Skip to main content
European School Education Platform

Research

Поддршка и прикажување истражувања на локално ниво

meeting in a library

Нов дел на платформата за поттикнување на истражувачки активности помеѓу релевантните фактори во училишното образование

Европската платформа за училишно образование пушти во употреба нов дел наменет за истражување. Една од неговите цели е да го охрабри и да го презентира истражувањето спроведено од страна на наставници истражувачи, истражувачи во рана фаза од нивната кариера и демонстратори.
Professional development
Children walking in the school yard

Педагошко искуство за создавање интердисциплинарни и лонгитудинални наставни програми за граѓанско образование: студија на случај од Италија

Италијанскиот училиштен систем се обидува да внесе некои радикални промени во своите наставни програми за граѓанско образование. Наставниците од различни области имаат клучна улога во одржувањето ефективни и привлечни часови по граѓанско образование.
Word game

еТвининг во наставните практики на наставниците и во практиките на учење на учениците по предметот англиски јазик како странски јазик од аспект на вештините на 21-от век.

Оваа студија имаше цел да ја истражи улогата на еТвининг во наставните практики на наставниците и во практиките на учење на учениците по предметот англиски јазик како странски јазик од аспект на вештините на 21-от век.
Language learning
Children painting with water colours

Визуелна уметност на часовите по англиски како странски јазик: Акциско истражување од мал обем во грчкото основно образование

Во оваа статија е претставено едно акциско истражување во кое се истражува како визуелната уметност може да го унапреди учењето на англискиот како странски јазик во грчкото основно образование, кој вид наставен пристап може да помогне во ангажирање и учество на учениците на часовите по англиски јазик, и како интегрирањето на визуелната уметност може да ги подобри наставните практики.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

ИКТ во дигиталната трансформација на образованието во училиштата во Јужна Шпанија во контекстот на пост-пандемиското учење

Целта на оваа студија е да се анализира перцепцијата на дигиталната трансформација во пост-пандемиското образование во училиштата во Јужна Шпанија. За да го направи ова, студијата ќе се фокусира на проблемите поврзани со имплементацијата на училишната програма за дигитална трансформација (#TDE). Студијата ќе се фокусира на учениците, наставниците, раководните тимови во училиштата, семејствата и другите чинители во 12 училишта почнувајќи од претшколска возраст до основни и средни училишта.
Digital tools
Online learning
science lesson

Водич за најдобри практики за STEAM методологија во eTwinning проекти за идни наставници

STEAM (наука, технологија, инженерство, уметност и математика) е сè попопуларен интердисциплинарен пристап кон учење, со кој ученикот станува креатор на знаење, не само повторувач на истото. Сепак бидејќи на овој образовен модел му недостасува добро опишана методолошка рамка, наставниците, особено оние со помало искуство, може да се соочат со тешкотии при неговата имплементацијата.