е строго ограничен на:

 

 • проверените корисници на eTвининг (по најавување) можат да ги видат следниве податоци на другите корисници: целосниот сет на податоци, освен адресата на е-пошта на корисниците и податоците на училишните лидери;
 • овластениот персонал од EACEA и од Европската комисија (Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура и од Генералниот директорат за информатика): целосниот сет на податоци;
 • овластениот персонал од организацијата ангажирана од EACEA да ја реализира компонентата на еТвининг од платформата на ESEP, т.е. Централната служба за поддршка (European Schoolnet) и давателот на дигитални услуги (Tremend Software Consulting SRL): целосниот сет на податоци;
 • Националните организации за поддршка: имаат пристап до податоците на лицето кое се регистрира кои биле внесени на European School Education Platform за потврдување/управување со регистрацијата и одредени активности (Националните организации за поддршка имаат пристап само до податоците на корисниците од нивната земја);
 • назначениот персонал од Заедничкиот истражувачки центар (JRC) за личните податоци на еТвинерите кои ќе одлучат на доброволна основа да следат курсеви за обука на платформата на EU Academy.

 

Преносот на одредени податоци кон други трети лица (на пр. истражувачки центри и универзитети) може да се дозволи со посебно овластување од контролорот на податоци, но тие ќе бидат пренесени во анонимна форма.

 

Некои лични податоци ќе бидат достапни во делот со ограничен пристап во рамки на еТвининг, Групите на еТвининг и TwinSpace само на членовите кои имаат пристап до тие делови.

 

Покрај тоа, податоците може да им бидат обелоденети на државни органи и тие државни органи да ги обработат во согласност со важечките правила за заштита на податоци согласно целта на обработката, вклучувајќи ги меѓу другите:

 

 • Европскиот суд на правдата или некој национален суд или орган, како и адвокатите и застапниците на странките во случај на правна постапка;
 • Надлежното Тело за именување во случај на барање или жалба поднесени согласно член 90 од Кадровските прописи;
 • ОЛАФ (Европската канцеларија за спречување измами) во случај на истрага која се спроведува во рамки на примената на Регулативата (ЕК) бр. 1073/1999;
 • Службата за внатрешна ревизија на Комисијата во склоп на опфатот на задачите што ѝ се доверени со член 118 од Финансиската регулатива и член 49 од Регулативата (ЕК) бр. 1653/2004;
 • IDOC (Канцеларија на Комисијата за истражни и дисциплински постапки) во согласност со Одлуката на Комисијата од 12 јуни 2019 година за утврдување на општи извршни одредби за спроведување административни истраги и дисциплински постапки - C(2019)4231 и Одлуката (ЕУ) бр. 2019/165 на Комисијата од 1 февруари 2019 година за интерни правила кои се однесуваат на обезбедувањето информации на субјектите на податоци и ограничување на некои од нивните права за заштита на податоци во контекст на административни истраги, преддисциплински, дисциплински и постапки за суспензија;
 • Судот на ревизори во склоп на задачите што му се доверени со член 287 од Договорот за функционирањето на Европската Унија од Договорот за основање на Европската заедница и член 20, став 5 од Регулативата (ЕЗ) бр. 58/2003;
 • Европскиот Омбудсман во склоп на задачите што му се доверени со член 228 од Договорот за функционирањето на Европската Унија;
 • Канцеларијата на европскиот јавен обвинител во склоп на член 4 од Регулативата (ЕУ) 2017/1939 на Советот од 12 октомври 2017 година за воспоставување унапредена соработка за основање на Канцеларијата на европскиот јавен обвинител.

 

Личните податоци никогаш не може да се користат за рекламни цели.

 

Преноси на лични податоци во трети земји: некои Национални организации за поддршка се со седиште надвор од Европската Унија или Европската економска област, во следниве трети земји: Албанија, Алжир, Ерменија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Грузија, Јордан, Либан, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, Тунис и Турција. Треба да знаете дека за овие земји, ЕУ нема усвоено одлука за соодветност согласно член 47 од Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1725 со која би се обезбедила гаранција за соодветно ниво на заштита на вашите лични податоци во третата земја на дестинација откако тие ќе бидат пренесени. Оттука, нивото на заштита на пренесените лични податоци ќе зависи од законите или практиките на таа трета земја, и со тоа, вашите права во однос на заштитата на податоци може да не бидат еквивалентни на оние во земјите членки на ЕУ/ЕЕО или во земја со одлука за соодветност. Сепак, Националната организација за поддршка е обврзана со клаузули за заштита на податоци, со технички и организациски безбедносни обврски, во склоп на договор за грант потпишан со EACEA. Корисниците може да побараат да добијат копија од овие клаузули обраќајќи се кај контролорот. Централната служба за поддршка е обврзана со клаузули за заштита на податоци во склоп на договор за услуги потпишан со EACEA.

 

Некои од податоците доставени од корисниците, откако за нив ќе се даде експлицитна согласност, ќе се прикажуваат во Зоната за остварување контакти на Платформата, што значи дека тие податоци се слободно достапни на интернет. Во тој случај, корисникот има право да ги избрише своите податоци. Податоци што стануваат јавни се следниве:

 

 • Податоци за лицето кое се регистрира:име, презиме, училиште, а и сликата на корисникот ќе се прикажува јавно.
 • Податоци за училиштето:официјално име на училиштето, град, регион, земја.
 • Податоци за проектот: име, опис, јазици, возраст на учениците, податоци за партнери, датум на регистрирање и датум на затворање (ако има).

 

Другите податоци кои корисниците ги доставуваат во делот на еТвининг (на пр. пораки на форуми, онлајн дискусии и нишки, датотеки и слики) се видливи само за останатите регистрирани корисници во однос на деловите од еТвининг на Платформата каде тие биле поставени (на пр. Групи на еТвининг, TwinSpace).

 

На национално ниво - национални портали за еТвининг

 

За целите од точка 3, пристапот до податоците е строго ограничен на:

 

 • Националните организации за поддршка: националните или регионални училишни институции задолжени за спроведување на еТвининг на национално ниво и одржување контакти со корисниците од нивните соодветни земји. Секоја Национална организација за поддршка може да пристапи до личните податоци на корисниците од нејзината земја.

 

Видете го списокот на лицата задолжени за активностите за обработка во секоја од националните организации за поддршка.

 

 1. Како ги штитиме вашите лични податоци?

 

На ниво на ЕУ - дел за еТвининг во European School Education Platform

 

Серверите на Платформата се хостирани на Amazon Web Services во Европските податочни центри. Генералниот директорат за информатика управува со инфраструктурата на облаци во средина со високо ниво на безбедност. Само овластен персонал има пристап до медиумите за складирање во Податочните центри и самите локации подлежат на строга физичка безбедност.

 

Генералниот директорат за информатика се грижи за безбедноста на сервисот за ИТ хостирање во согласност со Политиката и рамката за информациска безбедност на Комисијата и комплементарната Рамка на политики за информациска безбедност на Генералниот директорат за информатика. Видете и во Одлуката C(2006)3602 на Комисијата од 16 август 2006 година која се однесува на „Безбедност на информациските системи користени од Европската комисија“ и „Правила за спроведување од 16.8.2006 година кои се однесуваат на безбедноста на информациските системи користени од Европската комисија“.

 

Личните податоци се пренесуваат исклучиво со користење на HTTPS шифрирање. Ниту еден личен податок не се пренесува преку медиум за складирање. Освен тоа, сите резервни копии од базите на податоци трајно се бришат и информациите на корисниците се анонимизираат.

 

Генералниот директорат за информатика на техничкиот тим на Централната служба за поддршка му обезбедува анонимизирани записи од базата на податоци. Услугата за правење резервни копии од базата на податоци е заштитена со систем со лозинка. Анонимизираната база на податоци се користи за развој на платформата. Сите развојни сервери користат пристап со силни лозинки, како и конекција шифрирана со VPN доколку е неопходно, а во голем број случаи и пристап со биометриски податоци. Онлајн платформите што се користат како дел од проектот имаат пристап заштитен со лозинка, како и системи на дозволи за да спречат пристап до лични податоци, освен за оние кои се овластени да пристапуваат до нив. Ниту едни резервни копии од бази на податоци кои содржат лични податоци не се складираат на преносни уреди за складирање.

 

Само ограничен број именувани поединци (максимум 3) од развојниот тим во Tremend имаат пристап до највисокото ниво на дозвола во информациските системи, а доколку лични податоци се складирани во документ или база на податоци, тоа е исклучиво врз основа на потреба од пристап. Со ограничување што е можно помал број корисници да имаат пристап до информациските системи, обработувачот на податоци обезбедува најниско ниво на ризик.

 

Податоците во транзит се шифрираат преку SSL/TLS, а пристапот до управувањето и трансферите на податоци на платформите се вршат безбедно.

 

Во договорот со обработувачите (давателите на услуги), EUN и Tremend, вметната е договорна клаузула за заштита на податоци за да се обезбеди обработка на личните податоци во согласност со важечкото законодавство.

 

 Националните организации за поддршка кои сакаат да обработуваат податоци за национални активности, пристапуваат до информациите што се чуваат на централно ниво.

 

 1. Какви права имате во однос на вашите лични податоци и како може да ги остварите?

 

Имате право да:

 

 • побарате пристап до вашите лични податоци што ние ги чуваме;
 • побарате исправка на вашите лични податоци или сами да извршите исправка во вашиот профил;
 • побарате, под одредени услови, бришење на вашите лични податоци;
 • побарате, под одредени услови, ограничување во обработката на вашите лични податоци;
 • поднесете приговор на обработката на вашите лични податоци во секое време, врз основа на вашата посебна ситуација;
 • побарате вашите податоци да бидат пренесени на друга организација во некоја често употребувана, машински читлива, стандардна форма (преносливост на податоци).

 

Имате право да поднесете приговор на обработката на вашите лични податоци врз основа на вашата посебна ситуација согласно одредбите од член 23 од Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1725.

 

Исто така, имате право да не подлежите на автоматизирани одлуки (носени само од машини) коишто ве засегаат, онака како што е утврдено со закон.

 

Освен тоа, бидејќи обработката на вашите лични податоци се заснова на согласност [член 5(1)(г) или член 10(2)(a) од регулативата за заштита на податоци], треба да знаете дека согласноста може да ја повлечете во секое време, и тоа ќе стане правосилно од моментот на самото повлекување на согласноста. Обработката врз основа на вашата согласност пред нејзиното повлекување ќе остане законска.

 

Член 25 од Регулативата (ЕУ) бр. 2018/1725 предвидува дека за прашања поврзани со работењето на институциите и телата на ЕУ, овие институции и тела може да им ги ограничат некои од правата на поединците во исклучителни околности и со примена на заштитните мерки утврдени во таа Регулатива. Таквите ограничувања се предвидени во интерните правила донесени од EACEA и објавени во Службениот весник на Европската Унија (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

 

Сите такви ограничувања ќе бидат временски ограничени, пропорционални и ќе ја почитуваат суштината на горенаведените права. Тие ќе бидат отстранети веднаш штом престанат околностите кои го оправдуваат нивното воведување. Ќе добиете поконкретно известување за заштита на податоци кога тој период ќе заврши.

 

Како општо правило, ќе бидете информирани за главните причини за ограничување, освен во случај кога таа информација би го поништила ефектот на ограничувањето како таков.

 

Имате право да поднесете претставка до Европскиот супервизор за заштита на лични податоци во однос на опфатот на ограничувањето.

 

На ниво на ЕУ - дел за еТвининг на European School Education Platform

 

За остварување на вашите права на европско ниво, во повеќето случаи (пристап, корекција, барање за ограничување, приговарање на обработката на вашите податоци) може да се обратите кај европскиот контролор на податоци (EACEA), како што е наведено во точка 1.

 

Ако сакате да ги избришете вашите податоци од еТвининг, може да се обратите кај Централната служба за поддршка на: privacy@esep-support.eu.

 

На национално ниво - национални портали за еТвининг

 

За какви било прашања за вашите права и за остварувањето на вашите права во однос на обработката на лични податоци од службите за поддршка на национално ниво (преку нивните национални веб-страници за еТвининг и/или информативни билтени и известувања), може да се обратите кај контролорите на податоци од секоја од земјите (видете ја листата со контакти во точка 1).

 

 1. Право на жалба во случај на конфликт во однос на кое било прашање поврзано со личните податоци

 

На ниво на ЕУ - дел за еТвининг на European School Education Platform

 

Во случај на загриженост или проблем во однос на кое било прашање поврзано со заштитата на личните податоци може да се обратите кај контролорите на горенаведената адреса и наведеното поштенско сандаче.

 

Исто така, може да се обратите кај Офицерот за заштита на податоци на EACEA на следнава е-пошта: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

Во секое време може да поднесете претставка до Европскиот супервизор за заштита на лични податоци: http://www.edps.europa.eu.

 

На национално ниво - национални портали за еТвининг

 

Во случај на конфликт во однос на кое било прашање поврзано со заштитата на личните податоци може да се обратите кај одговорните национални контролори

 

Ако сметате дека вашите права за заштита на лични податоци биле повредени, може да се обратите кај органот за заштита на лични податоци во земјата каде живеете или каде е седиштето на Националната организација за поддршка.