Skip to main content
European School Education Platform

Uznávání doby studia v zahraničí v rámci všeobecného sekundárního vzdělávání

Uznávání doby studia v zahraničí v rámci všeobecného sekundárního vzdělávání

Vzdělávací mobilita je jednou z priorit politického programu EU. Obecně se považuje za jeden ze základních nástrojů pro rozvoj kompetencí nezbytných pro aktivní a uvědomělé zapojení do společnosti a trhu práce. Navzdory tomuto povědomí nejsou často postupy pro vzájemné uznávání doby studia v zahraničí v rámci všeobecného sekundárního vzdělávání ve členských státech EU stále dostatečně rozvinuty.
Logo - Recognition of learning periods abroad in general secondary education

Na této stránce jsou k dispozici informace o Expert Network on Recognition of outcomes of learning periods abroad in general secondary education [Síti odborníků zaměřené na uznávání výsledků studia v zahraničí v rámci všeobecného sekundárního vzdělávání] i nástroje pro žáky a jejich rodiče, odborníky v oblasti vzdělávání a tvůrce politik, a to konkrétně o:

 

  • analýze vnitrostátních politik členských států EU týkajících se postupů uznávání výsledků studia v zahraničí;
  • návrhu rámce pro uznávání výsledků studia v zahraničí, na němž se podíleli všichni zúčastnění partneři a zainteresované strany;
  • modelu školení k podpoře škol a učitelů při hodnocení průřezových kompetencí, které se u žáků rozvíjejí v průběhu vzdělávací mobility;
  • informačních balíčcích ke každé zemi, které obsahují údaje relevantní pro žáky vyjíždějící do zahraničí (a jejich okolí) i pro žáky, kteří zde budou jejich hostiteli (a jejich okolí).

 

O projektu

 

V listopadu 2018 přijaly členské státy EU doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání kvalifikací získaných v rámci vysokoškolského vzdělání a vyššího sekundárního vzdělání a odborné přípravy a výsledků z období studia v zahraničí, a to s cílem vytvořit s ohledem na zřízení Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 podmínky pro podporu mobility žáků.

 

Evropský parlament se rozhodl tento politický cíl podpořit přípravnou akcí Expert Network on Recognition of outcomes of learning periods abroad in general secondary education [Síť odborníků zaměřená na uznávání výsledků studia v zahraničí v rámci všeobecného středního vzdělávání]. Realizovaly ji European Federation for Intercultural Learning [Evropská federace pro mezikulturní vzdělávání]European Institute of Education and Social Policy [Evropský institut pro vzdělávání a sociální politiku] a CESIE – the European centre of studies and initiatives [CESIE – Evropské centrum studií a iniciativ], kterým tento úkol na období let 2020–2021 svěřila Evropská komise.

 

Silná síť jako platforma pro společné úsilí

 

Podněty k rozvoji projektu poskytla síť 25 zainteresovaných odborníků z 15 zemí EU. Mezi tyto odborníky patří zástupci orgánů veřejné správy – například ministerstev školství – a také odborníci na sekundární vzdělávání, pedagogové a zástupci žáků, rodičů a organizací věnujících se výměnným pobytům žáků.

 

Analýza postupů uznávání studia v zahraničí v členských státech EU

 

Na základě mapování a analýzy situace v jednotlivých členských státech EU byly popsány politiky a postupy, které se v nich při uznávání výsledků studia v zahraničí v rámci všeobecného sekundárního vzdělávání uplatňují. Díky mapování bylo možné vymezit, jaké faktory studium v zahraničí a uznávání jeho výsledků napříč zeměmi usnadňují, a jaké je naopak komplikují. Výsledky pak byly promítnuty do analýzy, jejíž součástí je i zpráva o každém členském státě EU.

 

Celou analýzu si můžete přečíst zde.

 

Informační balíčky k jednotlivým zemím jsou k dispozici prostřednictvím níže uvedených odkazů.

 

Návrh rámce upravujícího uznávání výsledků studia v zahraničí

 

Cílem doporučení Rady (viz výše) je zajistit rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny žáky v celé EU. Výše zmíněná Síť odborníků vypracovala návrh rámce na podporu uznávání výsledků studia, který stanoví obecné zásady, jež budou následně přizpůsobeny podmínkám jednotlivých členských států.

 

Návrh rámce pro uznávání výsledků studia si můžete přečíst zde.

 

Model školení pro ředitele škol a učitele

 

K podpoře ředitelů škol a učitelů při hodnocení průřezových kompetencí, které si žáci účastnící se individuální mobility osvojili, byl vytvořen model školení. Cílem je uznat a ocenit rozvoj transverzálních kompetencí jako ústřední rozměr mobility žáků, a doplnit takto přístupy, v nichž hodnocení probíhá na základě předmětů.

 

Jádro hodnotících nástrojů, které model nabízí, tvoří mezikulturní kompetence, jež jsou při mezinárodní mobilitě jedním z nejdůležitějších výsledků učení.

 

Pokud chcete model školení využít k vytvoření programu školení pro učitele ve své zemi, klikněte na tento odkaz.

 

Poslechněte si zkušenosti se vzdělávací mobilitou prezentované v tomto videu

 

 

 

Balíčky informací k jednotlivým zemím – postupy vysílání a přijímání žáků v rámci jejich individuální mobility ve všech členských státech EU

 

Pro žáky, kteří mají zájem o studijní pobyt v zahraničí, byly vytvořeny informační balíčky. Užitečné budou také rodičům, školám a pedagogickým pracovníkům.

 

V informačním balíčku ke své zemi najdete informace o tom, jaké postupy se při uznávání studijních pobytů v zahraničí aktuálně uplatňují, či třeba zkušenosti nějakého žáka, který se mobility zúčastnil.

 

Můžete si ale také přečíst informační balíček k zemi, kam byste se v rámci mobility rádi vypravili, a dozvědět se více o tamním školství, zápisu do školy a vydávání osvědčení či vysvědčení.

 

 

Austria
Belgium (FR)
Belgium (NL)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland     
France
Germany
Greece
Hungary  
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden