Skip to main content
European School Education Platform

Zásady ochrany soukromí uživatelů eTwinningu

Zásady ochrany soukromí uživatelů eTwinningu

Úvod: Stručný popis zpracovávání údajů 

European School Education Platform [Evropská platforma pro školní vzdělávání] (dále též „platforma“) je nástupcem platforem School Education Gateway a eTwinning. Tato vícejazyčná online platforma, která byla spuštěna v roce 2022, si klade za cíl stát se místem, kde se budou setkávat pracovníci všech škol (počínaje předškolním vzděláváním a péčí a konče základními a středními školami, a to a včetně počátečního odborného vzdělávání a přípravy), výzkumní pracovníci, tvůrci politik a další zúčastněné strany v oblasti školního vzdělávání.

Osobní údaje poskytují uživatelé platformě ve dvou vrstvách:  

 1. registrace pomocí účtu „EU login“ a jako „běžný uživatel“ za účelem účasti na aktivitách (například zapojení se do online kurzů nebo odesílání příspěvků) a využívání všech funkcí platformy (například přidávání komentářů ke článkům, položek do oblíbených nebo ukládání výsledků vyhledávání);
 2. další registrace jako uživatel eTwinningu (eTwinner): zvláštní částí platformy je „eTwinning“, který nabízí neveřejný prostor pro pracovníky škol (učitele, ředitele, knihovníky atd.) z některé ze zapojených zemí, kde mohou komunikovat, spolupracovat, vytvářet projekty, sdílet informace a zapojit se do online komunity. Uživatele, který si podá přihlášku do eTwinningu, musí národní podpůrné organizace jeho země validovat, a teprve na tomto základě se může stát eTwinnerem a získat přístup do neveřejné části eTwinningu, kde může komunikovat, spolupracovat, setkávat se, chatovat, vytvářet projekty, účastnit se aktivit profesního rozvoje atd.

 

Tyto zásady ochrany soukromí se týkají „uživatelů platformy eTwinning“, kteří jsou již zaregistrováni jako „běžní uživatelé“, a zásady ochrany osobních údajů „běžných uživatelů“ tedy již přijali.

 

Upozornění: V okamžiku spuštění platformy European School Education Platform si stávající uživatelé eTwinningu a/nebo School Education Gateway musí vytvořit účet „EU Login“ s toutéž e-mailovou adresou, kterou použili při registraci na platformách eTwinning nebo School Education Gateway, a to za účelem synchronizace jejich starého a nového účtu a migrace osobních údajů na nový účet.  

 

Osobní údaje, které se shromažďují při registraci v eTwinningu a při účasti na něm se zpracovávají na úrovni státu, na níž na sebe úlohu správce berou příslušné národní podpůrné organizace, nebo na úrovni Evropské unie, na níž na sebe úlohu správce bere agentura EACEA. 

S veškerými osobními údaji se zachází v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

 • Na úrovni EU v současnosti platí nařízení (EU) 2018/1725 (1) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Unie. 
 • Na úrovni jednotlivých států, tedy členů Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP), platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) (2). Veškeré údaje, které národní podpůrné organizace zpracovávají, jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
 • V zemích, které nejsou členy EU či EHP, se osobní údaje zpracovávají podle příslušných vnitrostátních předpisů, a to s výjimkou osobních údajů týkajících se osob v členských zemích EU či EHP, na které se vztahuje nařízení GDPR.

 

V následujícím prohlášení o ochraně soukromí je nastíněno, na základě jakých pravidel agentura EACEA, národní podpůrná střediska a partnerské podpůrné agentury v rámci eTwinningu shromažďují, spravují a využívají osobní údaje dotčených fyzických osob. Uvádí se v něm také některé informace o tom, jak osobní údaje zpracovávají národní podpůrné organizace.

 

 1. Kdo za zpracování vašich osobních údajů odpovídá (kdo je správcem údajů)? 

 

Na úrovni EU – eTwinningová část platformy European School Education Platform

Při zpracovávání údajů na úrovni EU je správcem údajů Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je: 

Vedoucí oddělení A6 agentury EACEA
European Education and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels

E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Kromě toho agentura EACEA spolupracuje s následujícími zpracovateli údajů:

EUN Partnership AISBL (Evropská síť škol, dále též European Schoolnet) provozuje Centrální podpůrné středisko pro eTwinning jakožto dodavatel Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu.

Rue de Trèves, 61 (3rd floor)

1040 Brussels

Belgium / Belgie

Tel.: +32 2/790 75 75

E-mail: info@eun.org

Website: www.eun.org

Digitální služby potřebné k řízení a správě stránek school-education.ec.europa.eu poskytuje – rovněž jakožto dodavatel agentury EACEA – společnost Tremend Software Consulting SRL.

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32

RO-030134 Bucuresti (Bukurešť)

Romania / Rumunsko

Tel.: +40-21-223-7700

E-mail: hello@tremend.com

Internetové stránky: https://tremend.com/

Hostingové služby platformě European School Education Platform i její eTwinningové části poskytuje Generální ředitelství Evropské komise pro informatiku (DG DIGIT).

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

Při zpracování údajů na úrovni jednotlivých států (například při organizaci celostátních aktivit, viz níže), jsou správci údajů jednotlivé národní podpůrné organizace.

 

Je k dispozici seznam osob odpovědných za zpracovávání údajů v jednotlivých národních podpůrných organizacích.

 

 1. Jaké osobní údaje se zpracovávají a jak?

 

Na úrovni EU – eTwinningová část platformy European School Education Platform

Subjekty údajů jsou osoby, které si stěžují, které navazují poštovní kontakt, na něco se tážou nebo fyzické osoby, které se – poté, co se na European School Education Platform zaregistrovaly jako „běžný uživatel“ – rozhodnou zaregistrovat na neveřejné eTwinningové části (validovaní pracovníci škol). Subjekty údajů jsou rovněž veškeré osoby, jež se účastní aktivit organizovaných uživateli eTwinningu. V souvislosti s eTwinningem se zpracovávají níže uvedené osobní údaje.

 1. Údaje týkající se fyzických charakteristik osob, jakož i podoby, hlasu nebo otisků prstů (nepovinné). Nepovinné osobní údaje jsou shromažďovány pro účely profilu člena, přičemž registrovaná osoba se může rozhodnout, zda tyto údaje poskytne, či nikoli. K nepovinným údajům patří i obrázky.
 2. Údaje týkající se soukromí subjektu údajů (nepovinné): informace z fór a jiných online komunikačních nástrojů: platforma nabízí veřejná fóra (nebo podobné komunikační nástroje třetích stran) jako součást svých prostorů pro spolupráci. Na těchto online nástrojích mohou uživatelé na dobrovolné bázi sdílet komentáře, myšlenky, fotografie, videa a další zdroje.
 3. Údaje týkající se kariéry subjektu údajů (nepovinné): platforma může získat informace umožňující osobní identifikaci, pokud jsou informace poskytnuty jako odpověď na dotazník (v tomto případě je uživatel požádán o souhlas se sdílením těchto informací). Pokud se dotčená osoba účastní online kurzu nebo projektu, můžeme shromažďovat určitý obsah vytvořený žáky, například odevzdané úkoly, úkoly hodnocené jinými žáky a zpětnou vazbu ke známkování jinými žáky. Rovněž se sbírají údaje z kurzů, například odpovědi žáků v kvízech, příspěvky do fór a dotazníků.
 4. Pokud jde o cesty a návštěvy: účastníci se mohou účastnit prezenčních akcí ve své nebo v jiné zemi. Za účelem zapojení se do těchto aktivit pak mohou uvádět různé informace.
 5. Údaje týkající se jmen a adres, včetně adres e-mailových (povinné).
 6. Škola a pracovní funkce v ní (povinné).
 7. Zástupci národních podpůrných organizací si své osobní údaje (kontaktní údaje a název organizace) nahrají sami.

Upozornění: Subjekty údajů mohou poskytnout nevyžádané osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zdraví, genetické údaje, biometrické údaje používané k jedinečné identifikaci fyzické osoby, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci nebo další údaje takovéto povahy, které však nebudou brány v úvahu a nebudou zpracovány.

Platforma nabízí uživatelům možnost účastnit se prostřednictvím EU Academy [Akademie EU] online kurzů, které jsou otevřeny pouze uživatelům eTwinningu. K přihlášení do online kurzu je třeba vytvořit si na platformě European School Education Platform běžný uživatelský účet (viz výše) a následně si vytvořit uživatelský účet v rámci eTwinning, žádné další osobní údaje ale zapotřebí uvádět není.

 

Konkrétně to pak z hlediska eTwinningu znamená:

 

a) Povinné údaje

 • Údaje o registrované osobě: funkce v rámci školy (u učitelů předměty, které učí), komunikační jazyk(y), věková skupina žáků;
 • Údaje o škole: její oficiální název, adresa, město, e-mailová adresa, region a země;
 • Údaje o ředitelce/řediteli školy: jméno, příjmení, pracovní e-mailová adresa.

b) Nepovinné údaje (tyto údaje můžete poskytnout, pouze pokud jste do eTwinningových aktivit zapojen/a více).

Údaje o registrované osobě: popis uživatele, seznam kontaktů v rámci eTwinningové části, seznam projektů, obrázek registrované osoby, fotografie a jiné informace související s užíváním platformy.

Jiné údaje: registrované osoby se mohou také účastnit činnosti v projektových prostorech TwinSpace, eTwinningových skupinách a (online) událostí (akcí). Za účelem zapojení se do těchto aktivit pak mohou uvádět různé informace. Přístup k těmto aktivitám je neveřejný a je umožněn pouze členům, kteří se na ně zaregistrovali a kteří byli validováni („eTwinnerům“).

 

V souvislosti s využíváním neveřejného prostoru platformy mohou tito členové uvádět i jiné údaje a zveřejňovat ve fórech, na blozích a jiných sekcích vyhrazeného prostoru platformy zprávy či jiné materiály.

V rámci prostorů TwinSpace a skupin mohou uživatelé využívat nástroje třetích stran, které do nich mohou také vkládat. Tyto nástroje mají vlastní zásady ochrany soukromí, které se koncovým uživatelům jasně sdělují. Používáním těchto nástrojů třetích stran uživatelé souhlasí s tím, že tyto třetí strany budou (jako správci) zpracovávat jejich osobní údaje;

 

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

V souvislosti s eTwinningem se zpracovávají níže uvedené osobní údaje.

a) Povinné údaje – poskytuje příslušné národní podpůrné organizaci agentura EACEA prostřednictvím eTwinningové části platformy

 • Údaje o registrované osobě: uživatelské jméno, e-mailová adresa, jméno, příjmení, funkce v rámci školy (u učitelů předměty, které učí), komunikační jazyk(y), věková skupina žáků, uživatelův popis.
 • Údaje o uživatelově škole: oficiální název, adresa, město, e-mailová adresa, region a země.
 • Údaje o ředitelce/řediteli školy: jméno, příjmení, pracovní e-mailová adresa.

b) Technické informace údaje související s eTwinningovou komunitou poskytují uživatelé sami, když v různých eTwinningových částech platformy odesílají vyplněné online formuláře, k nimž mají přístup jednotlivé národní služby.

c) Konkrétní údaje týkající se iniciativ probíhajících prezenčně: účastníci mohou být zapojeni do aktivit v oblasti profesního rozvoje probíhajících prezenčně. V takovém případě mohou být v souvislosti s účastí na těchto aktivitách požádáni o poskytnutí dalších informací (například za účelem zařízení cesty). 

 

 1. Proč vaše údaje zpracováváme? 

 

Na úrovni EU – eTwinningová část platformy European School Education Platform

Zpracování údajů je nezbytné pro tyto účely: 

 • Umožnit uživatelům využívat služeb platformy, jako je například:
  • publikování komentářů a příspěvků,
  • používání různých funkcí platformy, jako jsou oblíbené položky nebo uložené výsledky vyhledávání,
  • obohacování profilů uživatelů,
 • vyřizování dotazů na helpdesk, sledování příspěvků a zpráv, které byly „nahlášeny“ jinými uživateli atd.,
 • umožnění komunikace a spolupráce v duchu vzájemné důvěry a respektu mezi uživateli platformy,
 • umožnění a usnadnění monitorovací a výzkumné činnosti,
 • rozvíjení osvětových a komunikačních aktivit v rámci platformy a jejích služeb,
 • zasílání aktualizací a relevantních informací týkající se platformy registrovaným uživatelům a jejich informování o dalších souvisejících činnostech v rámci iniciativ Evropské komise, které by je mohly zajímat,
 • umožnění správy a realizace online kurzů,
 • zajištění a zlepšování uživatelské přívětivosti v rámci tohoto a podobných budoucích projektů vyvíjených Evropskou komisí, a to prostřednictvím kontroly přístupu, sledování frekvence využívání funkcí, chování při vyhledávání, preferencí a nastavení,
 • umožnění shromažďování, kategorizace a sumarizace příspěvků uživatelů ve fórech a dalších diskusních nástrojích,
 • poskytování souhrnných statistik, mimo jiné o počtu uživatelů v určitém období, preferovaných tématech a/nebo zemích, jež si uživatelé vybrali, a využívání účtu,
 • poskytování informací o aktivitách registrovaných osob v rámci eTwinningu i mimo něj, které jsou zapotřebí k vytváření a správě aktivit online komunity,
 • umožnění registrovaným osobám, aby našly partnery a vytvářely projekty,
 • poskytování informací o jejich eTwinningových projektech,
 • obecně umožnění komunikace a spolupráce v duchu vzájemné důvěry a respektu k osobám, které se na eTwinningu zaregistrovaly,
 • umožnění a usnadnění monitorování a výzkumu.

Uživatelé, kteří se zaregistrují v eTwinningu, se mohou také přihlásit k odběru eTwinningového newsletteru, jehož zasílání probíhá na centrální úrovní a úrovni jednotlivých států. Přihlášením k odběru uživatelé souhlasí se sdílením své e-mailové adresy pro tento účel.

Údaje registrovaných osob na úrovni jednotlivých států validují příslušné národní podpůrné organizace.

 

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

 eTwinningové národní podpůrné organizace osobní údaje, které jim uživatelé při registraci na platformě European School Education Platform a v eTwinningu poskytnou, využívají k:

 • validaci osobních údajů, jež dotčený uživatel poskytl;
 • propagaci eTwinningových aktivit v daném státě;
 • šíření celostátních newsletterů a oznámení;
 • registraci na kurzy a akce;
 • šetření a průzkumům.

Uživatelé se také přímo u národních podpůrných organizací mohou informovat o aktuálním dění v oblasti eTwinningových aktivit. V případě, že se uživatelé na národní podpůrné organizace obracejí přímo, budou osobní údaje využity pouze pro účely odpovědi na jejich zprávu či k zajištění registrace.

Osobní údaje nesmí být nikdy použity pro účely marketingu. 

 

 1. Co tvoří právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů?

 

Na úrovni EU

Zpracování údajů je v tomto případě nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen, a to na základě práva Unie (čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení 2018/1725), právním základem jsou přitom konkrétně:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 (Úř. věst. L 189, 28.5.2021, s. 1–33).
 • prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu;
 • rozhodnutí Komise C(2021)951, kterým se na agenturu EACEA přenášejí pravomoci k řízení programů ve víceletém finančním rámci na období let 2021–2027, a jeho přílohy (závazné je pouze jeho anglické znění).

Případy zpracování údajů, na které se nevztahují výše uvedené právní základy, se opírají o souhlas subjektu údajů (čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení 2018/1725).

 

Na úrovni jednotlivých států

Právním základem je plnění smlouvy uzavřené mezi agenturou EACEA a národní podpůrnou organizací dotčené země EU/EHP (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679: grantová dohoda uzavřená mezi agenturou EACEA a národní podpůrnou organizací (výzva k předložení dokumentů a plán činnosti EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 a EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA)).

V případě národních podpůrných organizací třetích zemí platí vnitrostátní předpisy těchto zemí.

Informace o právních předpisech platných v této oblasti v konkrétních zemích vám poskytne příslušná národní podpůrná organizace.

 

 1. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

 

Na úrovni EU i na úrovni jednotlivých států

Údaje související s profilem uživatelů eTwinningu a osobní údaje související s profilem uživatelů eTwinningu se uchovávají po dobu nejvýše tří let od okamžiku, kdy se dotčený uživatel naposledy přihlásil do eTwinningové části platformy. Po jednom roce od posledního přihlášení se profil přepne do režimu neaktivní a ostatním uživatelům ani vnější světu se již nebude zobrazovat. Uživatel může svůj účet reaktivovat tím, že se znovu přihlásí. Po dvou letech se uživateli zasílá upozornění, že po třech letech od jeho posledního přihlášení dojde k anonymizaci jeho profilu.

V případě, že uživatel požádá o anonymizaci svého účtu nebo k ní dojde automaticky, jsou osobní údaje smazány.

Údaje se budou uchovávat pouze v anonymní formě, která neumožňuje osobní identifikaci. Pokud chce uživatel, jehož profil byl smazán, pokračovat v užívání platformy, bude se muset registrovat znovu. Údaje uživatelů zůstávají výlučně pro účely výzkumu a monitorování k dispozici agentuře EACEA, Evropské komisi, vnitrostátním a regionálním školským úřadům, orgánům odpovědným za provoz eTwinningu (Centrální podpůrné středisko a národní podpůrné organizace) a dalším třetím stranám (viz bod 6), a to z pověření správce údajů a v souhrnné podobě.

Chcete-li deaktivovat či smazat účet, obraťte se prosím na Centrální podpůrné středisko (viz bod 6 níže) na adrese: privacy@esep-support.eu.

 

 1. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu se poskytují?

 

Na úrovni EU – eTwinningová část platformy European School Education Platform

Pro účely uvedené výše je přístup k údajům eTwinnerů přísně omezen a umožněn pouze:

 • uživatelům, kteří byli v rámci eTwinningu validováni, přičemž těmto uživatelům se (po přihlášení) zobrazují následující údaje jiných uživatelů: veškeré poskytnuté údaje vyjma e-mailových adres uživatelů a údajů týkajících se vedení školy,
 • pověřeným pracovníkům agentury EACEA a Evropské komise (GŘ EAC a GŘ DIGIT): veškeré poskytnuté údaje,
 • pověřeným pracovníkům organizace, která byla agenturou EACEA pověřena provozem eTwinningové části platformy European School Education Platform, tedy Centrálnímu podpůrnému středisku (European Schoolnet / Evropská síť škol), a poskytovateli digitálních služeb (Tremend Software Consulting SRL): veškeré poskytnuté údaje,
 • národním podpůrným organizacím: mají přístup k údajům registrovaných osob, které byly poskytnuty stránce European School Education Platform, a to za účelem validace/správy jejich registrace a některých aktivit (národní podpůrné organizace přitom mají přístup pouze k údajům uživatelů ze svých zemí),
 • pověření pracovníci Společného výzkumného střediska: mají přístup k osobním údajům eTwinnerů, kteří se dobrovolně rozhodnou absolvovat vzdělávací kurzy na platformě EU Academy.

 

Na základě konkrétního povolení správce údajů může být povoleno postoupení konkrétních údajů jiným třetím stranám (například výzkumným centrům a univerzitám), ovšem pouze v anonymizované podobě.

Některé osobní údaje budou v rámci neveřejných částí eTwinningu, eTwinningových skupin a prostorů TwinSpace přístupné pouze členům těchto částí.

Údaje mohou být kromě toho poskytnuty orgánům veřejné moci, které je následně v souladu s platnými pravidly ochrany údajů zpracovávají podle účelu, jenž tím sledují, například:

 

 • v případě soudního řízení Evropskému soudnímu dvoru nebo vnitrostátnímu soudci či orgánu, jakož i právníkům a zmocněncům stran v řízení;
 • v případě žádosti nebo stížnosti podané podle článku 90 služebního řádu příslušnému orgánu oprávněnému ke jmenování;
 • v případě vyšetřování prováděného podle nařízení (ES) č. 1073/1999 Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);
 • Útvaru interního auditu Komise v rámci úkolů, které mu svěřuje článek 118 finančního nařízení a článek 49 nařízení (ES) č. 1653/2004;
 • Úřadu Komise pro vyšetřování a disciplinární opatření (IDOC), a to v souladu s rozhodnutím Komise C(2019)4231 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví obecná prováděcí ustanovení týkající se výkonu správních vyšetřování a disciplinárních řízení, a rozhodnutím Komise (EU) 2019/165 ze dne 1. února 2019, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv na ochranu údajů Komisí v souvislosti se správními šetřeními, předběžnými disciplinárními řízeními, disciplinárními řízeními a řízeními ohledně dočasného zproštění výkonu služby;
 • Účetnímu dvoru v rámci úkolů, které mu svěřuje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, respektive příslušný článek Smlouvy o ES a čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 58/2003;
 • Evropskému veřejnému ochránci práv v rámci úkolů, které mu svěřuje článek 228 Smlouvy o fungování Evropské unie;
 • Úřadu evropského veřejného žalobce v rozsahu působnosti článku 4 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

 

Osobní údaje nesmí být nikdy použity pro účely marketingu.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí: některé národní podpůrné organizace sídlí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, a to v následujících třetích zemích: Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko a Turecko. Upozorňujeme, že pro tyto země EU nepřijala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 47 nařízení (EU) 2018/1725, které by potvrzovalo, že vaše osobní údaje budou po předání ve třetí zemi určení požívat odpovídající úrovně ochrany. Úroveň ochrany vašich osobních údajů, které se předávají, proto bude záviset na právu nebo praxi dotčené třetí země, v důsledku čehož pak vaše práva v oblasti ochrany údajů nemusí být rovnocenná právům v zemi, jež je členem EU/EHP, nebo v zemi, pro níž bylo přijato rozhodnutí o odpovídající ochraně. Národní podpůrná organizace je však v rámci grantových dohod uzavřených s agenturou EACEA vázána ustanoveními o ochraně údajů a má v této souvislosti povinnosti v oblasti technického a organizačního zabezpečení. Uživatelé, se mohou obrátit na správce a vyžádat si kopii těchto ustanovení. Centrální podpůrné středisko je vázáno ustanoveními o ochraně údajů ve smlouvě o poskytování služeb, kterou podepsalo s agenturou EACEA.

Některé z údajů, které uživatelé poskytnou, se budou (poté, co k tomu uživatelé dají výslovný souhlas) zobrazovat v části platformy určené k navazování kontaktů, a budou tedy na internetu volně dostupné. V tomto případě mají uživatelé právo tyto své údaje smazat. Tímto způsobem se zveřejňují následující údaje:

 

 • Údaje o registrované osobě: jméno, příjmení, škola, zveřejněn bude i obrázek uživatele.
 • Údaje o škole: oficiální název školy, město, region, země.
 • Údaje o projektu: název, popis, jazyky, věková skupina žáků, podrobnosti o partnerech, datum registrace a závěrečná data (jsou-li k dispozici).

 

Ostatní údaje, které uživatelé umístí na platformu eTwinning (například zprávy ve fórech, online diskuse a vlákna, soubory či obrázky) se zobrazují pouze registrovaným uživatelům, a to v souvislosti s eTwinningovými částmi platformy, kam byly nahrány (například eTwinningové skupiny či TwinSpace).

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

 

Přístup k údajům je přísně omezen a je pro účely uvedené v bodě 3 umožněn pouze:

 • Národním podpůrným organizacím: vnitrostátním či regionálním školním úřadům odpovídajícím za provoz eTwinningu na úrovni jednotlivých států a za udržování kontaktu s uživateli ve svých zemích. Každá z podpůrných organizací má přístup k osobním údajům uživatelů ze své země.

 

Je k dispozici seznam osob odpovědných za zpracovávání údajů v jednotlivých národních podpůrných organizacích.

 

 1. Jak vaše osobní údaje chráníme?

 

Na úrovni EU – eTwinningová část platformy European School Education Platform

 

Servery platformy využívají hostingu společnosti Amazon Web Services v evropských datových centrech. Cloudovou infrastrukturu spravuje GŘ DIGIT ve vysoce zabezpečeném prostředí. K úložným médiím v datových centrech mají přístup pouze pověření pracovníci a na místech, kde se nachází, se přísně dbá na fyzickou bezpečnost.

GŘ DIGIT zajišťuje zabezpečení hostingové IT služby v souladu s politikou a rámcem Komise v oblasti bezpečnosti informací a svým vlastním doplňkovým rámcem v oblasti politiky bezpečnosti informací. Viz také rozhodnutí Komise K(2006)3602 ze dne 16. srpna 2006 o bezpečnosti informačních systémů používaných Evropskou komisí, jakož i prováděcí pravidla ze dne 16. 8. 2006 o bezpečnosti informačních systémů používaných Evropskou komisí.

Osobní údaje se předávají pouze prostřednictvím šifrování HTTPS. Osobní údaje se nikdy nepřenáší na paměťových médiích. Kromě toho se problematický obsah veškerých záloh databází upravuje a informace o uživatelích se anonymizují.

GŘ DIGIT poskytuje technickému týmu Centrálního podpůrného střediska anonymizované exporty databáze. Služba zálohování databáze je přístupná pouze prostřednictvím systému, který je chráněn heslem. Anonymizovaná databáze se využívá pro vývoj platformy. Přístup ke všem vývojovým serverům je chráněn silným heslem, přičemž se v případě potřeby využívá šifrované připojení prostřednictvím VPN a často i biometrický přístup. Přístup k online platformám využívaným v rámci projektu je chráněn heslem a systémy oprávnění, které v přístupu k osobním údajům zabraní všem vyjma pověřených osob. Zálohy databází obsahující osobní údaje se neukládají na přenosná paměťová zařízení.

Přístup k nejvyšší úrovni oprávnění v informačních systémech má pouze omezený počet konkrétně vyjmenovaných osob (nejvýše 3) z vývojového týmu společnosti Tremend, přičemž přístup k dokumentu nebo databázi, v níž se osobní údaje uchovávají, je umožněn pouze osobám, u kterých je to nezbytné. Zpracovatel údajů zajišťuje, aby měl k informačním systémům přístup co nejmenší počet uživatelů, což zajišťuje nejnižší míru rizika.

Přenášená data jsou šifrována prostřednictvím protokolu SSL/TLS, přístup za účelem správy a přenosy dat na platformách probíhají zabezpečeně.

Smlouva se zpracovateli údajů (poskytovateli služby), tedy společnostmi EUN Partnership AISBL a Tremend, zahrnuje ustanovení o ochraně údajů, které zajišťuje, že se osobní údaje zpracovávají v souladu s platnými právními předpisy.

Národní podpůrné organizace, jež si přejí zpracovávat údaje týkající se aktivit v rámci svého státu, k tomuto účelu využívají přístupu k informacím uchovávaným na centrální úrovni.

 

 1. Jaká máte v souvislosti se svými osobními údaji práva a jak jich můžete využít?

 

Máte právo:

 

 • požádat o přístup k osobním údajům, které o vás máme k dispozici;
 • požádat o opravu svých osobních údajů nebo ji ve svém profilu sami provést;
 • požádat za určitých okolností o vymazání svých osobních údajů;
 • požádat za určitých okolností o omezení zpracování svých osobních údajů;
 • vznést proti zpracovávání svých osobních údajů z důvodu týkajících se své konkrétní situace námitku;
 • požádat o to, aby byly vaše údaje postoupeny jiné organizaci v běžně používaném strojově čitelném standardním formátu (přenositelnost údajů);

 

Na základě článku 23 nařízení (EU) 2018/1725 máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Máte také právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování, které provádějí pouze stroje), jež by vás ovlivnilo, a to v souladu s jeho vymezením v právních předpisech.

Jelikož je toto zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu [čl. 5 odst. 1 písm. d) nebo čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení o ochraně osobních údajů], upozorňujeme navíc, že jej můžete kdykoli odvolat, přičemž vaše odvolání nabude účinnosti od okamžiku jeho podání. Zpracování, jehož základem je váš souhlas před odvoláním, zůstává zákonné.

Článek 25 nařízení (EU) 2018/1725 stanoví, že v záležitostech týkajících se fungování orgánů a subjektů EU mohou tyto orgány a subjekty za výjimečných okolností a při dodržení záruk stanovených v uvedeném nařízení omezit některá práva fyzických osob. Taková omezení se stanoví ve vnitřních předpisech přijatých agenturou EACEA a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

Každé takovéto omezení bude časově omezené, přiměřené a bude dodržovat podstatu výše uvedených práv. Bude zrušeno, jakmile okolnosti, které omezení odůvodňují, pominou. Po uplynutí této lhůty obdržíte konkrétnější oznámení o ochraně osobních údajů.

Zpravidla budete informováni o hlavních důvodech, které k omezení vedly, ledaže by tato informace podkopala účinek vlastního omezení.

Ohledně rozsahu omezení máte právo podat u evropského inspektora ochrany údajů stížnost.

 

Na úrovni EU – eTwinningová část platformy European School Education Platform

Ve věci výkonu svých práv na evropské úrovni se ve většině případů (přístup, oprava, žádost o omezení, podání námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů) můžete obracet na evropského správce údajů (agenturu EACEA), viz bod 1.

Pokud chcete nechat své údaje z eTwinningu smazat, můžete se obrátit na Centrální podpůrné středisko na: privacy@esep-support.eu.

 

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

Ve věci otázek o svých právech a jejich výkonu v souvislosti se zpracováváním osobních údajů podpůrnými organizacemi na úrovni jednotlivých států (prostřednictvím jejich národních eTwinningových stránek a/nebo v rámci newsletterů a oznámení) se můžete obracet na správce údajů v jednotlivých zemích (viz seznam kontaktních míst v bodě 1).

 

 1. V případě sporu či nějakého problému týkajícího se osobních údajů máte právo využít právních prostředků

 

Na úrovni EU – eTwinningová část platformy European School Education Platform

V případě sporu či nějakého problému týkajícího se ochrany osobních údajů se můžete obracet na příslušné správce na výše uvedených adresách či prostřednictvím výše uvedených e-mailových schránek.

Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů agentury EACEA na této e-mailové adrese: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Můžete také kdykoliv podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů, jeho internetové stránky jsou k dispozici na: http://www.edps.europa.eu.

 

Na úrovni jednotlivých států – národní eTwinningové portály

V případě sporu či nějakého problému týkajícího se ochrany osobních údajů se můžete obracet na příslušné správce v jednotlivých státech

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na orgán pověřený ochranou osobních údajů v zemi, v níž se nacházíte, nebo v níž se nachází příslušná národní podpůrná organizace.