Skip to main content
European School Education Platform

Uznávanie študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní

Uznávanie študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní

Vzdelávacia mobilita je hlavným bodom politického programu EÚ a plne uznaná ako základný nástroj na rozvoj kompetencií nevyhnutných pre aktívnu a uvedomelú účasť na spoločenskom dianí a na trhu práce. Napriek tomuto uvedomeniu sú procesy vzájomného uznávania študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní v členských štátoch EÚ často nedostatočne rozvinuté.
Logo - Recognition of learning periods abroad in general secondary education

Na tejto stránke sa môžete dočítať o Sieti odborníkov zameranej na uznávanie výsledkov študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní a získať prístup k nástrojom pre žiakov a ich rodičov, odborníkov v oblasti vzdelávania a tvorcov politík:

 

  • Analýza politík členských štátov EÚ v oblasti procesov uznávania,
  • navrhnutý rámec uznávania vytvorený všetkými zúčastnenými partnermi a zainteresovanými stranami,
  • model odbornej prípravy na podporu škôl a učiteľov v hodnotení prierezových kompetencií, ktoré si žiaci rozvíjali počas vzdelávacej mobility,
  • informačné balíčky o každej krajine vrátane informácií pre žiakov cestujúcich do zahraničia a žiakov, ktorí tam žijú.

 

O projekte

 

V novembri 2018 prijali členské štáty EÚ odporúčanie Rady o podpore automatického vzájomného uznávania vysokoškolského vzdelania a vyššieho stredoškolského vzdelania a odbornej prípravy a výsledkov študijných pobytov v zahraničí s cieľom zaviesť podmienky na podporu mobility žiakov za účelom vytvorenia Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

 

Európsky parlament sa rozhodol podporiť tento cieľ politiky prípravným opatrením Sieť odborníkov zameraná na uznávanie výsledkov študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní. Realizovali ho Európska federácia pre interkultúrne vzdelávanieEurópsky inštitút vzdelávania a sociálnej politiky a CESIE – Európske centrum štúdií a iniciatív, ktorým túto úlohu zverila Európska komisia na obdobie rokov 2020-2021.

 

Silná sieť za spoločné úsilie

 

sieť 25 odborných zainteresovaných strán z 15 krajín EÚ poskytla vstupné informácie pre rozvoj projektu. Medzi týmito odborníkmi sú predstavitelia verejných orgánov, ako sú ministerstvá školstva, ako aj odborníci v oblasti sekundárneho školského vzdelávania, pedagógovia študentov učiteľstva a zástupcovia žiakov, rodičov a organizácie sprostredkúvajúce výmeny žiakov.

 

Analýza procesov uznávania v členských štátoch EÚ

 

Mapovanie krajín a analýza identifikovali politiky a procesy uznávania výsledkov študijných pobytov v zahraničí vo všeobecnom sekundárnom vzdelávaní v členských štátoch EÚ. Mapovanie nám umožnilo identifikovať spoločné predpoklady a výzvy. Výsledky sú prezentované v analýze, vrátane správy o krajine pre každý členský štát EÚ.

 

Úplnú analýzu si môžete prečítať tu.

 

Informačné balíčky o krajinách sú dostupné prostredníctvom nižšie uvedených odkazov.

 

Navrhnutý rámec uznávania

 

Cieľom odporúčania Rady (pozri vyššie) je zabezpečiť rovnocenné príležitosti a zaobchádzanie pre všetkých žiakov v celej EÚ. Sieť odborníkov vypracovala návrh na rámec s cieľom podporiť uznávanie výsledkov študijných pobytov, ktorý stanovuje všeobecné zásady, ktoré sa potom majú prispôsobiť kontextu každého členského štátu.

 

Návrh rámca uznávania si môžete prečítať tu.

 

Model programu odbornej prípravy pre riaditeľov škôl a učiteľov

 

Model programu odbornej prípravy bol vytvorený s cieľom podporiť riaditeľov škôl a učiteľov v hodnotení prierezových kompetencií, ktoré si žiaci rozvíjali počas vzdelávacej mobility. Cieľom je uznať a oceniť rozvoj prierezových kompetencií ako ústredného rozmeru mobility žiakov a z tohto dôvodu doplniť možné prístupy k hodnoteniu podľa predmetov.

 

Medzikultúrne kompetencie sú jadrom nástrojov hodnotenia, ktoré tento model poskytuje a sú jedným z najpodstatnejších výsledkov medzinárodnej mobility.

 

Ak si želáte použiť model odbornej prípravy na tvorbu programu odbornej prípravy pre učiteľov vo vašej krajine, prosím, použite tento odkaz.

 

Vypočujte si výpovede o vzdelávacej mobilite v tomto videu

 

 

Informačné balíčky podľa krajiny – procesy vysielania a hosťovania pre jednotlivú mobilitu žiakov v každom členskom štáte EÚ

 

Boli vypracované informačné balíčky pre žiakov so záujmom o študijné pobyty v zahraničí v inej krajine. Užitočné budú aj pre rodičov, školy a odborníkov v oblasti vzdelávania.

 

Môžete si preštudovať informačný balíček vašej krajiny a dozvedieť sa o súčasných procesoch uznávania študijných pobytov v zahraničí a prečítať si výpoveď o žiakovi, ktorý sa zúčastnil na mobilite.

 

Zároveň si môžete prečítať informačný balíček krajín, kde by ste chceli stráviť mobilitu a dozvedieť sa o školskom systéme, registrácii v škole a certifikácii.

 

 

Austria
Belgium (FR)
Belgium (NL)
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland     
France
Germany
Greece
Hungary  
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden