Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Jak více zapojit žáky do integrovaného vzdělávání STEAM?

STEAM je integrovaný přístup k výuce, který spojuje umění se STEM (přírodními vědami, technologií, inženýrstvím a matematikou) a pomocí těchto předmětů vede žáky k bádání, kreativitě a řešení problémů. Tento multidisciplinární přístup podporuje genderově inkluzivní výuku: podněcuje dívky ke zkoumání témat v oblasti přírodních věd a zvyšuje atraktivitu umění pro chlapce.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Níže představujeme vybrané projekty financované EU, které ukazují, jak učit STEAM interaktivním a poutavým způsobem.

 

Zapojení žáků a studentů do postupu STEAM

 

Aktuálně stále probíhá projekt Steam Builders [Stavitelé STEAM], jehož cílem je zapojit žáky do aktivit STEAM prostřednictvím různých interdisciplinárních výukových metod. Prostředkem, kterého přitom využívá, je důraz na konkrétní životní situace spíše než na čistě teoretickou výuku. V jeho rámci byly vytvořeny pedagogické zdroje, které s pomocí historického dědictví vysvětlují a kontextualizují matematické a přírodovědné pojmy. K dosavadním výstupům projektu patří pedagogická příručka, brožura věnovaná neformálnímu vzdělávání v oblasti STEAM a výukové materiály, které učitelům pomáhají při zavádění mezipředmětového přístupu.

 

Cílem projektu ArtIST [UmělEC] je vytvořit multidisciplinární programy, v nichž budou zkombinovány umění a technologie, tvrdé a měkké dovednosti a obchodní a podnikatelské vzdělávání. Konkrétně se pak v rámci projektu navrhují a realizují moduly na magisterské úrovni, které integrují umění do vzdělávání v oblasti inovací, podnikání a vědy. Zařazením tohoto kreativního prvku projekt přispívá k modernizaci výuky předmětů STEM a zlepšuje u studentů schopnost řešit problémy, kriticky myslet a komunikovat. Flexibilní modulární struktura umožňuje učitelům i studentům kombinovat moduly STEAM podle svých potřeb a zájmů. V rámci projektu byl vytvořen soubor komplexních výukových materiálů, které napomáhají k realizaci tohoto programu.

 

 

 

 

Online platforma Europeana nabízí digitální přístup k materiálům k evropskému kulturnímu dědictví týkajícím se celé řady témat a oblastí. Zdroje, k nimž patří umělecká díla, knihy, hudba, videa a noviny, jsou volně k dispozici na webových stránkách této platformy a lze je využít k obohacení výuky STEM. Cenným zdrojem informací je také blog Teaching with Europeana blog [Výuka s Europeanou], kde učitelé mohou sdílet plány hodin i tipy a názory. Platforma Europeana nabízí i zvláštní prostor vyhrazený učebním scénářům v oblasti STEAM, kde jsou k dispozici podrobné plány hodin a aktivity, jimiž lze digitální kulturní dědictví začlenit do předmětů STEM, například matematiky.

 

 

 

 

Projekt IN2STEAM vytvořilo Centre of European Studies and Initiatives [Centrum evropských studií a iniciativ] (CESIE) s cílem inspirovat žáky základních škol, zejména dívky, k profesní dráze v oborech STEM. Projekt vybavuje učitele dovednostmi potřebnými pro výuku konceptů STEAM v primárním vzdělávání. Společným tématem těchto projektů je rozvoj kreativity žáků, jejich kritického myšlení a kompetencí k řešení problémů. Takto si žáci rozšíří své technické schopnosti a připraví se na svět práce v 21. století. V projektu se upřednostňují genderově inkluzivní výukové metody, s jejichž pomocí má být zvýšen zájem mladých dívek o předměty STEM, protože ženy v pracovních pozicích, jež s nimi souvisí, stále nejsou dostatečně zastoupeny. K materiálům, které v rámci projektu vznikly, patří online školicí moduly a pokyny pro učitele k tomu, jak ve třídách efektivně zavádět přístupy STEAM.

 

 

 

Investice do pedagogů

 

Projekt STEAMonEdu chce přispět k většímu přijetí a zvýšení vlivu přístupu STEAM prostřednictvím investic do profesního rozvoje pedagogů. Podporuje učitele buď prostřednictvím kombinovaných programů školení, nebo jejich zapojením do komunity zúčastněných stran, v níž si lze vzájemně vyměňovat zkušenosti a sdílet osvědčené postupy. K výstupům z projektu patří příručka pro učitele, průvodce postupy vzdělávání v oblasti STEAM a rámec kompetencí pro pedagogy věnující se STEAM.

 

STE(A)M IT je první evropský integrovaný rámec pro STEM, který podporuje inovativní a mezioborové přístupy k výuce STEAM. Nabízí vzdělávací programy, nástroje a pokyny pro učitele základních a středních škol a síť kariérních poradců na úrovni EU, která jim pomáhá propagovat pracovní místa v oborech STEM. Propaguje interdisciplinární přístup k výuce oborů STEM s cílem podpořit zájem žáků o studium a kariéru v těchto oborech.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science