Skip to main content
European School Education Platform

Политика за поверителност за потребителите на eTwinning

Политика за поверителност за потребителите на eTwinning

Въведение: Кратко описание на обработката

European School Education Platform (по-долу „Платформата“) заменя платформите School Education Gateway и eTwinning. Тази многоезична онлайн платформа стартира през 2022 г. с цел да бъде място за среща на училищни преподаватели (работещи в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст, началното и средното образование, включително първоначалното професионално образование и обучение), изследователи, създатели на политики и други заинтересовани страни в областта на училищното образование.

Личните данни се предоставят на две нива:

 

 1. регистрация в EU login като „общ“ потребител за участие в дейности (като например участие в онлайн курсове или изпращане на публикации) и възможност за използване на всички функции на платформата (като коментари към статии, добавяне на елементи в любими или запазване на търсене).
 2. Допълнителна регистрация като потребител на eTwinning („еТуинър“): „ eTwinning“ е специално пространство на платформата, което предлага ограничена зона за училищни служители (учители, директори, библиотекари и др.) в една от участващите държави с цел комуникация, сътрудничество, разработване на проекти, споделяне и участие в онлайн общността. Потребителите, които кандидатстват за участие в eTwinning, трябва да бъдат валидирани от Националните звена за координация на своите държави, за да станат еТуинъри и да получат достъп до ограниченото пространство на eTwinning, където могат да общуват, да си сътрудничат, да се срещат, да чатят, да разработват проекти, да участват в дейности за професионално развитие и др.

 

Настоящата политика за поверителност се отнася за „потребителите на eTwinning“ в платформата, които са регистрирани като „общи потребители“ и следователно вече са приели политиката за поверителност за „общите потребители“.

Забележка: Към момента на стартиране на European School Education Platform съществуващите потребители на eTwinning и/или на School Education Gateway трябва да създадат EU Login профил със същия имейл адрес, който са използвали за регистрацията си в eTwinning или School Education Gateway, за да синхронизират съществуващия и новия си акаунт, включително да прехвърлят личните си данни в новия акаунт.

Личните данни, събрани при регистрация в eTwinning и чрез участие в дейности на eTwinning, се обработват или на национално равнище, където администратори на данните са Националните звена за координация (НЗК), или на равнище Европейски съюз (ЕС), където администратор на данните е EACEA. 

Всички лични данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните:

 

 • На равнище ЕС се прилага Регламент (ЕС) №2018/1725 (1) относно защитата на личните данни от институциите и органите на Съюза. 
 • На национално равнище – за членовете на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) се прилага Общият регламент за защита на данните („ОРЗД) (2). Всички операции по обработката на данните под контрола на Националните звена за координация са съобразени с неговите разпоредби.
 • За държавите, които не са членки на ЕС или на ЕИП, личните данни се обработват в съответствие с приложимото национално законодателство, освен когато се обработват лични данни на лица от държави-членки на ЕС или ЕИП. В този случай се прилага ОРЗД.

 

Настоящата декларация за поверителност очертава политиките, с които ЕАСЕА събира, управлява и използва личните данни на съответните лица в eTwinning. Тя също дава информация за обработката на някои лични данни от НЗК.

 

 1. Кой отговаря за обработката на вашите лични данни

 

На равнище ЕС – пространството на eTwinning в European School Education Platform

 

Когато данните се обработват на равнище ЕС, администратор на данните е Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА).

 

Лицето, определено да отговаря за дейностите по обработка е: 

 

Ръководителят на отдел A6 на EACEA 
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels
Електронна поща: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

Освен това EACEA работи със следните субекти, обработващи лични данни:

EUN Partnership AISBL (по-долу „European Schoolnet“) управлява Централното звено за координация на eTwinning в качеството си на изпълнител на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.   

Rue de Trèves, 61 (3rd floor)

1040 Brussels

Belgium

Тел.: +32 2/790 75 75

Електронна поща: info@eun.org 

Уебсайт: www.eun.org

Освен това Tremend Software Consulting SRL предоставят цифрови услуги, необходими за управлението и поддръжката на school-education.ec.europa.eu, също като изпълнител на EACEA.

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32

RO-030134 Bucuresti (Bucharest)

Romania

Тел.: +40-21-223-7700

Електронна поща: hello@tremend.com

Уебсайт: https://tremend.com/

Генерална дирекция „Информатика“ на Европейската комисия (ГД DIGIT) предоставя ИТ хостинг услугата за European School Education Platform, включително за пространството на eTwinning.

 

На национално равнище – националните eTwinning портали

 

Когато данните се обработват на национално равнище (например за организиране на национални дейности, вж. по-долу), администратори на данните са конкретните звена за подкрепа (Националните звена за координация).

 

Вж списък на лицата, отговорни за операциите по обработка на данните във всяко НЗК.

 

 1. Какви лични данни се обработват и как?

 

На равнище ЕС – пространството на eTwinning в European School Education Platform

 

Субектите на данни са жалбоподатели, кореспонденти и търсещи информация, както и лица, които се регистрират в пространството с ограничен достъп на eTwinning (валидирани училищни служители), след като са се регистрирали като „общи потребители“ в European School Education Platform, както и всяко лице, което участва в дейностите, организирани от потребителите на eTwinning. В контекста на eTwinning се обработват следните лични данни.

 1. Във връзка с физическите характеристики на лицата, а също и изображението, гласа или пръстовите отпечатъци (незадължителни). Тази незадължителна лична информация се събира за профила на члена и регистриращото се лице може да реши дали да предостави тези данни или не. Незадължителната информация обхваща и изображенията.
 2. Във връзка с личната сфера на субекта на данните (незадължителни): Информация от форуми и други онлайн инструменти за комуникация: Като част от своите пространства за сътрудничество платформата предлага публични форуми (или подобни инструменти за комуникация на трети страни). В тези онлайн инструменти потребителите могат да споделят доброволно коментари, мисли, снимки, видеоклипове и други ресурси.
 3. Във връзка с кариерата на субекта на данните (незадължителни): При предоставянето на информация като отговори на анкети, платформата може да получи информация за самоличността на потребителя (в този случай потребителят получава искане да даде съгласие за споделяне на тази информация). Ако лицето участва в онлайн курс или в проект, може да събираме определено съдържание, създадено от курсистите, като например предадени разработки, оценени от партньорите задания, обратна връзка и оценяване от партньорите. Събират се и данни за курса, като например предоставени отговори на тестове, коментари във форуми и участие в анкети.
 4. Във връзка с командировки и пътувания: Участниците могат да се включат в събития на място в своята или в друга държава. Те могат да предоставят информация с цел участие в такива инициативи.
 5. Във връзка с имената и адресите, включително електронните адреси (задължителни).
 6. Училището и професионалната роля в него ( задължителни).
 7. Представителите на НЗК сами качват личните си данни (данни за контакт и име на организацията).

 

Забележка. Субектите на данни могат да предоставят непоискани лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и информация, касаеща здравето, генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическото лице, сексуалния живот или сексуалната ориентация или други подобни данни, които обаче няма да бъдат взети предвид и няма да бъдат обработвани.

Чрез EU Academy платформата предлага на потребителите възможност да участват в онлайн курсове, ограничени само за потребителите на eTwinning. За записване за онлайн курс се изисква създаване на потребителски профил в eTwinning след регистрация като „общ потребител“ (вж. по-горе), но не се изисква допълнителна лична информация.

 

По-специално за eTwinning на европейски равнище това означава:

 

a) Задължителни данни

 • Данни за регистрираното лице: роля в училището (за преподавателите – преподавани предмети), език (езици) за комуникация, възрастова група на учениците;
 • Данни за училището на потребителя: официално име на училището, адрес, град, електронна поща, регион и държава.
 • Данни за директора на училището на потребителя: име, фамилия, служебен електронен адрес.

b) Незадължителни данни(тези данни могат да бъдат предоставени само в случай, че участвате в дейности по eTwinning):

 

Данни за регистрираното лице: описание на потребителя, списък с контакти в областта на eTwinning, списък с проекти, снимка на регистриращия се, снимки и друга информация, свързана с използването на платформата.

 

Други данни: Регистрираните лица могат също така да участват в проекти на TwinSpaces, eTwinning Groups и в (онлайн) събития. В тези случаи те могат да предоставят информация с цел участие в подобни инициативи. Достъпът до тези платформи е ограничен само за техните регистрирани и валидирани членове („еТуинъри“).

 

Те могат да предоставят и друга информация в контекста на използването на ограниченото пространство на платформата, както и да публикуват съобщения и други материали във форуми, блогове и други раздели на ограниченото пространство на платформата.

 

В TwinSpaces и в групите потребителите могат да използват и да вграждат инструменти на трети страни. Тези инструменти прилагат свои собствени политики за поверителност, които са ясно споделени с крайните потребители. Използвайки такива инструменти на трети страни, потребителите приемат, че техните лични данни ще бъдат обработвани от тези трети страни (в качеството им на администратори);

 

За eTwinning на национално равнище – националните eTwinning портали – това означава:

 

В контекста на eTwinning се обработват следните данни:

 

a) Задължителни данни – предоставени от EACEA на НЗК посредством пространството на eTwinning в платформата

 • Данни за регистрираното лице: потребителско име, електронна поща, име, фамилия, роля в училището (за преподавателите – преподавани предмети), език (езици) за комуникация, възрастова група на учениците, описание на потребителя.
 • Данни за училището на потребителя: официално име на училището, адрес, град, електронна поща, регион и държава.
 • Данни за директора на училището: име, фамилия, служебна електронна поща.

b) Техническа информация: Данните, свързани с общността на eTwinning, се предоставят от самите потребители чрез попълване на онлайн формуляри в различните eTwinning пространства на платформата и са достъпни за различните национални звена.

c) Специфични данни за инициативи на място: Участниците могат да се включат в дейности за професионално развитие, които се провеждат на място. В такъв случай може да им бъде поискана допълнителна информация (например за организиране на пътувания) с цел участие в такива инициативи.

 

 

 1. С каква цел обработваме личните ви данни? 

 

На равнище ЕС – пространството на eTwinning в European School Education Platform

Обработката на данните е необходима за следното: 

 • да се даде възможност на потребителите да използват услугите на платформата, като например:
  • публикуване на коментари и публикации,
  • използване на различни функции на платформата като „любими“ или „запазени търсения“,
  • допълване на профилите на потребителите,
 • да се обработват запитвания към отдела за помощ, проследяване на публикации и съобщения, които са били „докладвани“ от други потребители, и др.,
 • да се даде възможност на потребителите на платформата да общуват и да си сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение,
 • да се позволи и улесни мониторинга и изследователските дейности,
 • да се позволи разработване на информационните и комуникационни цели в рамките на платформата и нейните услуги,
 • на регистрираните потребители да се изпращат актуализации и релевантна информация, свързана с платформата, и да се информират за други свързани дейности, които биха могли да представляват интерес за тях в рамките на инициативите на Европейската комисия,
 • да се предоставя възможност за администриране и провеждане на онлайн курсове,
 • да се осигури и да се подобри потребителското изживяване в рамките на този и подобни бъдещи проекти, разработвани от Европейската комисия, чрез контрол на достъпа, проследяване на честотата на използване, поведението при търсене, предпочитанията и настройките,
 • да се предостави възможност за събиране, категоризиране и обобщаване на потребителския принос във форумите и в други инструменти за обсъждане,
 • да се предоставят обобщени статистически данни, включително, но не само, за броя на потребителите през определен период, предпочитаните теми и/или държави, избирани от потребителите, и използването на профила.
 • да се предоставя информация за дейностите на регистрираните потребители в рамките на eTwinning и извън нея с цел създаване и поддържане на дейностите на онлайн общността;
 • да се предостави възможност на регистрираните потребители да намират партньори и да създават проекти;
 • да се предоставя информация за eTwinning проекти;
 • да се даде възможност на регистрираните потребители в eTwinning като цяло да общуват и да си сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение; и
 • да се позволят и улеснят дейностите по наблюдение и изследване.

 

Когато потребителите се регистрират в eTwinning, те могат да се абонират за бюлетина на eTwinning, който се изпраща на централно и национално равнище. С регистрирането си потребителите се съгласяват да споделят електронната си поща за тези цели.

 

Данните на регистрираните лица подлежат на валидиране на национално равнище от съответните НЗК.

 

На национално равнище – националните eTwinning портали

 

НЗК на eTwinning използват личните данни, предоставени при регистрацията в European School Education Platform и в еTwinning за следното:

 • валидиране на личната информация, предоставена от потребителя;
 • популяризиране на националните eTwinning дейности;
 • разпространение на национални бюлетини и уведомления;
 • регистриране за курсове и събития;
 • участие в анкети.

 

Потребителите могат също да изберат да се свържат директно с Националните звена за координация, за да се информират за различни eTwinning дейности. Ако потребителите изберат този вариант, личните данни ще бъдат използвани единствено за да се отговори на съобщенията или за управление на регистрациите.

 

Личните данни не могат да се използват за маркетингови цели. 

 

 1. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

 

На равнище ЕС

Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза (следва да бъде заложено в законодателството на Съюза) (член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725);

 • Регламент (ЕС) 2021/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) №1288/2013 (ОВ L 189, 28.5.2021 г., стр. 1-33).
 • Решение за изпълнение (ЕС) 2021/173 на Комисията от 12 февруари 2021 г. за създаване на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.
 • Решение C(2021)951 на Комисията и приложенията към него за делегиране на правомощия на EACEA за управление на програмите в МФР за периода 2021—2027 г.

Обработването, което не е обхванато от горепосочените правни основания, се осъществява въз основа на съгласието на субекта на данните (член 5, параграф 1, буква г) от Регламент 2018/1725).

 

На национално равнище

Правното основание е изпълнението на договор между EACEA и НЗК на ЕС/ЕИП (член  6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679): Споразумение за безвъзмездна помощ между EACEA и НЗК (покана за кандидатстване и план за дейността на EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 и EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA).

На НЗК, които се намират в трети страни, се прилага тяхното национално законодателство.

Свържете се със съответните НЗК за информация относно приложимото законодателство за всяка държава

 

За какъв период съхраняваме личните ви данни?

 

На равнище ЕС и на национални равнище

По отношение на информацията, свързана с профили на потребители на eTwinning, личните данни се съхраняват максимум три години след последното влизане на потребителя в пространството на eTwinning. След една година от последното влизане профилът на потребителя автоматично става неактивен, т.е. вече не е видим за другите потребители и за останалия свят. Потребителят може да активира отново своя профил чрез влизане в системата. След още две години се изпраща напомняне, с което потребителят се уведомява, че 3 години след последното му влизане в системата неговият профил ще бъде анонимизиран.

В случай че потребители поискат анонимизиране на техния профил или профилът бъде автоматично анонимизиран, личните данни ще бъдат изтрити.

Данните ще се съхраняват само в анонимна форма, която не позволява лична идентификация. Ако потребители с анонимизиран профил желаят да продължат да използват платформата, те ще трябва да се регистрират отново. Данните остават само в обобщен формат и на разположение на EACEA, ЕК, националните или регионалните училищни органи, органите, отговарящи за реализирането на eTwinning (Централното звено за координация и Националните звена за координация), и други трети страни (вж. точка 6) само за изследователски цели и мониторинг, с разрешение от администратора на данни.

За да деактивирате или изтриете акаунт, моля, свържете се с Централното звено за координация (вж. точка 6 по-долу) по електронната поща на адрес: privacy@esep-support.eu.

 

 1. Кой има достъп до личните ви данни и на кого се разкриват?

 

На равнище ЕС – пространството на eTwinning в European School Education Platform

За целите, описани по-горе, достъпът до личните данни на еТуинърите е строго ограничен до:

Достъпът до личните данни на еТуинърите е строго ограничен до:

 • валидираните потребители на eTwinning (при вход в системата) могат да видят следните данни за другите потребители: пълен набор от данни, с изключение на потребителски електронни адреси и данни за директорите на училищата.
 • упълномощените служители на EACEA и на Европейската комисия (ГД EAC и ГД DIGIT): пълен набор от данни.
 • упълномощените служители на организацията, наета от EACEA за реализирането на компонента eTwinning в платформата ESEP, т.е. Централното звено за координация (European Schoolnet) и доставчикът на цифрови услуги (Tremend Software Consulting SRL): пълен набор от данни,
 • Националните звена за координация имат достъп до данните на регистрираните потребители, подадени в European School Education Platform, за да валидират/управляват тяхната регистрация и за определени дейности (НЗК имат достъп само до данни на потребителите от съответната държава).
 • упълномощените служители на JRC във връзка с личните данни на еТуинърите, които да пожелали доброволно да участват в курсове за обучение на платформата EU Academy.

Предаването на конкретни данни на други трети страни (напр. изследователски центрове и университети) може да се осъществи само с изрично разрешение на администратора на данни, като в тези случаи всички данни се предават в анонимен формат.

Някои лични данни ще бъдат достъпни в рамките на ограниченото пространство на eTwinning, eTwinning Groups и TwinSpaces само за съответните членове на тези пространства.

Освен това данните могат да бъдат разкривани на публични органи и да бъдат обработвани от тях при спазване на приложимите правила за защита на данните в зависимост от целта на обработката, включващи, наред с другото:

 • Съда на Европейския съюз или национален съдия или орган, както и адвокати и представители на страните в случай на съдебна процедура;
 • компетентния назначаващ орган в случай на молба или жалба, подадена съгласно член 90 от Правилника за длъжностните лица на ЕС;
 • Европейската служба за борба с измамите (OLAF) в случай на разследване, провеждано в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1073/1999;
 • Службата за вътрешен одит на Комисията в рамките на задачите, възложени съгласно член 118 от Финансовия регламент и член 49 от Регламент (ЕО) № 1653/2004;
 • Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC) в съответствие с Решение C(2019)4231 на Комисията от 12 юни 2019 г. за определяне на общи разпоредби за прилагане относно провеждането на административни разследвания и дисциплинарни производства и Решение (ЕС) 2019/165 на Комисията от 1 февруари 2019 г. за определяне на вътрешните правила по отношение на предоставянето на информация на субектите на данни и ограничаването на някои от техните права на защита на данните във връзка с административни разследвания, преддисциплинарни и дисциплинарни производства и процедури за временно отстраняване от длъжност;
 • Сметната палата в рамките на задачите, възложени ѝ съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 58/2003;
 • Европейския омбудсман в рамките на задачите, възложени му съгласно член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Европейската прокуратура в рамките на обхвата на член 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

 

Личните данни не могат да се използват за маркетингови цели.

Трансфер на лични данни в трети страни: някои НЗК са базирани извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство в следните трети държави: Албания, Алжир, Армения, Азербайджан, Грузия, Йордания, Ливан, Молдова, Тунис, Украйна, Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония. Моля, имайте предвид, че за тези държави ЕС не е приел решение за адекватно ниво на защита съгласно член 47 от Регламент (ЕС) 2018/1725, с което да се удостоверява, че след като бъдат прехвърлени, вашите личните данни ще се ползват от адекватно ниво на защита в съответната трета държава. Следователно нивото на защита на прехвърлените ваши лични данни ще зависи от законодателството или практиката на тази трета държава и в резултат на това вашите права по отношение на защитата на данните може да не са равностойни на тези в държава от ЕС/ЕИП или държава, за която има решение относно адекватното ниво на защита. Въпреки това НЗК е обвързана с клаузи за защита на данните, по-специално със задължения за техническа и организационна сигурност, по силата на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, подписани с ЕАСЕА. Потребителите могат да поискат да получат копие от тези клаузи, като се свържат с администратора на данни. Централното звено за координация е обвързано с клаузи за защита на данните по силата на договор за услуги, подписан с ЕАСЕА.

Само след изричното съгласие на потребителите някои от данните, предоставени от тях, ще бъдат изложени в пространството на платформата за създаване на мрежи (networking area), което означава, че тези данни са свободно достъпни в интернет. В този случай потребителят има право да изтрие своите данни. По-конкретно, данните, които стават публични, са следните:

 

 • Данни за регистрираното лице: име, фамилия, училището, в което работи, както и снимката на потребителя ще бъдат видими за широката публика.
 • Данни за училището: официално име, град, регион, държава.
 • Данни за проекта: име, описание, езици, възрастова група на учениците, данни за партньорите, дата на регистриране и крайна дата (ако има такава).

 

Други данни, предоставени от потребителите на пространството на eTwinning (например съобщения във форумите, онлайн дискусии и теми, файлове и снимки), ще бъдат видими само за останалите регистрирани потребители, свързани с eTwinning пространството в платформата, където са били качени (например eTwinning Groups, TwinSpace).

 

На национално равнище – националните eTwinning портали

За целите, описани в т.3, достъпът до данните е строго ограничен до:

 • Националните звена за координация: националните или регионалните училищни органи, които отговарят за реализирането на eTwinning на национално равнище и осъществяват контакт с потребителите от тяхната съответна държава. Всяко НЗК има достъп до личните данни на потребителите от своята държава.

Виж списък на лицата, които отговарят за операциите по обработка на данните във всяко НЗК.

 

 1. Как защитаваме личните ви данни?

 

На равнище ЕС – пространството на eTwinning в European School Education Platform

Сървърите на платформата се хостват от Amazon Web Services в европейските центрове за данни. ГД DIGIT управлява облачната инфраструктура в силно защитена среда. Само упълномощеният персонал има достъп до носителите за съхранение в центровете за данни, а обектите подлежат на строг физически контрол за сигурност.

ГД DIGIT гарантира сигурността на ИТ хостинг услугата в съответствие с политиката и рамката за информационна сигурност на Комисията и допълнителната рамка на политиката за информационна сигурност на ГД DIGIT. Вж. също Решение C(2006)3602 на Комисията от 16 август 2006 г. относно сигурността на информационните системи, използвани от Европейската комисия и Правила за прилагане от 16.8.2006 г. относно сигурността на информационните системи, използвани от Европейската комисия.

Личните данни се предават само чрез HTTPS криптиране. Лични данни не се предават чрез носители за съхранение. Освен това всички резервни копия на бази данни се заличават, а информацията за потребителите се анонимизира.

ГД DIGIT предоставя на техническия екип на ЦЗК анонимизирани записи на базите данни. Услугата за създаване на резервни копия на базите данни се намира зад система, защитена с парола. Анонимизираната база данни се използва за разработване на платформата. Всички сървъри за разработка използват достъп със силна парола, и когато е необходимо – VPN криптирана връзка, а в много случаи и биометричен достъп. Онлайн платформите, които се използват като част от проекта, имат защитен с парола достъп и системи с разрешения, за да се предотврати достъпът до лични данни на лица, различни от упълномощените. Резервни копия на базите данни, съдържащи лични данни, не се съхраняват на преносими устройства за съхранение.

Само ограничен брой поименно посочени (максимум три) лица от екипа за разработката в Tremend имат достъп до най-високото ниво на разрешение в информационните системи, а когато лични данни се съхраняват в документ или база данни, достъпът до тях е само при необходимост. Като гарантира, че само малък брой потребители имат достъп до информационните системи, обработващият данните обезпечава най-ниското ниво на риск.

Пренасяните данни се криптират чрез SSL/TLS, достъпът за управление и пренасянето на данни в платформите се извършват с необходимата защита.

В договора с обработващите лични данни (доставчици на услуги) EUN и Tremend е включена договорна клауза относно защитата на данните, за да се гарантира, че личните данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство.

НЗК, които желаят да обработват данни за национални дейности, имат достъп до информацията, която се съхранява на централно ниво.

 

 1. Какви са правата ви по отношение на личните ви данни и как можете да ги упражнявате?

 

Вие имате следните права:

 • да изискате достъп до личните данни, които съхраняваме за вас;
 • да изискате коригиране на личните ви данни или сами да направите корекцията във вашия профил;
 • да изискате, при определени условия, изтриване на личните ви данни;
 • да изискате, при определени условия, ограничение по отношение на обработката на личните ви данни;
 • да отправите възражение по всяко време срещу обработката на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация;
 • да изискате прехвърляне на данните ви към друга организация в обичайно използван стандартен машинночетим формат (преносимост на данните);

 

Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, съгласно разпоредбите на член 23 от Регламент 2018/1725.

Също така имате право да не бъдете обект на автоматизирани решения (взети изцяло от машини), които ви засягат, както е определено в закона.

Освен това, тъй като обработването на вашите лични данни се основава на вашето съгласие [член 5, параграф 1, буква г) или член 10, параграф 2, буква а) от Регламента относно защитата на данните], моля, имайте предвид, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като това ще влезе в сила от момента на оттеглянето. Обработката въз основа на вашето съгласие преди оттеглянето му остава законосъобразна.

В член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725 се предвижда, че по въпроси, свързани с дейността на институциите и органите на ЕС, последните могат да ограничават определени права на физическите лица при изключителни обстоятелства и при спазване на гаранциите, предвидени в посочения регламент. Такива ограничения са предвидени във вътрешните правила, приети от EACEA и публикувани в официалния вестник на Европейския съюз (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

Всяко такова ограничение ще има срок, пропорционален и съобразен със същността на гореспоменатите права. Ограничението ще бъде отменено веднага след като обстоятелствата, които го обосновават, вече не са приложими. Ще получите по-конкретно известие за защита на данните след края на то този период.

По правило ще бъдете информирани за основните причини за ограничението, освен ако тази информация не би отменила ефекта на ограничението като такова.

Имате право да подадете жалба до ЕНОЗД относно обхвата на ограничението.

 

На равнище ЕС – пространството на eTwinning в European School Education Platform

За да упражните правата си на европейско равнище, в повечето случаи (достъп, корекция, заявка за ограничение, възражение срещу обработката на вашите данни) можете да се свържете с европейския администратор на лични данни (EACEA), вж точка 1.

Ако желаете да изтриете данните си от eTwinning, можете да се свържете с Централното звено за координация на адрес: privacy@esep-support.eu.

 

На национално равнище – националните eTwinning портали

За всички въпроси относно вашите права и упражняването им във връзка с обработката на лични данни от звената за координация на национално равнище (чрез техните национални eTwinning уебсайтове и/или бюлетини и уведомления), можете да се свържете с администраторите на данни във всяка държава (вж. списъка с контакти в точка 1).

 

 1. Вашето право да подадете жалба в случай на конфликт по всеки въпрос, свързан с личните данни

 

На равнище ЕС – пространството на eTwinning в European School Education Platform

В случай на опасения или въпроси, свързани със защитата на личните данни, можете да се обърнете към администраторите на горепосочения адрес и функционална пощенска кутия.

Можете също така да се свържете с длъжностното лице на EACEA по защита на данните на следния имейл адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време на адрес: http://www.edps.europa.eu.

 

На национално равнище – националните eTwinning портали

В случай на конфликт по въпрос, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към отговорните национални администратори на данни

Ако смятате, че вашите права за защита на данните са нарушени, можете да се свържете с органите за защита на данните в страната, в която се намирате вие или НЗК.