Skip to main content
European School Education Platform

Tréimhsí foghlama thar lear a aithint sa mheánoideachas ginearálta

Tréimhsí foghlama thar lear a aithint sa mheánoideachas ginearálta

Tá an tsoghluaisteacht foghlama ag barr chlár oibre beartais an AE agus aithnítear go hiomlán í mar ionstraim bhunúsach le haghaidh inniúlachtaí a fhorbairt atá riachtanach do rannpháirtíocht ghníomhach chomhfhiosach sa tsochaí agus i margadh an tsaothair. In ainneoin na tuisceana sin, is minic fós nach bhfuil forbairt iomlán déanta ar nósanna imeachta maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt do thréimhsí foghlama thar lear sa mheánoideachas ginearálta ar fud Bhallstáit an AE.
Logo - Recognition of learning periods abroad in general secondary education

Ar an leathanach seo, is féidir leat léamh faoi Ghréasán na Saineolaithe maidir le tréimhsí foghlama thar lear a aithint sa mheánoideachas ginearálta, agus rochtain a fháil ar uirlisí do dhaltaí agus a dtuismitheoirí, gairmithe oideachais agus lucht déanta beartais:

 

  • anailís ar bheartais náisiúnta Bhallstáit an AE maidir le nósanna imeachta aitheantais;
  • creat beartaithe le haghaidh aitheantais atá deartha ag na comhpháirtithe agus na geallsealbhóirí go léir a bhfuil baint acu leis;
  • samhail oiliúna chun tacaíocht a thabhairt do scoileanna agus múinteoirí inniúlachtaí trasnaí a mheasúnú atá forbartha ag na daltaí i rith a dtréimhse shoghluaisteachta foghlama;
  • pacáistí eolais do gach tír, lena n-áirítear eolas do dhaltaí atá ag dul thar lear agus daltaí á n-óstáil thar lear.

 

Maidir leis an tionscadal

 

I mí na Samhna 2018, ghlac Ballstáit an AE leis an moladh ón gComhairle maidir le haitheantas uathoibríoch frithpháirteach do cháilíochtaí ardoideachais, meánoideachais shinsearaigh agus oiliúna, mar aon le torthaí tréimhsí foghlama thar lear, a chur chun cinn, d’fhonn na coinníollacha a chur i bhfeidhm chun soghluaisteacht daltaí a chothú i bhfianaise Limistéar Eorpach Oideachais a chruthú faoi 2025.

 

Chinn Parlaimint na hEorpa tacaíocht a thabhairt don aidhm bheartais leis an Réamhbheart “Gréasán na Saineolaithe maidir le tréimhsí foghlama thar lear a aithint sa mheánoideachas ginearálta”. Is iad an Chónaidhm Eorpach um Fhoghlaim Idirchultúrtha, an Institiúid Eorpach um Oideachas agus Beartas Sóisialta agus CESIE – Lárionad Eorpach na staidéar agus na dtionscnamh, a chur an beart sin i gcrích, agus é á chur ar a n-iontaoibh ag an gCoimisiún Eorpach don tréimhse 2020-2021.

 

Gréasán láidir le haghaidh iarracht chomhroinnte

 

Tá gréasán de 25 gheallsealbhóir saineolach ó 15 thír an AE tar éis ionchur a sholáthar chun an tionscadal a fhorbairt. Áirítear leis na saineolaithe seo ionadaithe údarás poiblí – mar Aireachtaí Oideachais – mar aon le gairmithe i réimse an mheánoideachais, oideoirí múinteoirí agus ionadaithe daltaí, múinteoirí agus eagraíochtaí malartaithe daltaí.

 

Anailís ar nósanna imeachta aitheantais ar fud Bhallstáit an AE

 

Le beart mapála agus anailíse maidir leis na tíortha, sainaithníodh beartais agus cleachtais chun torthaí tréimhsí foghlama thar lear a aithint sa mheánoideachas ginearálta i mBallstát an AE. Chuir an mhapáil ar ár gcumas cumasóirí agus dúshláin choitianta a shainaithint. Déantar na torthaí a chur i láthair i bhfoirm anailíse, tuarascáil tíre do gach Ballstát an AE san áireamh.

 

Is féidir leat an anailís iomlán a léamh anseo.

 

Tá pacáistí eolais maidir leis na tíortha ar fáil ó na naisc thíos.

 

Creat beartaithe le haghaidh aitheantais

 

Is é cuspóir an Mholta ón gComhairle (féach thuas) comhdheiseanna agus cóir chomhionainn a áirithiú do gach dalta ar fud an AE. D’fhorbair Gréasán na Saineolaithe togra le haghaidh Creata chun tacú le haitheantas do thorthaí tréimhsí foghlama ina leagtar amach prionsabail ghinearálta. Ansin cuirfear na prionsabail in oiriúint do chomhthéacs gach Ballstáit.

 

Is féidir leat an togra maidir le creat le haghaidh aitheantais anseo.

 

Samhail chláir foghlama do phríomhoidí scoile agus múinteoirí

 

Cruthaíodh samhail chláir foghlama chun tacú le príomhoidí scoile agus múinteoirí inniúlachtaí trasnaí a mheasúnú   forbartha ag daltaí a ghlacann páirt sa tsoghluaisteacht aonair. Is é an cuspóir aitheantas agus meas a thabhairt d’fhorbairt inniúlachtaí trasnaí mar ghné lárnach de shoghluaisteacht daltaí, agus mar sin de, cur le cuir chuige mheasúnaithe ábharbhunaithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist.

 

Tá an inniúlacht idirchultúrtha ag croílár na n-uirlisí measúnaithe a chuirtear ar fáil leis an tsamhail, agus í ar cheann de na torthaí foghlama is ábhartha na soghluaisteachta idirnáisiúnta.

 

Más mian leat an tsamhail oiliúna a úsáid chun clár oiliúna a fhorbairt do mhúinteoirí i do thír féin, lean an nasc seo, le do thoil.

 

Éist le teistiméireachtaí faoin tsoghluaisteacht foghlama san fhíseán seo

 

 

Pacáistí eolais de réir tíre – nósanna imeachta cur amach agus óstála maidir le soghluaisteacht daltaí aonair i ngach Ballstát an AE

 

Forbraíodh pacáistí eolais do dhaltaí a bhfuil suim acu tréimhse thar lear i dtír eile a dhéanamh. Beidh sé úsáideach ag tuismitheoirí, scoileanna agus gairmithe oideachas freisin.

 

Is féidir leat féachaint thart ar phacáiste eolais do thíre féin chun fáil amach faoi na nósanna imeachta reatha maidir le haitheantas tréimhsí foghlama thar lear, agus teistiméireacht a léamh ó dhalta a bhí rannpháirteach i soghluaisteacht.

 

Chomh maith leis sin, is féidir leat pacáistí eolais na dtíortha ar mhaith leat do shoghluaisteacht a chaitheamh iontu a léamh agus foghlaim faoin gcóras scoile, clárú ar scoil agus deimhniúchán.

 

 

Austria
Belgium (FR)
Belgium (NL)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland     
France
Germany
Greece
Hungary  
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden