Skip to main content
European School Education Platform

Research

Støtte og presentere forskning på lokalt nivå

Children painting with water colours

Visuell kunst og håndverk i klasser med engelsk som andrespråk: Småskala aksjonsforskning på barnetrinnet i Hellas

Denne artikkelen presenterer en aksjonsforskningsstudie som undersøker hvordan visuell kunst kan stimulere læringen av engelsk som andrespråk på barnetrinnet i Hellas, hvilke undervisningsmetoder som kan støtte elevengasjement og deltakelse i engelskundervisningen og hvordan integrering av visuell kunst kan forbedre undervisningspraksisen.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

IKT i den digitale transformasjonen av undervisning i skoler i sør-Spania i forbindelse med undervisning etter pandemien

Målet med denne undersøkelsen er å analysere oppfatningen av digital transformasjon innen undervisning etter pandemien i skoler sør i Spania. For å gjøre det setter undersøkelsen søkelys på emner knyttet til implementeringen av et skoleprogram for digital transformasjon (#TDE). Undersøkelsen setter søkelys på elever, lærere, team for skoleadministrering, familier og andre interessenter i 12 skoler fra førskole til grunn- og ungdomsskolenivå.
Digital tools
Online learning
science lesson

Veiledning for god praksis for STEAM-metodikk i eTwinning-prosjekter for kommende lærere

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics (vitenskap, teknologi, teknisk arbeid, kunst og matematikk)) er en stadig mer populær tverrfaglig tilnærmelse til læring der eleven skaper kunnskap, og ikke bare gjenskaper den. Men siden denne undervisningsmodellen mangler et godt beskrevet metodikkrammeverk, kan lærere – spesielt de med mindre erfaring – støte på vanskeligheter med implementeringen.