Skip to main content
European School Education Platform

Podmínky používání platformy

Podmínky používání platformy

Chceme, aby mohli naši platformu co nejlépe využívat všichni registrovaní uživatelé i návštěvníci, a proto jsme stanovili základní pokyny upravující účast na aktivitách, jež na ní probíhají, a nabízení obsahu na ní. Zde naleznete podmínky používání European School Education Platform [Evropské platformy pro školní vzdělávání] (dále jen „platforma“) a pravidla chování v eTwinningu. Registrací souhlasíte s dodržováním těchto pravidel a pokynů.

Podmínky vytváření příspěvků na platformě


Registrovaní uživatelé mohou v určitých sekcích platformy vytvářet a zveřejňovat příspěvky. Uvádíme zde, co se od těchto příspěvků a dalšího obsahu vytvářeného uživateli (jako jsou například komentáře k článkům) očekává. „Příspěvky“ se rozumí oznámení o prezenčních kurzech zveřejněná v části platformy věnované profesnímu rozvoji a všechny příspěvky zveřejněné v části věnované navazování kontaktů.

 

Tyto podmínky doplňují obecné prohlášení platformy.

 

Prohlášení: informace pro všechny uživatele

 

Jako uživatelé platformy si prosím pečlivě přečtěte tyto informace:

 • Příspěvky zveřejňují nezávislé organizace. Evropská komise není nijak odpovědná ani nijak neručí za jejich obsah, realizaci nebo správu.
 • Nabídky Evropská komise, národní podpůrné organizace, národní agentury programu Erasmus+ ani správci platformy předem neschvalují.
 • Výběr nabídky (například prezenčního kurzu na místě) z databáze nezaručuje, že školám/organizacím bude udělen grant Erasmus+.
 • Není nezbytné, aby nabídka, která je součástí žádosti o podporu z programu Erasmus+, byla také zařazena do nabídek na platformě.

 

Veškerý obsah vytvořený uživateli, včetně obsahu týkajícího se eTwinningu, je na European School Education Platform publikován beze změn. Evropská komise se s názory, stanovisky ani radami návštěvníků těchto webových stránek nijak neztotožňuje. Všichni uživatelé mají sice při využívání těchto stránek povinnost řídit se stanovenými podmínkami, přesto ale mohou vytvořit, nahrát a publikovat obsah, který je nevhodný. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění upravit, přesunout nebo smazat obsah, který podmínky používání stránek nebo pokyny komunity porušuje.

 

Obecné podmínky používání platformy

 

 • Platformu mohou osoby, které zveřejňují příspěvky, i osoby, které takovéto příspěvky odpovídající jejich kritériím vyhledávají, využívat zdarma.
 • Vytvořit a zveřejnit nabídku může každý. Jediným technickým požadavkem, kterým je vytvoření nabídky podmíněno, je registrace, která umožní vytvořit si individuální účet a přiřadit jej organizaci.
 • Platforma neodpovídá za hodnocení obsahu nebo komentáře k němu.
 • Evropská komise si vyhrazuje právo platformu – a tedy i katalog kurzů nebo část věnovanou navazování kontaktů – kdykoli a bez předchozího upozornění upravit nebo změnit tyto podmínky jejího používání.

 

Konkrétní podmínky používání jednotlivých částí

 

Katalog kurzů

Katalog kurzů v části platformy věnované profesnímu rozvoji slouží ke zveřejňování prezenčních kurzů, na které lze získat financování z programu Erasmus+. (v rámci klíčové akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců). Jste-li poskytovatelem kurzů, přečtěte si Standardy kvality kurzů v rámci klíčové akce 1.

 

Vezměte prosím na vědomí, že prozatím mohou online kurzy v katalogu kurzů zveřejňovat pouze správci platformy, partneři podporující platformu a národní podpůrné organizace.

 

Vyhledávání partnerů (příspěvky v souvislosti s programem Erasmus+)

Sekce pro vyhledávání partnerů v části platformy věnované navazování kontaktů je určena pro příspěvky o aktivitách, na které lze získat financování z programu Erasmus+, a to v oblasti školního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. K takovýmto aktivitám patří: 

 

 • Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců:
  • Mobilita pracovníků: nabídky pracovníkům na účast na stínování na pracovišti (job shadowing) a výukové pobyty
  • Mobilita žáků: hledání partnerské školy/organizace
 • Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci:
  • Nápady na projekty a oznámení o hledání partnerů pro partnerství pro spolupráci a partnerství malého rozsahu.
 • Jean Monnet

 

Příspěvky se mohou týkat plánovaných aktivit nebo aktivit, které již mají potvrzené financování.

 

Více informací o termínech podávání žádostí, podmínkách a postupech je k dispozici na internetových stránkách programu Erasmus+.

 

Přípustné použití

 

Pokud zveřejňujete nabídku, přečtěte si pozorně tyto informace:

 • Osoby, které zveřejňují příspěvky, odpovídají za to, že v nich budou uvedeny přesné a relevantní informace, i za jejich případnou aktualizaci.
 • Osoby, které zveřejňují příspěvky, zajistí, aby veškerý obsah, kterým přispívají na platformu, byl přesný (pokud uvádí fakta) a odpovídal skutečnosti (pokud uvádí názory).
 • Je zakázáno zveřejňovat na platformě nebo na ní posílat materiál, obrázky, videa nebo jiné příspěvky, k jejichž použití nemají osoby, které je zveřejňují, oprávnění.
 • Je zakázáno, aby se osoby, které zveřejňují příspěvky, vydávaly za jakoukoli jinou osobu či subjekt nebo aby o sobě uváděly nepravdivé či zkreslené údaje.
 • Je zakázáno manipulovat s obsahem nebo jeho částmi (jako jsou například názvy, popisy, metadata, data, kontaktní informace atd.) jakýmkoli způsobem, který by mohl čtenáře uvést v omyl nebo před nimi zatajit relevantní informace, a to včetně uvádění jakýchkoli nepravdivých nebo zkreslených informací za účelem zviditelnění ve výsledcích vyhledávání.

 

Porušení podmínek používání

 

Nedodržení těchto podmínek přípustného použití představuje podstatné porušení podmínek používání, s nimiž uživatelé musí souhlasit, aby mohli platformu používat, a může mít za následek, že kdykoli a bez předchozího upozornění přijmeme některé z těchto opatření nebo i všechna z nich:

 

 • Okamžité, dočasné nebo trvalé odebrání práva používat platformu.
 • Okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění nabídky nebo materiálu, který uživatel na platformu nahrál a který je považován za nepřesný, nevhodný nebo nerelevantní z hlediska cílů a cílové skupiny platformy.
 • Okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění komentářů nebo odpovědí uživatele, pokud jsou urážlivé nebo pokud se jeví jako nepravdivé či duplicitní, a to na základě našeho vlastního uvážení.
 • Varování uživatele.

 

Rozhodnutí o tom, jaké jsou přiměřené následky porušení těchto podmínek, bude vycházet z toho, nakolik je dotčené porušení závažné, a z toho, jak se uživatel na platformě choval v minulosti. Zejména rozhodnutí o trvalém odebrání práva používat platformu je oprávněné, pouze pokud byl dotyčný uživatel již v souvislosti s předchozím porušením těchto podmínek varován, že mu v případě dalšího porušení mohou být práva odebrána trvale.

 

V případě odstranění některého z vašich příspěvků (bez ohledu na jejich formu), odebrání práva používat platformu nebo odepření přístupu k ní máte právo požadovat odůvodnění tohoto rozhodnutí. S takovýmito žádostmi se prosím obracejte na helpdesk@esep-support.eu.

 

Žádosti, které se – zejména protože se neustále opakují –, považují za nemístné, nebudou zodpovězeny. V takových případech budete uvědomeni o tom, že vaše žádost byla považována za nemístnou a že na ni žádná další odpověď poskytnuta nebude.

 

Své připomínky k rozhodnutí o odebrání práva používat platformu můžete do dvou týdnů zaslat na adresu EAC-SEG@ec.europa.eu.