Skip to main content
European School Education Platform

Uznawanie okresów nauki za granicą w kształceniu ogólnym na poziomie szkoły średniej

Uznawanie okresów nauki za granicą w kształceniu ogólnym na poziomie szkoły średniej

Mobilność edukacyjna zajmuje czołowe miejsce w polityce UE i jest w pełni uznawana za podstawowy instrument rozwoju kompetencji niezbędnych do aktywnego i świadomego uczestnictwa w społeczeństwie i rynku pracy. Pomimo tej świadomości, procedury wzajemnego uznawania okresów nauki za granicą w ramach kształcenia ogólnego na poziomie szkoły średniej w wielu państwach członkowskich UE są nadal słabo rozwinięte.
Logo - Recognition of learning periods abroad in general secondary education

Na tej stronie można przeczytać o Sieci Ekspertów ds. uznawania efektów uczenia się w ramach okresów nauki za granicą w ogólnokształcącym szkolnictwie średnim, a także uzyskać dostęp do narzędzi dla uczniów, ich rodziców, pracowników oświaty i decydentów. Obejmują one:

 

  • analizę polityki krajowej państw członkowskich UE w zakresie procedur uznawania;
  • proponowane struktury ramowe uznawania opracowane przez zaangażowanych partnerów i zainteresowane strony;
  • model szkoleniowy wspierający szkoły i nauczycieli w ocenie kompetencji przekrojowych opracowany przez uczniów podczas mobilności edukacyjnej;
  • pakiety informacyjne na temat każdego kraju, w tym informacje dla uczniów wyjeżdżających za granicę i dla uczniów przebywających za granicą.

 

O projekcie

 

W listopadzie 2018 r. państwa członkowskie UE przyjęły Zalecenie Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia i szkolenia na poziomie wyższym i średnim II stopnia oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą mające na celu zapewnienie warunków sprzyjających mobilności uczniów w kontekście utworzenia Europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku.

 

Parlament Europejski postanowił wesprzeć tę inicjatywę z pomocą sieci ekspertów ds. działań przygotowawczych w zakresie uznawania wyników okresów nauki za granicą w ogólnym szkolnictwie średnim. Działania powierzone przez Komisję Europejską na lata 2020-2021 realizują: Europejska Federacja Kształcenia Międzykulturowego, Europejski Instytut Edukacji i Polityki Społecznej i CESIE - Europejskie Centrum Badań i Inicjatyw.

 

Silna sieć współpracy

 

Sieć 25 ekspertów z 15 krajów UE miała wkład w opracowanie projektu. Wśród ekspertów są przedstawiciele władz publicznych - tj. ministerstw edukacji - a także specjaliści w dziedzinie  szkolnictwa średniego, osoby kształcące nauczycieli oraz przedstawiciele uczniów, rodziców i organizacji zajmujących się wymianą uczniów.

 

Analiza procedur uznawania w państwach członkowskich UE

 

W wyniku analizy i mapowania krajów określono politykę i praktyki w zakresie uznawania efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą w państwach członkowskich UE. Mapowanie pozwoliło nam zidentyfikować wspólne czynniki sprzyjające i wyzwania. Wyniki przedstawiono w formie analizy obejmującej raporty na temat każdego państwa członkowskiego UE.

 

Pełną analizę można znaleźć tutaj.

 

Pakiety informacyjne dotyczące poszczególnych krajów są dostępne pod poniższymi linkami.

 

Proponowane struktury ramowe uznawania

 

Celem Zalecenia Rady (zob. powyżej) jest zapewnienie równych szans i równego traktowania wszystkich uczniów w całej UE. Sieć ekspertów opracowała propozycję struktury ramowej wspierającej uznawanie efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą określającej ogólne zasady, które następnie zostaną dostosowane do kontekstu każdego państwa członkowskiego.

 

Z propozycją struktury ramowej uznawania można zapoznać się tutaj.

 

Modelowy program szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli

 

Opracowany został modelowy program szkoleń, którego celem jest wspieranie dyrektorów szkół i nauczycieli w ocenie kompetencji przekrojowych rozwijanych przez uczniów biorących udział w mobilności indywidualnej. Celem jest uznanie i docenienie rozwoju kompetencji przekrojowych jako centralnego wymiaru mobilności uczniów, a tym samym uzupełnienie możliwych podejść do oceny w ramach poszczególnych przedmiotów.

 

Będąc jednym z najistotniejszych efektów uczenia się osiąganych podczas mobilności międzynarodowej, kompetencja międzykulturowa leży u podstaw instrumentów oceny przewidzianych w modelu.

 

Jeśli chcesz skorzystać z modelowego programu szkoleń w celu opracowania programu szkoleniowego dla nauczycieli w Twoim kraju, kliknij na ten link.

 

Posłuchaj relacji na temat mobilności edukacyjnej przedstawionych w tym filmie

 

 

Pakiety informacyjne na temat poszczególnych krajów - procedury wysyłania i przyjmowania uczniów w ramach indywidualnej mobilności uczniów obowiązujące w każdym państwie członkowskim UE

 

Opracowano pakiety informacyjne dla uczniów zainteresowanych nauką za granicą. Przydadzą się one również rodzicom, szkołom i pracownikom oświaty.

 

Możesz zapoznać się z pakietem informacyjnym dotyczącym Twojego kraju, aby sprawdzić obowiązujące procedury uznawania okresów nauki za granicą oraz przeczytać relację ucznia, który wziął udział w mobilności.

 

Możesz również zapoznać się z pakietem informacyjnym dotyczącym kraju, w których chciałbyś zrealizować mobilność, aby dowiedzieć się o systemie szkolnictwa, sposobie przyjmowania do szkoły i stosowanej metodzie certyfikacji.

 

 

Austria
Belgium (FR)
Belgium (NL)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland     
France
Germany
Greece
Hungary  
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden