Skip to main content
European School Education Platform

Välismaal veedetud õppeperioodide tunnustamine üldkeskhariduses

Välismaal veedetud õppeperioodide tunnustamine üldkeskhariduses

Õpiränne on ELi poliitilise tegevuskava keskmes, seda tunnustatakse kui põhivahendit pädevuste arendamiseks, mis on vajalikud aktiivseks ja teadlikuks osalemiseks ühiskonnas ja tööturul. Hoolimata sellest teadmisest on endiselt menetluslikke vajakajäämisi välismaal veedetud õppeperioodide vastastikuses tunnustamises üldkeskhariduses ELi liikmesriikide vahel.
Logo - Recognition of learning periods abroad in general secondary education

Siit saate lugeda ekspertide võrgustiku kohta, mis tegeleb välismaal veedetud õppeperioodide tunnustamisega üldkeskhariduses, ning pääsete ligi tööriistadele, mis on mõeldud õpilastele ja nende vanematele, haridusspetsialistidele ja poliitikutele:

 

  • ELi liikmesriikide poliitika analüüs tunnustamismenetluse kohta;
  • tunnustamisraamistiku kavand, mille on loonud kõik kaasatud partnerid ja sidusrühmad;
  • koolitusmudel, mis toetab koole ja õpetajaid valdkonnaüleste pädevuste hindamisel, mida õpilased on õpirände ajal omandanud.;
  • teabepakett igale riigile, mis sisaldab infot õpilaste välismaale minemise ja vastuvõtmise kohta.

 

Projektist lähemalt

 

2018. aasta novembris võtsid ELi liikmesriigid vastu Nõukogu soovituse kõrg- ja keskhariduse ja koolituse kvalifikatsioonide ning välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite automaatse vastastikuse tunnustamise kohta, et panna paika õpilaste õpirännet toetavad tingimused, pidades silmas Euroopa haridusruumi loomist 2025. aastaks.

 

Euroopa Parlament otsustas toetada seda poliitikaeesmärki ettevalmistava tegevusega, mille käigus loodi ekspertide võrgustik välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite tunnustamise alal üldkeskhariduses. Selle korraldamise usaldas Euroopa Komisjon perioodiks 2020–2021 järgmistele organisatsioonidele: Euroopa kultuuridevahelise õppe liitEuroopa haridus- ja sotsiaalpoliitika instituut ning CESIE – Euroopa uuringute ja algatuste keskus.

 

Tugev võrgustik ühisteks jõupingutusteks

 

Võrgustik, mis koosneb 25 vastava valdkonna eksperdist 15 ELi riigist on andnud panuse projekti läbiviimisse. Ekspertide hulgas on avaliku sektori, näiteks haridusministeeriumi esindajaid, samuti keskhariduse valdkonna asjatundjaid ja õpetajate koolitajaid ning õpilaste, vanemate ja õpilasvahetusorganisatsioonide esindajaid.

 

Tunnustamismenetluse analüüs ELi liikmesriikides

 

Riikide kaardistamise ja analüüsimise kaudu on tuvastatud ELi liikmesriikide poliitika ja tavad välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite tunnustamise kohta üldkeskhariduses. Kaardistamine võimaldas tuvastada levinud soodustavaid tegureid ja probleeme. Tulemusi esitletakse analüüsis, mis sisaldab aruannet iga ELi liikmesriigi kohta.

 

Kogu analüüsi saate lugeda siit.

 

Riikide teabepakettidele pääsete ligi allolevatelt linkidelt.

 

Tunnustamisraamistiku kavand

 

Nõukogu soovituse (vaata ülalt) eesmärk on tagada võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine kõigile ELi õpilastele. Ekspertide võrgustik töötas välja raamistiku kavandi, et toetada õppeperioodide õpiväljundite tunnustamist. Selles pannakse paika üldpõhimõtted, mida saab seejärel kohandada iga liikmesriigi kontekstile.

 

Lugege tunnustamisraamistiku ettepanekut siit.

 

Koolitusprogrammi mudel koolijuhtidele ja õpetajatele

 

Loodud on koolitusprogrammi mudel, mis toetab koolijuhte ja õpetajaid individuaalses õpirändes osaleva õpilase valdkonnaüleste oskuste hindamisel. Eesmärk on tunnustada ja väärtustada valdkonnaüleste pädevuste arengut õpirände keskse osana ning käsitleda seda täiendusena võimalikele ainepõhistele hindamisviisidele.

 

Mudeli pakutavate hindamisinstrumentide keskmes on kultuuridevaheline pädevus, mis on rahvusvahelise õpirände üks olulisemaid õpitulemusi.

 

Kui soovite kasutada koolitusmudelit koolitusprogrammi loomiseks enda riigi õpetajatele, klõpsake sellel lingil.

 

Kuulake õpirändega seotud kogemusi sellest videost

 

 

Teabepaketid riikide kaupa – õpirändes osalevate õpilaste välismaale saatmise ja vastuvõtmise menetlus igas ELi liikmesriigis

 

Õpilastele, kes on huvitatud teises riigis õppimisest, on loodud teabepaketid. Nendest leiavad kasulikku infot ka vanemad, koolid ja haridusspetsialistid.

 

Saate uurida enda riigi teabepaketti, et viia end kurssi kehtiva menetlusega välismaal veedetud õppeperioodide tunnustamiseks ning lugeda õpirändes osalenud õpilaste kogemusi.

 

Lisaks võite lugeda nende riikide teabepakette, kuhu sooviksite õpingute eesmärgil reisida, et tutvuda sealse koolisüsteemi, koolis registreerimise ja tunnistustega.

 

 

Austria
Belgium (FR)
Belgium (NL)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland     
France
Germany
Greece
Hungary  
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden