Skip to main content
European School Education Platform

Stratégia ochrany súkromia pre používateľov eTwinning

Stratégia ochrany súkromia pre používateľov eTwinning

Úvod: Krátka charakteristika spracovania 
Platforma European School Education Platform (tu uvádzaná ako „Platforma“) je následníkom platforiem School Education Gateway a eTwinning. Cieľom tejto viacjazyčnej online platformy, ktorá bola uvedená do činnosti v roku 2022, je slúžiť ako miesto stretnutia pre všetkých zamestnancov škôl (od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po základné a stredné školy, vrátane počiatočného odborného vzdelávania a prípravy), výskumníkov, tvorcov politík a iné zainteresované strany v sektore školského vzdelávania.  

Osobné údaje sú poskytované na 2 úrovniach:  

 

 1. registrácia prostredníctvom EU login ako „bežný“ používateľ, aby bolo možné zúčastniť sa aktivít (ako je účasť na online kurzoch alebo odosielanie príspevkov) a aby bolo možné využívať všetky funkcie platformy (ako napríklad komentovanie článkov, pridávanie položiek medzi obľúbené alebo ukladanie vyhľadávaní).   
 2. Dodatočná registrácia ako používateľ eTwinning (účastník eTwinning): Špecifickou oblasťou platformy je „eTwinning“, ktorý ponúka obmedzený priestor pre zamestnancov školy (učiteľov, riaditeľov, knihovníkov atď.) v jednej zo zapojených krajín, aby mohli komunikovať, spolupracovať, rozvíjať projekty, zdieľať a zapájať sa do online komunity. Používatelia, ktorí registrujú do eTwinning, musia byť overení národnými podpornými organizáciami vo svojej krajine, aby sa stali účastníkmi eTwinning a mali prístup do obmedzenej oblasti eTwinning, kde môžu komunikovať, spolupracovať, stretávať sa, četovať, rozvíjať projekty, zúčastňovať sa aktivít profesijného rozvoja atď.

 

Táto stratégia ochrany súkromia zodpovedá „používateľom eTwinning“ platformy, ktorí sú už zaregistrovaní ako „bežní používatelia“, a preto už prijali stratégiu ochrany súkromia „bežných používateľov“.

 

Upozornenie. V momente spustenia platformy European School Education Platform si musia existujúci používatelia eTwinning alebo School Education Gateway vytvoriť účet EU Login s rovnakou e-mailovou adresou, akú použili pri registrácii v eTwinning alebo School Education Gateway, aby mohli synchronizovať svoj starý a nový účet vrátane prenesenia osobných údajov na nový účet.   

 

Osobné údaje zhromažďované pri registrácii v eTwinning a prostredníctvom účasti na aktivitách eTwinning  sú spracované buď na národnej úrovni, kde môžu byť správcami údajov národné podporné organizácie (NSO) alebo na európskej úrovni, kde je správcom údajov agentúra EACEA. 

So všetkými osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov.

 • Na úrovni EÚ v súčasnosti platí Nariadenie (EÚ) č. 2018/1725 (1) o ochrane osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie. 
 • Na národnej úrovni pre členské štáty Európskej únie (EÚ) a Európskej hospodárskej oblasti (EEA) platí Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) (2). Všetky operácie spracovania údajov pod kontrolou Národných podporných organizácií sú v súlade s jeho ustanoveniami.
 • V krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ alebo EEA sa osobné údaje spracúvajú podľa platnej vnútroštátnej legislatívy, okrem prípadov, keď sa spracúvajú osobné údaje osôb z členských štátov EÚ alebo EEA. V takom prípade platí GDPR.

Nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov načrtáva zásady, na základe ktorých agentúra EACEA zhromažďuje, spravuje a využíva osobné údaje dotknutých osôb v programe eTwinning. Informuje aj o niektorých spracúvaniach osobných údajov zo strany NSO.

 

 1. Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov ? 

 

Na úrovni EÚ – oblasť eTwinning na platforme European School Education Platform

Keď sa údaje spracúvajú na úrovni EÚ, správcom údajov je Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

Osoba, ktorá bola určená ako zodpovedná za operácie spracovania, je: 

Riaditeľ oddelenia A6 agentúry EACEA 
Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brusel

Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Okrem toho agentúra EACEA spolupracuje s nasledujúcimi spracovateľmi:

EUN Partnership AISBL (ďalej len European Schoolnet) riadi Centrálnu podpornú službu programu eTwinning ako dodávateľ Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru.

Rue de Trèves, 61 (3. poschodie)

1040 Brusel

Belgicko

Tel: +32 2/790 75 75

Email: info@eun.org 

Webové sídlo: www.eun.org

Okrem toho Tremend Software Consulting SRL, takisto ako dodávateľ agentúry EACEA, poskytuje digitálne služby potrebné na riadenie a údržbu school-education.ec.europa.eu.

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32

RO-030134 Bucuresti (Bukurešť)

Rumunsko

Tel: +40-21-223-7700

Email: hello@tremend.com

Webové sídlo: https://tremend.com/  

Generálne riaditeľstvo Komisie EÚ pre informatiku (GR DIGIT) poskytuje IT hostingové služby pre platformu European School Education platform, vrátane oblasti eTwinning.

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

Keď sa údaje spracúvajú na národnej úrovni (napríklad s cieľom zorganizovať národné aktivity, pozri ďalej), správcami údajov sú konkrétne podporné organizácie (NSO).

Pozrite si zoznam osôb zodpovedných za operácie spracovania v každej NSO.

 

 1. Ktoré osobné údaje sa spracúvajú a ako?

 

Na úrovni EÚ – oblasť eTwinning na platforme European School Education Platform

Dotknutými osobami sú sťažovatelia, korešpondenti a žiadatelia a jednotlivci, ktorí sa rozhodnú zaregistrovať v obmedzenej oblasti eTwinning (overení zamestnanci školy) po tom, čo sa zaregistrovali ako „bežní používatelia“ na platforme European School Education Platform. A takisto každá osoba, ktorá sa zúčastňuje aktivít organizovaných používateľmi eTwinning. V kontexte eTwinning sa spracúvajú nasledujúce osobné údaje.

 

 1. Týkajúce sa fyzických vlastností osôb, ako aj fotografia, hlas alebo odtlačky prstov (nepovinné). Nepovinné osobné údaje sa zhromažďujú pre členský profil a registrujúci sa môže rozhodnúť, či tieto údaje poskytne alebo nie. Nepovinné informácie zahŕňajú fotografie.
 2. Týkajúce sa súkromnej sféry dotknutej osoby (voliteľné): Informácie z fór a iných online komunikačných nástrojov: Platforma ponúka verejné fóra (alebo podobné komunikačné nástroje tretích strán) ako súčasť svojich priestorov na spoluprácu. Pomocou týchto online nástrojov môžu používatelia dobrovoľne zdieľať komentáre, myšlienky, fotografie, videá a ďalšie zdroje.
 3. Týkajúce sa kariéry dotknutej osoby (voliteľné): Platforma môže dostávať osobne identifikovateľné údaje, keď sú informácie poskytnuté v rámci prieskumu (v tomto prípade je používateľ požiadaný o poskytnutie súhlasu so zdieľaním takýchto informácií). Ak sa daná osoba zúčastňuje online kurzu alebo projektu, môžeme zhromažďovať určitý obsah vytvorený študentmi, ako sú odovzdané úlohy, úlohy hodnotené partnermi a spätná väzba študentov pri partnerskom hodnotení. Zhromažďujú sa aj údaje o kurzoch, ako sú odpovede študentov v kvízoch, príspevky do fóra a prieskumy.
 4. Týkajúce sa misií a ciest: Účastníci sa môžu zúčastniť prezenčných podujatí vo svojej alebo inej krajine. Môžu predkladať informácie na účely účasti na takýchto iniciatívach.
 5. Týkajúce sa mien a adries, vrátane emailových adries (povinné)
 6. Škola a pozícia v škole (povinné)
 7. Zástupcovia NSO sami vložia svoje osobné údaje (kontaktné údaje a názov organizácie)

 

Upozornenie. Nevyžiadané osobné údaje prezrádzajúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, prezrádzajúce náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, týkajúce sa zdravia, genetických údajov, biometrických údajov za účelom jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie alebo tejto povahy môžu dotknuté osoby predložiť, nebudú sa však brať do úvahy a nebudú spracované. 

Platforma ponúka používateľom možnosť zúčastniť sa online kurzov, ktoré sú obmedzené pre používateľov eTwinning prostredníctvom EU Academy. Registrácia do online kurzu si vyžaduje vytvorenie používateľského účtu v eTwinning po registrácii ako bežný používateľ na platforme European School Education Platform (pozri vyššie), ale nevyžadujú sa žiadne ďalšie osobné údaje.

 

Viac to najmä pre eTwinning na európskej úrovni znamená:

 

a) Povinné údaje

 • Údaje o zaregistrovaných osobách:pozícia v škole (ak učiteľ, tak vyučované predmety), jazyk(y) komunikácie, vek žiakov.  
 • Údaje o škole používateľa:úradný názov školy, adresa, mesto, emailová adresa, región a krajina.
 • Údaje o riaditeľovi školy používateľa:meno, priezvisko, pracovná emailová adresa.

b) Voliteľné údaje(tieto údaje môžu byť poskytnuté len v prípade, že sa hlbšie zapájate do činností eTwinning):

Údaje o zaregistrovaných osobáchcharakteristika používateľa, zoznam kontaktov v oblasti  eTwinning, zoznam projektov, fotografia zaregistrovanej osoby, fotografie a iné informácie súvisiace s využívaním platformy.

Iné údaje: Zaregistrované osoby sa môžu tiež zapájať do projektových priestorov TwinSpace, skupín eTwinning a (online) aktivít. V týchto prípadoch môžu zaregistrované osoby predložiť informácie pre účely účasti na takýchto aktivitách. Prístup na takéto platformy majú len ich zaregistrovaní a schválení členovia („účastníci eTwinning“).

Môžu tiež poskytnúť iné informácie v kontexte využívania obmedzených priestorov platformy, ako aj zverejňovať správy a iné materiály vo fórach, blogoch a iných častiach obmedzeného priestoru platformy.

V priestoroch TwinSpace a v skupinách môžu používatelia používať a vkladať nástroje tretích strán. Tieto nástroje uplatňujú svoje vlastné stratégie ochrany súkromia, ktoré sú jasne zdieľané s koncovými používateľmi. Používaním takýchto nástrojov tretích strán používatelia akceptujú, že ich osobné údaje budú spracovávať tieto tretie strany (ako správcovia).

 

Pre eTwinning na národnej úrovni – národné portály eTwinning – to znamená:

 

V kontexte eTwinning sa spracúvajú nasledujúce osobné údaje.

a) Povinné údaje – poskytnuté NSO agentúrou EACEA prostredníctvom oblasti eTwinning na Platforme

 • Údaje o zaregistrovaných osobách: používateľské meno, emailová adresa, meno, priezvisko, pozícia v škole (ak učiteľ, tak vyučované predmety), jazyk(y) komunikácie, vek žiakov, charakteristika používateľa.
 • Údaje o škole: úradný názov školy, adresa, mesto, emailová adresa, región a krajina.
 • Údaje o riaditeľovi školy: meno, priezvisko, pracovná emailová adresa.

b) Technické informácie: Údaje týkajúce sa komunity eTwinning poskytujú samotní používatelia odosielaním online formulárov v špecializovaných oblastiach eTwinning na Platforme a majú k nim prístup rôzne národné služby.

c) Konkrétne údaje pre prezenčné iniciatívy: Účastníci sa môžu zapájať do prezenčných činností profesijného rozvoja. V takom prípade sa od nich môžu vyžadovať ďalšie údaje (napríklad na zabezpečenie dopravy) pre účely účasti na takýchto iniciatívach. 

 

 1. Pre aké účely spracúvame vaše údaje

 

Na úrovni EÚ – oblasť eTwinning na platforme European School Education Platform

Spracovanie údajov je potrebné na: 

 

 • umožnenie používateľom používať služby platformy, ako:
  • zverejňovanie príspevkov a komentárov,
  • používanie rôznych funkcií platformy, ako sú obľúbené položky alebo uložené vyhľadávania,
  • obohatenie používateľských profilov,
 • spracovanie otázok pre asistenčnú službu „helpdesk“, monitorovanie príspevkov a správ, ktoré „nahlásili“ iní používatelia atď.,

 

 • umožnenie používateľom Platformy komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a úcty,
 • umožnenie a uľahčenie monitorovacích a výskumných činností,
 • rozvoj osvetových a komunikačných účelov v rámci Platformy a jej služieb,
 • posielanie aktualizácií a relevantných informácií súvisiacich s Platformou zaregistrovaným používateľom a informovanie zaregistrovaných používateľov o iných súvisiacich aktivitách v rámci iniciatív Európskej komisie, ktoré by ich mohli zaujímať,
 • umožnenie riadenia a realizácie online kurzov,
 • umožnenie a zlepšenie používateľskej skúsenosti v rámci tohto a podobných budúcich projektov vyvinutých Európskou komisiou prostredníctvom kontroly prístupu, sledovania frekvencie používania, správania pri vyhľadávaní, preferencií a nastavení,
 • umožnenie zhromažďovania, kategorizácie a zhrnutia príspevkov používateľov vo fórach a iných diskusných nástrojoch,
 • poskytovanie súhrnných štatistických údajov, medzi ktoré patrí počet používateľov počas konkrétnych období, uprednostňované predmety alebo krajiny vybrané používateľmi či používanie účtu,
 • poskytnutie údajov o činnostiach zaregistrovaných osôb v rámci komunity eTwinning a mimo nej s cieľom vytvoriť a zachovať činnosti online komunity,
 • umožnenie zaregistrovaným osobám nájsť si partnerov a zakladať projekty,
 • poskytnutie informácií o ich projektoch eTwinning,
 • všeobecné umožnenie osobám zaregistrovaným v eTwinning komunikovať a spolupracovať v duchu vzájomnej dôvery a úcty a
 • umožnenie a uľahčenie monitorovacích a výskumných činností.

 

Keď sa používatelia zaregistrujú v eTwinning, môžu sa tiež prihlásiť na odber informačných bulletinov eTwinning rozposielaných na centrálnej a národnej úrovni. Prihlásením sa k odberu používatelia súhlasia so zdieľaním svojej emailovej adresy na tento účel.

Platnosť údajov o zaregistrovaných osobách potvrdzujú na národnej úrovni príslušné NSO.

 

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

NSO eTwinning používajú osobné údaje poskytnuté pri registrácii do platformy European School Education Platform a eTwinning s cieľom:

 

 • potvrdiť platnosť osobných údajov poskytnutých používateľmi,
 • podporiť národné aktivity eTwinning,
 • šíriť národné informačné bulletiny a oznámenia,
 • uskutočniť registráciu do kurzov a podujatí,
 • zapojiť sa do prieskumov.

 

Používatelia sa môžu rozhodnúť priamo kontaktovať NSO a takto sa informovať o činnostiach eTwinning. Ak sa používatelia rozhodnú priamo kontaktovať NSO, osobné údaje budú použité výlučne na účely odpovedania na správy, alebo spracovanie registrácií.

Osobné údaje nemožno nikdy použiť na marketingové účely.

 

 1. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 

Na úrovni EÚ

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone oficiálneho poverenia zvereného inštitúcii alebo orgánu Únie (ustanovené v právnych predpisoch Únie) (článok 5(1)(a) Nariadenia EÚ 2018/1725):

 • Nariadenie (EÚ) 2021/817 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 (Ú. v ES L 189 z 28.5.2021, s. 1–33)
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/173 z 12. februára 2021, ktorým sa ustanovuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.
 • Rozhodnutie Komisie C(2021)951 a jeho prílohy, ktorým sa delegujú právomoci na agentúru EACEA na riadenie programov v rámci MFF 2021-2027.

Spracovanie, ktoré nie je súčasťou vyššie uvedeného právneho základu sa zakladá na súhlase dotknutej osoby (článok 5(1)(d) nariadenia 2018/1725).

Na národnej úrovni

Právnym základom je plnenie zmluvy podpísanej medzi agentúrou EACEA a EU/EEA NSO (Článok 6 (1)(b) nariadenia (EÚ) 2016/679: Dohoda o grante podpísaná medzi agentúrou EACEA a NSO (Výzva na predloženie plánu činností EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 a EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).

Na NSO so sídlom v tretích krajinách sa vzťahuje ich vnútroštátna legislatíva.

Ohľadom informácií o platnej legislatíve v každej krajine sa môžete obrátiť na príslušnú NSO.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

Na úrovni EÚ a národnej úrovni

Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa profilu používateľov eTwinning, osobné údaje týkajúce sa profilu používateľov eTwinning sú uchovávané najviac tri roky po poslednom prihlásení používateľa v oblasti eTwinning. Po jednom roku od posledného prihlásenia sa používateľský profil automaticky zmení na neaktívny, t.j. už nebude viditeľný pre iných používateľov alebo vonkajší svet. Používateľ si môže opätovne aktivovať svoj profil tak, že sa znovu prihlási. Po ďalších dvoch rokoch pošle systém používateľovi pripomienku, ktorá ho informuje o tom, že 3 roky po jeho poslednom prihlásení bude jeho účet anonymizovaný. 

V prípade že používateľ požiada o anonymizáciu svojho účtu alebo je účet automaticky anonymizovaný, jeho osobné údaje budú vymazané.

Údaje budú uchovávané len v anonymnej forme, ktorá neumožňuje osobnú identifikáciu. Ak chcú používatelia s vymazaným profilom ďalej používať platformu, budú sa musieť znovu zaregistrovať. Údaje bude mať naďalej k dispozícii výlučne pre účely výskumu a monitorovania agentúra EACEA, Európska komisia, národné alebo regionálne školské orgány, orgány zodpovedné za realizáciu eTwinning (Centrálna podporná služba a Národné podporné organizácie) a iné tretie strany (pozri bod 6) na základe povolenia správcu údajov v súhrnnej forme.

Ak si želáte deaktivovať alebo vymazať účet, kontaktujte Centrálnu podpornú službu (pozri bod 6 ďalej) na adreseprivacy@esep-support.eu.

 

 1. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sú poskytované?

 

Na úrovni EÚ – oblasť eTwinning na platforme European School Education Platform

Na vyššie uvedené účely je prístup k údajom účastníkov eTwinning prísne obmedzený pre:

Prístup k údajom účastníkov eTwinning je prísne obmedzený pre:

 

 • Schválených používateľov eTwinning, ktorí (po prihlásení) môžu vidieť nasledujúce údaje iných používateľov: celý súbor údajov okrem emailových adries používateľov a údajov o riaditeľoch škôl,
 • Oprávnených zamestnancov agentúry EACEA a Európskej komisie (GR EAC a GR DIGIT): celý súbor údajov,
 • Oprávnených zamestnancov organizácie, ktorú si zmluvne objednala agentúra EACEA na realizáciu zložky eTwinning platformy ESEP, t.j. Centrálnej podpornej služby (European Schoolnet) a poskytovateľa digitálnych služieb (Tremend Software Consulting SRL): celý súbor údajov,
 • Národné podporné organizácie: majú prístup k údajom o zaregistrovaných osobách vložených na stránku Twinning.net s cieľom schváliť/riadiť ich registráciu a určité aktivity (NSO majú prístup len k údajom používateľov zo svojich krajín).
 • Zamestnancov Spoločného výskumného centra určených pre osobné údaje účastníkov eTwinning, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú absolvovať kurzy odbornej prípravy na platforme EU Academy.

 

Prenos konkrétnych údajov iným tretím stranám (napr. výskumným centrám a univerzitám) môže byť povolený na základe osobitného povolenia správcu údajov a v takýchto prípadoch budú akékoľvek údaje prenesené v anonymnom formáte.

 

Niektoré osobné údaje budú prístupné v rámci obmedzenej oblasti eTwinning, skupín eTwinning a priestorov TwinSpace len pre príslušných členov týchto oblastí.   

Okrem toho môžu byť údaje sprístupnené orgánom verejnej moci a tieto orgány ich môžu spracovať v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelu spracovania, okrem iného vrátane:

 

 • Európsky súdny dvor alebo sudca vnútroštátneho súdu alebo orgán, ako aj právnici a zástupcovia strán v prípade súdneho konania,
 • Príslušný menovací orgán v prípade žiadosti alebo sťažnosti podanej podľa článku 90 služobného poriadku,
 • OLAF v prípade vyšetrovania vedeného podľa nariadenia (ES) č. 1073/1999,
 • Útvar vnútorného auditu Komisie v rámci úloh zverených článkom 118 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 49 nariadenia (ES) č. 1653/2004,
 • IDOC v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/165 z 1. februára 2019, ktorým sa stanovujú vnútorné pravidlá týkajúce sa poskytovania informácií dotknutým osobám a obmedzenia niektorých ich práv ochrany osobných údajov Komisiou v súvislosti s administratívnymi vyšetrovaniami, úkonmi pred začatím disciplinárneho konania, disciplinárnymi konaniami a konaniami o pozastavení výkonu funkcie,
 • Dvor audítorov v rámci úloh, ktoré mu zveruje článok 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Zmluvy o ES a článok 20 odsek 5 nariadenia (ES) č. 58/2003,
 • Európsky ombudsman v rámci úloh, ktoré mu zveruje článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
 • Európska prokuratúra v rozsahu pôsobnosti článku 4 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca pri zriadení Európskej prokuratúry.

 

Osobné údaje nemožno nikdy použiť na marketingové účely.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: Niektoré NSO sídlia mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru v nasledujúcich tretích krajinách: Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Čierna hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Tunisko a Turecko. Upozorňujeme vás, že pre tieto krajiny EÚ neprijala rozhodnutie o primeranosti v súlade s Článkom 47 nariadenia (EÚ) 2018/1725, čím by potvrdila, že vaše osobné údaje budú mať po prenose adekvátnu mieru ochrany v tretej krajine určenia. Preto miera ochrany vašich prenesených osobných údajov bude závisieť od legislatívy alebo postupov tretej krajiny a následkom toho vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov nemusia byť rovnaké ako práva v krajine EÚ/EHP alebo krajine s rozhodnutím o primeranosti. Napriek tomu je NSO viazaná doložkami o ochrane osobných údajov s technickými a organizačnými bezpečnostnými povinnosťami na základe dohody o grante podpísanej s agentúrou EACEA. Používatelia môžu kontaktovať správcu a požiadať o kópiu týchto doložiek. Centrálna podporná služba je viazaná doložkami o ochrane osobných údajov na základe zmluvy o poskytovaní služieb podpísanej s agentúrou EACEA.

Niektoré údaje poskytnuté používateľmi sa zobrazia v oblasti Platformy venovanej spolupráci len po ich výslovnom súhlase, čo znamená, že takéto údaje budú voľne prístupné na internete. V takomto prípade má používateľ právo vymazať svoje údaje. Medzi údaje, ktoré sa stanú verejnými, patria nasledujúce údaje:

 

 • Údaje o zaregistrovaných osobách: meno, priezvisko, príslušná škola a takisto bude zverejnená fotka používateľa.
 • Údaje o škole: úradný názov školy, mesto, región, krajina.
 • Údaje o projekte: názov, charakteristika, jazyky, vek žiakov, údaje o partneroch, dátum registrácie a údaje o ukončení (ak sú dostupné).

 

Iné údaje poskytnuté používateľmi v oblasti eTwinning (napr. správy vo fórach, online diskusie a témy, súbory a fotky) sú viditeľné len pre iných zaregistrovaných používateľov súvisiacich s oblasťami Platformy vyhradenými pre eTwinning, do ktorých boli vložené (napr. skupiny eTwinning, priestor TwinSpace).

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

Na účely uvedené v bode 3 je prístup k údajom prísne obmedzený pre:

 • Národné podporné organizácie, národné alebo regionálne školské orgány, ktoré majú na starosti realizáciu eTwinning na národnej úrovni a udržiavanie kontaktu s používateľmi vo svojich krajinách. Každá Národná podporná organizácia má prístup k osobným údajom používateľov vo svojej krajine.

Pozrite si zoznam osôb zodpovedných za operácie spracovania v každej NSO.

 

 1. Ako chránime vaše osobné údaje?

 

Na úrovni EÚ – oblasť eTwinning na platforme European School Education Platform

Servery Platformy sú hosťované na Amazon Web Services v európskych dátových centrách. GR DIGIT spravuje cloudovú infraštruktúru vo vysoko zabezpečenom prostredí. K pamäťovým médiám v dátových centrách majú prístup iba oprávnení pracovníci a tieto miesta podliehajú prísnej fyzickej bezpečnosti.

 

GR DIGIT zabezpečuje bezpečnosť IT hostingových služieb v súlade s politikou a rámcom v oblasti bezpečnosti informácií a doplnkovým rámcom politiky v oblasti bezpečnosti informácií GR DIGIT. Pozrite si tiež rozhodnutie Komisie C(2006)3602 zo 16. augusta 2006, ktoré sa týka „Bezpečnosti informačných systémov používaných Európskou komisiou“ a „Vykonávacie pravidlá zo 16.8.2006, ktoré sa týkajú bezpečnosti informačných systémov používaných Európskou komisiou“.

Osobné údaje sú prenášané iba pomocou šifrovania HTTPS. Pomocou pamäťových médií sa neprenášajú žiadne osobné údaje. Okrem toho sú všetky zálohy databázy redigované a informácie o používateľoch sú anonymizované.

 

GR DIGIT poskytuje technickému tímu CSS anonymizované výpisy databázy. Služba zálohovania databázy je za systémom chráneným heslom. Anonymizovaná databáza sa používa na vývoj platformy. Všetky vývojové servery využívajú prístup so silným heslom a v prípade potreby pripojenie šifrované VPN a v mnohých prípadoch biometrický prístup. Online platformy používané v rámci projektu využívajú prístup chránený heslom, systémy povolení, aby zabránili komukoľvek okrem tých, ktorí sú autorizovaní, akýkoľvek prístup k osobným údajom. Zálohy databázy obsahujúce osobné údaje sa nikdy neukladajú na vymeniteľné úložné zariadenia.

 

Iba obmedzený počet menovaných jednotlivcov (maximálne 3) z vývojového tímu v spoločnosti Tremend má prístup k najvyššiemu stupňu povolenia v informačných systémoch a pokiaľ sú osobné údaje uložené v dokumente alebo databáze, je to len na základe potreby . Zabezpečením toho, že do informačných systémov má prístup čo najnižší počet používateľov, zabezpečuje spracovateľ údajov najnižšiu mieru rizika.

 

Prenos dát je šifrovaný pomocou SSL/TLS, správa prístupu a prenos dát na platformách sú zabezpečené.

 

Zmluvná klauzula o ochrane údajov je súčasťou zmluvy so spracovateľmi (poskytovateľmi služieb) EUN a Tremend, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou.

 

NSO, ktoré chcú spracovávať údaje pre národné aktivity, majú prístup k informáciám uloženým na centrálnej úrovni.

 

 1. Aké máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ako si ich môžete uplatniť?

 

Máte právo:

 

 • Požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme
 • Požiadať o opravu vašich osobných údajov, alebo sami vykonať opravu vo vašom profile
 • Požiadať za určitých podmienok o vymazanie vašich osobných údajov
 • Požiadať za určitých podmienok o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov
 • Kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou
 • Požiadať o prenos vašich údajov inej organizácii v bežne používanej strojom čitateľnej forme (prenosnosť údajov)

 

Máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou na základe ustanovení článku 23 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Tiež máte právo nepodliehať automatizovaným rozhodnutiam (prijatým výlučne strojmi), ktoré na vás majú vplyv v zmysle zákona.

Okrem toho, keďže toto spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase [článok 5(1)(d) alebo článok 10 ods. 2 písm. a) nariadenia o ochrane údajov], upozorňujeme, že ho môžete kedykoľvek odvolať a to bude účinné od momentu jeho odvolania. Spracovanie založené na vašom súhlase pred jeho odvolaním zostane zákonné.

 

V článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa stanovuje, že v záležitostiach týkajúcich sa fungovania inštitúcií a orgánov EÚ môžu orgány za výnimočných okolností a so zárukami stanovenými v uvedenom nariadení obmedziť určité práva jednotlivcov. Takéto obmedzenia sú stanovené v interných pravidlách prijatých agentúrou EACEA a uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

 

Každé takéto obmedzenie bude časovo obmedzené, primerané a bude rešpektovať podstatu vyššie uvedených práv. Bude zrušené, len čo okolnosti odôvodňujúce obmedzenie už nebudú platiť. Po uplynutí tohto obdobia dostanete konkrétnejšie oznámenie o ochrane údajov.

Vo všeobecnosti budete informovaní o hlavných dôvodoch obmedzenia, pokiaľ tieto informácie nezrušia účinok obmedzenia ako takého.

Máte právo podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov týkajúcu sa rozsahu obmedzenia.

 

Na úrovni EÚ – oblasť eTwinning na platforme European School Education Platform

Ak si chcete uplatniť vaše práva na európskej úrovni, vo väčšine prípadov (prístup, oprava, žiadosť o obmedzenie, námietka voči spracovaniu vašich údajov) môžete kontaktovať európskeho správcu údajov (EACEA), pozri bod 1.

Ak by ste chceli vymazať vaše údaje z eTwinning, môžete kontaktovať Centrálnu podpornú službu na adrese: privacy@esep-support.eu.

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

S akýmikoľvek otázkami o vašich právach a uplatňovaní si vašich práv týkajúcich sa spracovania osobných údajov podpornými organizáciami na národnej úrovni (prostredníctvom ich národných webových stránok eTwinning alebo spravodajských bulletinov a oznámení) sa môžete obrátiť na správcov údajov každej krajiny (pozri zoznam kontaktov v bode 1).

 

9. Vaše právo na opravný prostriedok v prípade konfliktu s akýmikoľvek problémami s osobnými údajmi

 

Na úrovni EÚ – oblasť eTwinning na platforme European School Education Platform

V prípade akýchkoľvek obáv alebo problémov s akoukoľvek otázkou v oblasti ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na správcov na vyššie uvedenej adrese a funkčnej schránke.

 

Môžete tiež kontaktovať úradníka pre ochranu údajov agentúry EACEA na nasledujúcej emailovej adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na adrese: http://www.edps.europa.eu.

Na národnej úrovni – národné portály eTwinning

V prípade konfliktu s akýmikoľvek problémami s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovedných národných správcov.

Ak si myslíte, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môžete kontaktovať orgány na ochranu osobných údajov v krajine, kde sídlite vy alebo vaša NSO.