Skip to main content
European School Education Platform

Pravidla chování v eTwinningu

Pravidla chování v eTwinningu

A. Hlavní zásady

Každý účastník eTwinningu musí dodržovat základní hodnoty a obecné zásady Evropské unie a řídit se jimi a těmto hodnotám a zásadám musí odpovídat i veškeré akce, události, zprávy, příspěvky, projektové materiály a vůbec vše, co se v sekci věnované eTwinningu na European School Education Platform zveřejňuje.

 

- Inkluzivnost. Vítáme všechny názory a pohledy, které se pohybují v rámci těchto pravidel chování a odpovídají jim. Účastníci eTwinningu se vyzývají, aby byli připraveni pohlížet na svět i jinou než jen svou vlastní optikou, hledali vztah k jiným kulturám a při zapojování jiných účastníků do svých akcí, událostí, projektů, skupin a při navazování kontaktů – jak virtuálně, tak i přímo fyzicky – postupovali citlivě. eTwinning podporuje vzájemné porozumění, empatii a otevřenost, přičemž cílem je vytvořit pro komunitu jeho účastníků bezpečný prostor, ve kterém nedochází k obtěžování.

 

- Respekt. Členové eTwinningové komunity musí ke svým kolegyním a kolegům přistupovat s respektem a v tomto duchu má probíhat i jejich vzájemná interakce. Pokud budou účastníci eTwinningu vůči ostatním lidem a jejich aktivitám na této platformě přistupovat s respektem a předpokládat, že jejich kroky jsou vedeny ušlechtilými záměry, budou výsledkem příjemná atmosféra a pocit bezpečí a také větší motivace a produktivita. Účastníci eTwinningu nesmí jiné osoby urážet a zesměšňovat nebo vyzývat k násilí vůči lidem na základě rasy, etnicity, národnosti, náboženství, sexuální orientace, genderu či příslušnosti k určité zemi, skupině či menšině.

 

-Tolerantnost. . Čas od času se nutně neshodneme. Tolerantnost vůči jiným názorům je základním rysem pragmatického postupu, k němuž v naší komunitě nabádáme. Důležité je v případě neshod a názorových různic hledat konstruktivní řešení, a to vždy v rámci popsaném a vymezeném těmito pravidly chování, a přijmout skutečnost, že v některých případech je prostě třeba smířit se s tím, že se neshodneme.

 

- Zdvořilost a přátelskost. Ve všech formách komunikace, zejména v komunikaci na dálku, kdy snadněji dojde k nepochopení, je namístě chovat se zdvořile. Zdvořilost znamená, že si člověk uvědomuje a respektuje to, jak se cítí jiní, a dává to najevo. V sekci eTwinning na European School Education Platform se mají všichni účastníci cítit jako doma: mají zde možnost se svobodně vyjadřovat, snadno komunikovat a rozvíjet své nápady a myšlenky, přičemž k ostatním účastníkům přistupují jako k sobě rovným. Znamená to, že se u jednotlivých akcí, událostí, projektových materiálů a virtuálních i fyzických setkání, popisech, příspěvcích a zprávách co nejvíce snažíme dbát na výběr slov a obsahu.


B. Několik pravidel, jimiž se účastníci eTwinningu musí řídit

K snazšímu pochopení toho, co je v sekci eTwinning na European School Education Platform dovoleno, a co dovoleno není, stanovil eTwinning několik pravidel, která musí všichni jeho účastníci dodržovat.

 

1. Zákaz využívání eTwinningu ke komerčním účelům Využívání platformy ke komerčním účelům je přísně zakázáno. Společnosti, iniciativy, akce či software s komerčním zaměřením budou odstraněny a přístup na platformu za komerčními účely bude znemožněn.

 

2. Zákaz vyhrůžek, šikany a obtěžováníNa eTwinningu netolerujeme šikanu ani obtěžování. Pokud jste se stali obětí kyberšikany nebo vám někdo při využívání některého z (veřejných či soukromých) prostorů eTwinningu vyhrožuje, nahlaste problematické sdělení nebo se obraťte na svou podpůrnou organizaci. Vezměte na vědomí, že kdokoli přistižený při šikaně či obtěžování může být natrvalo z eTwinningu vyloučen.

 

3. Duševní vlastnictví Dbejte na to, abyste při zveřejňování materiálů na platformu neporušovali žádná autorská práva. Před sdílením obrázků, videonahrávek, dokumentů či čehokoli jiného si ověřte, že k tomu máte právo.

 

4. Vystupování cizím jménem Účastníci eTwinningu se nesmí vydávat za jiné osoby či skupiny nebo organizace, které nezastupují, a uvádět tak úmyslně nebo neúmyslně druhé v omyl, mást je nebo je klamat.

 

5. Žáci (nezletilí) V eTwinningu klademe velký důraz na soukromí a bezpečnost žáků. Snažte se na svém profilu na eTwinning Live, v prostředí TwinSpace, ve skupinách i jinde nezveřejňovat fotografie žáků. Pokud tak činíte, nezapomeňte si vyžádat souhlas nezletilého, pokud má právo vám takový souhlas poskytnout, či osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti, v souladu s nařízením Regulation 2018/1725, a dát jim k dispozici kopii prohlášení o ochraně soukromí či případně zajistěte, aby žáky nebylo možno identifikovat.

 

6. Osobní údaje a citlivé informace Nic, co se týká jiných osob, nezveřejňujte bezmyšlenkovitě. Neměli byste sdílet své osobní údaje ani osobní údaje jiných účastníků eTwinningu, jako jsou soukromá telefonní čísla a adresy, údaje o kreditní kartě či jiné osobní informace, ani intimní fotografie či videa. Než něco zveřejníte, dobře si to rozmyslete!


C. „Netiketa“

 

Účastníci eTwinningu by měly v online interakcích chovat stejně profesionálně, slušně a ohleduplně jako při fyzických setkáních v běžném životě. Níže uvádíme několik příkladů toho, co by uživatelé měli, nebo naopak neměli dělat.

 

1. Interní systém zasílání zpráv využívejte přiměřeně a zodpovědně Nezasílejte nadměrné množství zpráv učitelům, s nimiž nespolupracujete. Než nějakého konkrétního uživatele kontaktujte, podívejte se na jeho profil, ověřte si, že je pro projekt k dispozici, a zkontrolujte, že je vaše zpráva určena právě jemu. Nezasílejte zprávu téhož znění více účastníkům eTwinningu.

 

2. Nešiřte ve fórech spam Na fórech v sekci Navazování kontaktů na European School Education Platform se objevují tisíce zpráv. Dbejte na to, aby se váš příspěvek týkal tématu vlákna. Před zveřejněním nového příspěvku se podívejte, zda ve fóru již obdobné texty nejsou, a případně reagujte na ně. Pomáhejte nám udržovat fóra v podobě, která umožní lepší spolupráci!

 

3. Reagujte na příspěvky jiných lidí pouze relevantními a vhodnými komentáři When posting a comment on somebody else’s profile, make sure it is relevant to the user. Comments must be for individuals and related to the user’s post. Do not write the same comment to more users.

 

4. Vyhněte se rozesílání žádostí o kontakt a pozvánek neznámým lidem Nežádejte účastníky eTwinningu o navázání kontaktu ani je nezvěte do projektů bez předchozí dohody. Dbejte na to, abyste na svém seznamu měli rozumný a zvládnutelný počet osob. Chcete sledovat novinky na něčím profilu? Přidejte si dotčenou osobu mezi sledované.

 

5. Rozesílejte pozvánky do místností zacíleně Pozvánky do místností, které spravujete, zasílejte pouze těm kolegům, o nichž víte, že se činnosti v místnosti mohou zúčastnit. Náhodně rozesílané pozvánky do místností budou považovány za spam.

 


D. Porušení pravidel chování

 

Co můžete udělat, když máte pocit, že některý z účastníků eTwinningu pravidla chování nerespektuje? V eTwinningu se coby pracovníci podpory velmi snažíme chránit uživatele před obtěžováním a spamem. Vzhledem k tomu, že eTwinning je pluralistická komunita, však zároveň spoléháme na to, že nám s udržováním pozitivní atmosféry a zamezováním problematickým situacím pomůžete i vy. Doporučujeme proto, aby účastníci eTwinningu v případě potřeby neváhali nevhodné chování nahlásit.

 

Spatříte-li v deníku či na fóru příspěvek, akci, událost nebo komentář, který je urážlivý, porušuje autorská práva nebo je z vašeho pohledu nevhodný, či obdržíte-li nevhodnou soukromou zprávu nebo narazíte-li na jiný nevhodný obsah, klikněte, pokud je k dispozici, na tlačítko „Nahlásit“, případně se obraťte na podporu. V obou případech nám prosím sdělte i důvod nahlášení. Vaším oznámením se budou zabývat pracovníci podpůrných organizací.

 

Co se stane, když někdo pravidla chování nedodržujeNedodržení pravidel chování představuje porušení podmínek služby a může vést k dočasnému či trvalému odstranění příspěvků či materiálů dotčeného účastníka či dotčených účastníků eTwinningu, a to kdykoliv a bez předchozího varování. Pokud se tak stane, budou autoři materiálů a jejich Centrální podpůrné středisko informováni o důvodech, proč byly příspěvky či materiály odstraněny. Uživatelé, kteří tato pravidla chování nedodrží, mohou být zablokováni a účast a využití eTwinningu jim může být dočasně nebo trvale znemožněno.

 

V případě sporů je konečné rozhodnutí na Evropské komisi, pod jejímž jménem je eTwinning provozován.

 

Updated on 13.12.22