Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning dalībnieku privātuma politika

eTwinning dalībnieku privātuma politika

Ievads: Īss procesa apraksts  

Eiropas Skolu izglītības platforma (turpmāk tekstā — “Platforma”) aizstāj School Education Gateway un eTwinning platformas. Šīs 2022. gadā ieviestās tiešsaistes platformas, kas pieejama daudzās valodās, mērķis ir sniegt iespēju sanākt kopā visiem skolas darbiniekiem (no pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz sākumskolai un vidusskolai, iekļaujot arī sākotnējās arodmācības), pētniekiem, politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām personām skolas izglītības jomā.

Persondati tiek sniegti 2 kārtās:  

 1. reģistrējoties ar ES kontu kā “vispārīgiem” lietotājiem, lai veiktu darbības (piemēram, piedalītos tiešsaistes kursos vai publicētu ierakstus) un varētu izmantot visas Platformas funkcijas (komentēt rakstus, pievienot elementus izlasei, saglabāt meklēšanas rezultātus u.c.).  
 2. ar papildu reģistrāciju kā eTwinning lietotājiem (eTwinning dalībniekiem):  īpaša Platformas sadaļa ir eTwinning— ierobežotas piekļuves zona skolu darbiniekiem (skolotājiem, direktoriem, bibliotekāriem u.c.) kādā no iesaistītajām valstīm, lai sazinātos, sadarbotos, veidotu projektus, dalītos un līdzdarbotos tiešsaistes kopienā. Lai kļūtu par eTwinning dalībniekiem un varētu piekļūt eTwinning ierobežotas piekļuves zonai, kurā var sazināties, sadarboties, tikties, tērzēt, veidot projektus, piedalīties profesionālās izaugsmes darbībās u.c., lietotāji, kuri piesakās eTwinning, ir jāapstiprina nacionālajai atbalsta organizācijai attiecīgajā valstī.

 

Šī privātuma politika attiecas uz Platformas “eTwinning lietotājiem”, kuri jau ir reģistrēti kā “vispārīgi lietotāji” un tādējādi jau ir pieņēmuši “vispārīgo lietotāju” privātuma politiku.

 

Ņemiet vērā! Eiropas Skolu izglītības platformas ieviešanas laikā esošajiem eTwinning un/vai School Education Gateway lietotājiem ir jāizveido ES pieslēgšanās konts, izmantojot to pašu e-pasta adresi, kas izmantota, reģistrējoties eTwinning vai School Education Gateway, lai sinhronizētu savu iepriekšējo un jauno kontu, tostarp pārnestu persondatus uz jauno kontu.  

 

Persondati, kas vākti, reģistrējoties eTwinning un piedaloties eTwinning darbībās, tiek apstrādāti vai nu valsts līmenī, kur nacionālās atbalsta organizācijas (NAO) ir datu pārziņi, vai Eiropas Savienības līmenī, kur datu pārzinis ir Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA). 

Visi persondati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

 • ES līmenī tiek piemērota Regula (ES) Nr. 2018/1725 (1) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās. 
 • Valstu līmenī Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīm tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula (“VDAR”) (2). Visas datu apstrādes darbības, kas ir NAO kontrolē, atbilst tās noteikumiem.
 • Valstīs, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, persondati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, izņemot gadījumus, kad tiek apstrādāti ES dalībvalstu vai EEZ iedzīvotāju persondati. Tādā gadījumā ir spēkā VDAR.

Šajā privātuma paziņojumā izklāstīta politika, saskaņā ar kuru EACEA vāc, apstrādā un izmanto attiecīgo personu persondatus eTwinning. Šeit arī sniegta informācija par dažām persondatu apstrādes darbībām, ko veic NAO.

 

 1. Kurš atbild par jūsu persondatu apstrādi? 

 

ES līmenī — eTwinning zona Eiropas Skolu izglītības platformā

Ja dati tiek apstrādāti ES līmenī, datu pārzinis ir Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Par apstrādes darbībām atbildīgā persona ir: 

EACEA A6 nodaļas vadītājs
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brisele

E-pasts: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Turklāt EACEA sadarbojas ar šādiem apstrādātājiem:

EUN Partnership AISBL (turpmāk tekstā — European Schoolnet) vada eTwinning Centrālo atbalsta dienestu kā Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras līgumslēdzējs.   

Rue de Trèves, 61 (3. stāvs)

1040 Brisele

Beļģija

Tālr.: +32 2/790 75 75

E-pasts: info@eun.org 

Vietne: www.eun.org

Tremend Software Consulting SRL sniedz digitālos pakalpojumus, kas nepieciešami school-education.ec.europa.eu pārvaldībai un uzturēšanai, arī kā EACEA līgumslēdzējs.

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, 7. stāvs, 32. dzīv.

RO-030134 Bucuresti (Bukareste)

Rumānija

Tālr.: +40-21-223-7700

E-pasts: hello@tremend.com

Vietne: https://tremend.com/

ES Komisijas Informātikas ģenerāldirektorāts (DIGIT ĢD) nodrošina IT mitināšanas pakalpojumu Eiropas Skolu izglītības platformai, tostarp eTwinning zonai.

Valstu līmenī — eTwinning valstu portāli

Ja dati tiek apstrādāti valsts līmenī (piemēram, valsts līmeņa darbību organizēšanai, sk. zemāk), datu pārziņi ir attiecīgie atbalsta dienesti (NAO).

Sk. par apstrādes darbībām katrā NAO atbildīgo personu sarakstu.

 

 1. Kuri persondati tiek apstrādāti un kā?

 

ES līmenī — eTwinning zona Eiropas Skolu izglītības platformā

 

Datu subjekti ir prasītāji, korespondenti, kā arī pieprasītāji un indivīdi, kuri nolemj reģistrēties eTwinning ierobežotas piekļuves zonā (apstiprinātie skolu darbinieki), kad jau ir reģistrējušies kā “vispārīgi lietotāji” Eiropas Skolu izglītības platformā, arī jebkura persona, kura piedalās eTwinning lietotāju organizētās darbībās eTwinning kontekstā. Tiek apstrādāti zemāk minētie persondati.

 

 1. Ar personas fiziskajām īpašībām saistītie dati, kā arī attēls, balss vai pirkstu nospiedumi (neobligāti). Dalībnieka profilā tiek vākta neobligāta personas informācija, un reģistrējoties var izvēlēties, vai šādus datus sniegt. Neobligātā informācija ietver attēlus.
 2. Attiecībā uz datu subjekta privāto sfēru (neobligāti): informācija no forumiem un citiem tiešsaistes komunikācijas rīkiem — Platforma savu sadarbības telpu ietvaros piedāvā publiskus forumus (vai līdzīgus trešās puses komunikācijas rīkus). Šādos tiešsaistes rīkos lietotāji var brīvprātīgi publicēt komentārus, pārdomas, fotoattēlus, video un citus resursus.
 3. Attiecībā uz datu subjekta karjeru (neobligāti): Platforma var saņemt personīgi identificējamu informāciju, ja informācija tiek sniegta, piedaloties aptaujā (tādā gadījumā lietotājs tiek lūgts sniegt piekrišanu šādas informācijas atklāšanai). Ja persona piedalās tiešsaistes kursā vai projektā, mēs varam vākt noteiktu saturu, ko radījuši skolēni, piemēram, iesniegtos darbus, līdzbiedru novērtētus darbus un skolēnus novērtējošo līdzbiedru atsauksmes. Tiek vākti arī kursa dati, piemēram, skolēnu atbildes uz jautājumiem, ieraksti forumos un aptauju dati.
 4. Attiecībā uz komandējumiem un braucieniem: dalībnieki var piedalīties klātienes pasākumos savā valstī vai citur. Viņi var iesniegt informāciju, lai piedalītos šādās iniciatīvās.
 5. Attiecībā uz vārdu, uzvārdu un adresi, tostarp e-pasta adresi (obligāti)
 6. Skola un profesionālie pienākumi skolā (obligāti)
 7. NAO pārstāvji savus persondatus (kontaktinformācija un organizācijas nosaukums) augšupielādē paši

 

Ņemiet vērā! Datu subjekti var iesniegt neprasītus persondatus, kas atklāj viņu rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, ar veselību vai ģenētiku saistītus datus, biometriskos datus fiziskas personas unikālai identificēšanai, datus par seksuālo dzīvi vai seksuālo orientāciju vai līdzīgus datus, taču tie netiks ņemti vērā un apstrādāti.

Platforma sniedz lietotājiem iespēju piedalīties tiešsaistes kursos, kas paredzēti tikai eTwinning lietotājiem, ar ES Akadēmijas starpniecību. Lai reģistrētos tiešsaistes kursiem, pēc reģistrēšanās kā vispārīgam lietotājam Eiropas Skolu izglītības platformā (sk. augstāk) ir jāizveido eTwinning lietotāja konts, taču nekāda papildu personas informācija nav nepieciešama.

 

Konkrētāk, attiecībā uz eTwinning Eiropas līmenī, tas nozīmē:

 

a) Obligātie dati

 • Reģistrācijas dati:amats skolā (skolotājiem — mācītie priekšmeti), saziņas valoda(-s), skolēnu vecuma grupa.
 • Lietotāja skolas dati:skolas oficiālais nosaukums, adrese, pilsēta, e-pasta adrese, reģions un valsts.
 • Lietotāja skolas direktora dati:vārds, uzvārds, darba e-pasta adrese.

b) Neobligātie dati(šos datus var sniegt tikai tad, ja īpaši iesaistāties eTwinning darbībās):

Reģistrācijas dati: lietotāja apraksts, kontaktpersonu saraksts eTwinning zonā, projektu saraksts, lietotāja attēls, fotoattēli un cita informācija saistībā ar Platformas lietošanu.

Citi dati: reģistranti var arī piedalīties projektu TwinSpaceseTwinning grupās un (tiešsaistes) pasākumos. Tādos gadījumos viņi var iesniegt informāciju, lai piedalītos šādās iniciatīvās. Piekļuve šādām platformām tiek sniegta tikai tajās reģistrētajiem un apstiprinātajiem dalībniekiem (“eTwinning dalībnieki”).

Viņi var arī iesniegt citu informāciju saistībā ar platformas ierobežotās piekļuves zonas izmantošanu, kā arī publicēt ziņojumus un citus materiālus forumos, blogos vai citās platformas ierobežotas piekļuves daļās.

TwinSpaces sadaļās un grupās lietotāji var izmantot un iegult trešo pušu rīkus. Šādi rīki izmanto paši savu privātuma politiku, kas tiek skaidri paziņota galalietotājiem. Izmantojot šādus trešo pušu rīkus, lietotāji piekrīt, ka viņu persondatus apstrādās attiecīgās trešās puses (kā pārziņi).

 

Attiecībā uz eTwinning valstu līmenī — eTwinning valstu portāliem — tas nozīmē:

 

eTwinning kontekstā tiek apstrādāti šeit minētie persondati.

a) Obligātie dati, ko EACEA sniedz NAO Platformas eTwinning zonā

 • Reģistrācijas dati: lietotājvārds, e-pasta adrese, vārds, uzvārds, amats skolā (skolotājiem — mācītie priekšmeti), saziņas valoda(-s), skolēnu vecuma grupa, lietotāja apraksts.
 • Lietotāja skolas dati: skolas skolas oficiālais nosaukums, adrese, pilsēta, e-pasta adrese, reģions un valsts.
 • Skolas direktora dati:vārds, uzvārds, darba e-pasta adrese.

b) Tehniska informācija:Ar eTwinning kopienu saistītos datus sniedz paši lietotāji, iesniedzot tiešsaistes veidlapas īpaši paredzētās eTwinning zonās Platformā, kurām var piekļūt dažādie nacionālie dienesti.

c) Konkrēti dati klātienes iniciatīvām: Dalībnieki var piedalīties profesionālās izaugsmes darbībās klātienē. Tādā gadījumā viņiem var tikt prasīta papildu informācija (piemēram, brauciena organizēšanai), lai piedalītos šādās iniciatīvās. 

 

 1. Kādā nolūkā mēs apstrādājam jūsu datus? 

 

ES līmenī — eTwinning zona Eiropas Skolu izglītības platformā

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai: 

 

 • ļautu lietotājiem izmantot Platformas pakalpojumus, piemēram:
  • publicēt komentārus un ierakstus,
  • izmantot citas Platformas funkcijas, piemēram, izvēlni vai saglabātos meklējumus,
  • papildinātu informāciju lietotāju profilā,
 • atbildētu uz vaicājumiem palīdzības dienestam, veiktu attiecīgas darbības ar ierakstiem un ziņojumiem, par kuriem ziņojuši citi lietotāji u.c.,
 • ļautu Platformas lietotājiem sazināties un sadarboties savstarpējas uzticēšanās un cieņas garā,
 • atļautu un veicinātu uzraudzības un pētniecības darbības,
 • noteiktu uzrunāšanas un saziņas mērķus Platformas un tās pakalpojumu ietvaros,
 • sūtītu reģistrētajiem lietotājiem jaunumus un ar Platformu saistītu informāciju un informētu reģistrētos lietotājus par citām saistītām darbībām, kas viņus varētu interesēt, Eiropas Komisijas iniciatīvās,
 • iespējotu tiešsaistes kursu administrēšanu un īstenošanu,
 • iespējotu un uzlabotu lietotāju pieredzi šajā un līdzīgos turpmākos Eiropas Komisijas izstrādātos projektos, izmantojot piekļuves kontroli, izsekojot lietošanas biežumu, meklēšanas paradumus, preferences un iestatījumus,
 • ļautu vākt, grupēt un apkopot lietotāju ieguldījumu forumos un citos diskusiju rīkos,
 • sniegtu apkopotu statistiku, tostarp, bet ne tikai par lietotāju skaitu noteiktā periodā, vēlamajām tēmām un/vai lietotāju izvēlētajām valstīm un konta izmantošanu,
 • sniegtu informāciju par reģistrantu darbībām eTwinning ietvaros un ārpus tā, lai radītu un uzturētu tiešsaistes kopienas darbības,
 • ļautu reģistrantiem atrast partnerus un izveidot projektus,
 • sniegtu informāciju par viņu eTwinning projektiem,
 • kopumā ļautu eTwinning reģistrantiem sazināties un sadarboties savstarpējas uzticēšanās un cieņas garā un
 • atļautu un veicinātu uzraudzības un pētniecības darbības.

 

Kad lietotāji reģistrējas wTwinning, viņi var arī pieteikties eTwinning jaunumu saņemšanai, kas tiek sūtīti centrālā un valstu līmenī. Pierakstoties lietotāji piekrīt atklāt savu e-pasta adresi šajā nolūkā.

Reģistrantu dati tiek apstiprināti valsts līmenī, to dara attiecīgā NAO,

Valstu līmenī — eTwinning valstu portāli

eTwinning NAO izmanto persondatus, kas iesniegti, reģistrējoties Eiropas Skolu izglītības platformā un eTwinning, lai:

 • apstiprinātu lietotāja iesniegto personas informāciju,
 • veicinātu eTwinning darbības valstī,
 • izplatītu valsts līmenī sūtītos jaunumus un paziņojumus,
 • veiktu reģistrāciju kursiem un pasākumiem,
 • piedalītos aptaujā.

Lietotāji var arī izvēlēties tieši sazināties ar NAO, lai uzzinātu jaunāko par eTwinning darbībām. Ja lietotāji izvēlas sazināties ar NAO tieši, persondati tiks izmantoti tikai nolūkā atbildēt uz ziņojumiem un pārvaldīt reģistrācijas.

Persondatus nekad nevar izmantot mārketinga nolūkā. 

 

 1. Uz kāda juridiskā pamata mēs apstrādājam jūsu persondatus?

 

ES līmenī

Apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumus sabiedrības interesēs vai īstenotu ES iestādes, struktūras vai aģentūras oficiālās pilnvaras (saskaņā ar ES tiesību aktiem) (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts):

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regula (ES) 2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (OV L 189, 28.5.2021., 1.–33. lpp.).
 • Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru.
 • Komisijas Lēmums C(2021)951 un tā pielikumi, kurā Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai tiek deleģētas pilnvaras pārvaldīt programmas 2021.–2027. gada DFS.

Apstrāde, uz kuru neattiecas minētie juridiskie pamati, ir balstīta uz datu subjekta piekrišanu (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Valstu līmenī

Juridiskais pamats ir starp EACEA un ES/EEZ NAO noslēgtā līguma izpilde (Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts: Dotācijas nolīgums, kas noslēgts starp EACEA un NAO (Uzaicinājums iesniegt rīcības plānu EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 un EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).

Attiecībā uz trešās valstīs esošām NAO ir spēkā to valsts tiesību akti.

Lai saņemtu informāciju par katrai valstij piemērojamajiem tiesību aktiem, varat sazināties ar attiecīgo NAO.

 

 1. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

 

ES un valstu līmenī

Attiecībā uz datiem, kas saistīti ar eTwinning lietotāju profiliem, ar eTwinning lietotāju profilu saistītie persondati tiek glabāti ne ilgāk kā trīs gadus pēc lietotāja pēdējās pieslēgšanās eTwinning zonai. Vienu gadu pēc pēdējās pieslēgšanās lietotāja profils automātiski kļūst neaktīvs, t.i., vairs nav redzams citiem lietotājiem vai skatītājiem. Lietotājs var no jauna aktivizēt savu kontu, tam pieslēdzoties. Pēc diviem papildu gadiem lietotājam tiek sūtīts atgādinājums, informējot, ka trīs gadus pēc pēdējās pieslēgšanās lietotāja profils tiks anonimizēts.

Ja lietotājs lūdz anonimizēt savu kontu vai konts tiek anonimizēts automātiski, persondati tiks dzēsti.

Dati tiks glabāti tikai anonīmā veidā, kas neļauj identificēt personu. Ja lietotāji ar dzēstu profilu vēlas turpināt izmantot Platformu, viņiem ir jāreģistrējas vēlreiz. Dati paliek EACEA, Eiropas Komisijas, valsts vai reģionālo skolu iestāžu, par eTwinning īstenošanu atbildīgo iestāžu (Centrālais atbalsta dienests un nacionālās atbalsta organizācijas) un citu trešo pušu (sk. 6. punktu) rīcībā vienīgi pētniecības un uzraudzības nolūkos, apkopotā formātā un ar datu pārziņa atļauju.

Lai kontu deaktivizētu vai dzēstu, sazinieties ar Centrālo atbalsta dienestu (sk. 6. punktu zemāk): privacy@esep-support.eu.

 

 1. Kurš var piekļūt jūsu persondatiem un kam tie tiek atklāti?

 

ES līmenī — eTwinning zona Eiropas Skolu izglītības platformā

Iepriekš minētajos nolūkos piekļūt eTwinning dalībnieku datiem var tikai:

Piekļūt eTwinning dalībnieku datiem var tikai:

 • eTwinning apstiprinātie lietotāji (pieslēdzoties) var skatīt šādus citu lietotāju datus: visi dati, izņemot lietotāju e-pasta adresi un skolas vadītāja datus,
 • pilnvarotie EACEA un Eiropas Komisijas (Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ĢD un Informātikas ĢD) darbinieki: visi dati,
 • pilnvarotie darbinieki organizācijā, ar ko EACEA ir noslēgts līgums par ESEP platformas eTwinning elementa īstenošanu, t.i., Centrālais atbalsta dienests (European Schoolnet) un digitālo pakalpojumu sniedzējs (Tremend Software Consulting SRL): visi dati,
 • nacionālās atbalsta organizācijas: var piekļūt net iesniegtajiem reģistrantu datiem, lai apstiprinātu/pārvaldītu to reģistrāciju un noteiktas darbības (NAO var piekļūt tikai lietotāju datiem savās attiecīgajās valstīs),
 • Kopīgā pētniecības centra norīkotie darbinieki to eTwinning dalībnieku persondatiem, kuri brīvprātīgi izvēlas piedalīties mācību kursos ES Akadēmijas platformā.

Konkrētu datu pārsūtīšana trešām pusēm (piem., pētniecības centriem un universitātēm) var tikt atļauta ar īpašu datu pārziņa atļauju. Tādos gadījumos jebkādi dati tiks pārnesti anonīmā formātā.

eTwinning ierobežotas piekļuves zonas, eTwinning grupu un TwinSpaces dalībnieki varēs piekļūt dažiem persondatiem attiecīgajās sadaļās.

Dati var arī tikt atklāti publiskā sektora iestādēm, kuras tos var apstrādāt saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem atbilstoši apstrādes mērķim. Šādas iestādes cita starpā ir:

 

 • Eiropas Savienības Tiesa vai valsts tiesnesis vai iestāde, kā arī pušu juristi un aģenti juridisku procedūru gadījumā;
 • kompetentā iecēlējiestāde, ja tiek iesniegta prasība vai sūdzība saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. pantu;
 • OLAF, ja tiek veikta izmeklēšana, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1073/1999;
 • Komisijas Iekšējās revīzijas dienests, veicot uzdevumus, kas tam uzticēti ar Finanšu regulas 118. pantu un ar Regulas (EK) Nr. 1653/2004 49. pantu;
 • Komisijas Izmeklēšanas un disciplinārlietu birojs (IDOC) saskaņā ar Komisijas 2019. gada 12. jūnija Lēmumu C(2019)4231, ar ko nosaka vispārējus īstenošanas noteikumus attiecībā uz administratīvās izmeklēšanas un disciplinārajām procedūrām, un Komisijas 2019. gada 1. februāra Lēmumu (ES) 2019/165, ar ko pieņem iekšējos noteikumus par informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu tiesību ierobežošanu, ko piemēro Komisija saistībā ar administratīvām izmeklēšanām, pirmsdisciplinārām, disciplinārām un atstādināšanas procedūrām;
 • Revīzijas palāta, veicot uzdevumus, kas tai uzticēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantā un Regulas (EK) Nr. 58/2003 20. panta 5. punktā;
 • Eiropas Ombuds, veicot uzdevumus, kas tam uzticēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 228. pantā;
 • Eiropas Prokuratūra saskaņā ar Padomes 2017. gada 12. oktobra Regulas (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, 4. pantu.

 

Persondatus nekad nevar izmantot mārketinga nolūkā.

Persondatu pārsūtīšana uz trešām valstīm: dažas NAO atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas šādās trešās valstīs: Albānijā, Alžīrijā, Armēnijā, Bosnijā un Hercegovinā, Gruzijā, Jordānijā, Libānā, Moldovā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā, Serbijā, Tunisijā un Turcijā. Ņemiet vērā, ka attiecībā uz minētajām valstīm ES nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 47. pantu, kas apliecinātu, ka trešajā galamērķa valstī jūsu persondatiem pēc pārsūtīšanas tiks nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis. Tas nozīmē, ka pārsūtīto jūsu persondatu aizsardzības līmenis būs atkarīgs no attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem vai prakses, kā rezultātā jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību var nebūt tādas pašas kā ES/EEZ valstī vai valstī, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību.  Taču saskaņā dotācijas nolīgumu, kas parakstīts ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru, NAO ir saistošas datu aizsardzības klauzulas ar tehniskiem un organizatoriskiem drošības pienākumiem. Lietotāji var pieprasīt attiecīgo klauzulu kopiju, sazinoties ar pārzini. Centrālajam atbalsta dienestam ir saistošas datu aizsardzības klauzulas saskaņā ar pakalpojumu līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru.

Daži lietotāju iesniegtie dati tiks rādīti Platformas tīklu veidošanas telpā (tikai pēc viņu nepārprotamas piekrišanas), kas nozīmē, ka šādiem datiem var brīvi piekļūt internetā. Šajā gadījumā lietotājam ir tiesības savus datus dzēst. Publiski kļūst šādi dati:

 • Registrācijas dati— publiski tiks rādīts lietotāja vārds, uzvārds, skola un attēls.
 • Skolas dati— skolas oficiālais nosaukums, pilsēta, reģions, valsts.
 • Projekta dati— nosaukums, apraksts, valodas, skolēnu vecuma grupa, partneru informācija, reģistrācijas dati un noslēguma datums (ja ir zināms).

Citi dati, ko lietotāji iesniedz eTwinning zonā (piem., ziņojumi forumos, tiešsaistes diskusijas un sarunas, faili un attēli), ir redzami tikai citiem reģistrētajiem lietotājiem saistībā ar Platformas eTwinning zonām, kurās tie ir augšupielādēti (piem., eTwinning grupām, TwinSpace).

Valstu līmenī — eTwinning valstu portāli

punktā minētajos nolūkos piekļūt datiem var tikai:

 • Nacionālās atbalsta organizācijas — nacionālās vai reģionālās skolu iestādes, kas atbild par eTwinning īstenošanu valsts līmenī un saziņas uzturēšanu ar lietotājiem attiecīgajās valstīs. Katra NAO var piekļūt savas valsts lietotāju persondatiem.

Sk. par apstrādes darbībām katrā NAO atbildīgo personu sarakstu.

 

 1. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

 

ES līmenī — eTwinning zona Eiropas Skolu izglītības platformā

Platformas serveri tiek mitināti Amazon tīmekļa pakalpojumos Eiropas datu centros. Informātikas ĢD pārvalda mākoņa infrastruktūru ļoti drošā vidē. Tikai pilnvaroti darbinieki var piekļūt datu nesējiem datu centros, un to atrašanās vietās tiek ievērota stingra fiziskā drošība.

Informātikas ĢD nodrošina IT mitināšanas pakalpojuma drošību saskaņā ar Komisijas Informācijas drošības politiku un satvaru un Informātikas ĢD papildinošo Informācijas drošības politikas satvaru. Sk. arī Komisijas 2006. gada 16. augusta Lēmumu C(2006)3602 par Eiropas Komisijas izmantoto informācijas sistēmu drošību un 2006. gada 16. augusta Īstenošanas noteikumus par Eiropas Komisijas izmantoto informācijas sistēmu drošību.

Persondati tiek paziņoti tikai ar HTTPS šifrēšanu. Nekādi persondati netiek pārvadāti, izmantojot datu nesējus. Turklāt jebkādas datubāzes rezerves kopijas tiek sanitizētas un lietotāju informācija tiek padarīta anonīma.

Informātikas ĢD sniedz Centrālā atbalsta dienestam tehniskās komandas anonimizētas datubāzes izmetes. Datubāzes rezerves kopiju pakalpojums tiek aizsargāts ar paroli. Anonimizēto datubāzi izmanto platformas izstrādei. Visos izstrādes serveros izmantota piekļuve ar spēcīgu paroli un, ja nepieciešams, šifrēts VPN savienojums, daudzos gadījumos arī biometriskā piekļuve. Projekta ietvaros izmantotās tiešsaistes platformas izmanto ar paroli aizsargātu piekļuvi un atļaujas sistēmas, lai persondatiem varētu piekļūt tikai pilnvarotās personas. Nekādas datubāzes rezerves kopijas, kas satur persondatus, netiek glabātas pārnēsājamos datu nesējos.

Piekļuve augstākā līmeņa atļaujai informācijas sistēmās Tremend izstrādes komandā ir tikai ierobežotam skaitam konkrētu indivīdu (ne vairāk par 3). Ja persondati tiek glabāti dokumentā vai datubāzē, tiem var piekļūt tikai atbilstoši vajadzībai. Nodrošinot, ka informācijas sistēmām var piekļūt minimāls skaits lietotāju, datu apstrādātājs nodrošina viszemāko riska līmeni.

Pārsūtīšanā esošie dati tiek šifrēti, izmantojot SSL/TLS, pārvaldības piekļuve un datu pārsūtīšana platformās tiek veikta droši.

Līguma klauzula par datu aizsardzību ir iekļauta līgumā ar apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzējiem) EUN un Tremend, lai nodrošinātu, ka persondati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

NAO, kuras vēlas apstrādāt datus valsts līmeņa darbību nolūkā, piekļūst centrālā līmenī glabātajai informācijai.

 

 1. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem persondatiem, un kā jūs varat tās izmantot?

 

Jums ir tiesības:

 • prasīt piekļuvi persondatiem, ko mēs par jums glabājam;
 • prasīt labot savus persondatus vai personīgi veikt labojumus savā profilā;
 • noteiktos apstākļos prasīt dzēst savus persondatus;
 • noteiktos apstākļos prasīt ierobežot savu persondatu apstrādi;
 • jebkurā brīdī iebilst pret savu persondatu apstrādi, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju;
 • prasīt savu datu pārsūtīšanu citai organizācijai ierasti izmantotā mašīnlasāmā standarta formātā (datu pārnesamība).

Jums ir tiesības iebilst pret savu persondatu apstrādi, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 23. panta noteikumiem.

Jums ir arī tiesības sevi nepakļaut automatizētiem lēmumiem (ko izdara iekārtas bez cilvēku iesaistīšanās), kas jūs skar, kā noteikts tiesību aktos.

Turklāt, tā kā jūsu persondatu apstrāde notiek saskaņā ar jūsu piekrišanu [Datu aizsardzības regulas 5. panta 1. punkta d) apakšpunks vai 10. panta 2. punkta a) apakšpunkts], ņemiet vērā, ka to jebkurā laikā var atsaukt, atsaukšanai stājoties spēkā laikā, kad tā ir veikta. Apstrāde, kas veikta ar jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas, joprojām ir likumīga.

Regulas (ES) 2018/1725 25. pantā ir noteikts, ka jautājumos, kas saistīti ar ES iestāžu un struktūru darbību, tās ārkārtas apstākļos var ierobežot atsevišķas indivīdu tiesības, izmantojot Regulā noteiktos aizsardzības pasākumus. Šādi ierobežojumi ir paredzēti Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras pieņemtajos iekšējos noteikumos un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

Jebkādi šādi ierobežojumi ir ierobežoti laikā, proporcionāli un atbilstoši minēto tiesību būtībai. Tie tiek atcelti, tiklīdz ierobežojumus pamatojošie apstākļi vairs nav piemērojami. Pēc šī perioda beigām jūs saņemsiet konkrētāku datu aizsardzības paziņojumu.

Parasti jums tiks sniegta informācija par galvenajiem ierobežojuma iemesliem, ja vien šāda informēšana nav pretēja paša ierobežojuma būtībai.

Jums ir tiesības iesniegt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam sūdzību par ierobežojumu darbības jomu.

ES līmenī — eTwinning zona Eiropas Skolu izglītības platformā

Lai izmantotu savas tiesības Eiropas līmenī, vairumā gadījumu (piekļuve, labošana, ierobežošanas pieprasīšana, iebildums pret datu apstrādi) jūs varat sazināties ar Eiropas datu pārzini (Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra), sk. 1. punktu.

Ja vēlaties dzēst savus datu no eTwinning, varat sazināties ar Centrālo atbalsta dienestu, rakstot uz šādu e-pasta adresi: privacy@esep-support.eu.

Valstu līmenī — eTwinning valstu portāli

Ja jums ir jautājumi par savām tiesībām saistībā ar persondatu apstrādi, ko veic atbalsta dienesti valsts līmenī (savās valsts eTwinning tīmekļa vietnēs un/vai ar informatīvajiem biļeteniem un paziņojumiem), un par šādu tiesību izmantošanu, varat sazināties ar datu pārziņiem katrā valstī (sk. kontaktinformāciju 1. punktā).

 

 1. Jums ir tiesības uz aizsardzību ar persondatiem saistītu konfliktu gadījumā

 

ES līmenī — eTwinning zona Eiropas Skolu izglītības platformā

Problēmu vai neskaidrību gadījumā par jebkādu ar persondatu aizsardzību saistītu jautājumu varat vērsties pie pārziņiem, izmantojot augstāk minēto adresi un e-pastu.

Varat arī sazināties ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras datu aizsardzības amatpersonu, rakstot uz šādu e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību Eiropas  Datu aizsardzības uzraudzītājam: http://www.edps.europa.eu.

Valstu līmenī — eTwinning valstu portāli

Jebkāda ar persondatiem saistīta konflikta gadījumā varat vērsties pie atbildīgajiem valsts pārziņiem

Ja jums šķiet, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz datu aizsardzību, varat sazināties ar datu aizsardzības iestādēm valstī, kurā jūs dzīvojat vai kurā atrodas NAO.