Skip to main content
European School Education Platform

European School Education Platform a její služby

European School Education Platform [Evropská platforma pro školní vzdělávání] byla založena v roce 2022 jako místo pro setkávání všech zúčastněných stran v oblasti školního vzdělávání – zaměstnanců škol, výzkumníků, tvůrců politik a dalších odborníků – za všech úrovní vzdělávacího systému: od předškolního vzdělávání a péče až po primární a sekundární vzdělávání, a to včetně počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Platforma je také domovem eTwinningu, jenž je komunitou evropských škol.

Tato mnohojazyčná online platforma je všem uživatelům k dispozici zdarma a nabízí:

 

  • informace, přičemž nový obsah, jako jsou články odborníků, novinky, rozhovory, poznámky k aktuálním událostem a příklady postupů z praxe, se zde publikují každý týden;
  • materiály, jako jsou např. zprávy o aktuálním vědeckém výzkumu, výukové materiály vytvořené v rámci evropských projektů a vzdělávacích kurzů a Evropský soubor nástrojů pro školy se zdroji k prevenci předčasného odchodu ze vzdělávání a sebehodnotícími nástroji, které vám pomohou při vytváření vlastních školních aktivit;
  • seznámení s možnostmi financování z programu Erasmus+, a to konkrétně prostřednictvím tří praktických nástrojů (katalog kurzů, adresář příležitostí k mobilitě a vyhledávání strategických partnerů), které vaší škole usnadní přípravu žádosti o zapojení do programu Erasmus+;
  • příležitosti k osobnímu a profesnímu rozvoji, jako jsou např. bezplatné online kurzy, webináře a výukové materiály ve spolupráci s Akademií EU; 
  • prostor pro interakci, spolupráci a tvorbu projektů s dalšími ověřenými evropskými pracovníky škol v rámci eTwinningové komunity.

 

European School Education Platform a eTwinningová komunita existují díky finanční podpoře z evropskému programu Erasmus+ pro vzdělávání, mládež a sport. Jedná se o iniciativy Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu Evropské komise. Společně je provozují European Schoolnet [Evropská sít škol] (koordinace, obsah a služby) a společnost Tremend Software Consulting SRL (technická infrastruktura), a to na základě smluv o poskytování služeb s Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

 
eTwinningová komunita funguje i díky podpoře národních podpůrných organizací, jež jsou rovněž financovány z programu Erasmus+, a to na základě grantové dohody s Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Podobně za svůj úspěch podpoře, které se jí dostává od partnerů, částečně vděčí i European School Education Platform.


 

eTwinning

Od svého založení v roce 2005 je eTwinning komunitou určenou výhradně pro učitele a další pracovníky škol působící v oblasti vzdělávání, počátečního odborného vzdělávání a přípravy – a to od předškolního vzdělávání a péče až po vyšší sekundární vzdělávání – v zemích, které jsou do eTwinningu zapojeny. eTwinning, to je metodika, pedagogický přístup, komunita lidí z praxe a platforma umožňující inovaci, komunikaci a spolupráci.

 

Hlavními zúčastněnými stranami v rámci eTwinningu jsou registrovaní uživatelé (eTwinneři), národní podpůrné organizace, Centrální podpůrné středisko, Evropská komise (Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu) a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

 

Díky zapojení do eTwinningu mohou pracovníci škol využívat výhody plynoucí z členství v této „komunitě evropských škol“. Registrovaní a ověření eTwinneři mají přístup do neveřejných částí internetových stránek eTwinningu a k dalším specializovaným funkcím European School Education Platform.

 

Na evropské úrovni koordinuje činnost sítě národních podpůrných organizací, Evropské komise a Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu Centrální podpůrné středisko, které má na starosti provoz eTwinningové části platformy, tedy internetových stránek s nástroji a službami, jež jsou plně k dispozici v řadě různých jazyků a díky kterým se pracovníci škol mohou zaregistrovat, vyhledávat partnery a spolupracovat s nimi. Centrální podpůrné středisko dále poskytuje pedagogickou a technickou asistenční službu a organizuje pro učitele specifická školení o tématech souvisejících s eTwinningem.

 

Další informace o eTwinningu naleznete zde.

About

Find out more about European School Education Platform

eTwinningové národní podpůrné organizace

Národní podpůrné organizace jsou odpovědné za ověřování registrace uživatelů, propagaci eTwinningu ve své zemi, pomoc učitelům s přípravou a realizací projektů, odměňování škol za úspěšnou účast na eTwinningových projektech, organizaci školení pro učitele a zajištění rozvoje eTwinningu způsobem vhodným z hlediska konkrétních potřeb místních škol

Erasmus+ Národní agentury

Evropská unie program Erasmus+ řídí ve spolupráci s národními agenturami. Tím zajišťuje jeho hladké fungování ve všech zemích a dává uchazečům a účastníkům možnost získat informace a tipy přímo v jejich zemi.

Partneři podporující platformu

Partneři podporující European School Education Platform jsou iniciativy, organizace a nevládní instituce, které mají stejné zásady, hodnoty a cíle.  

eTwinning pro budoucí učitele

eTwinning využívá počátečního vzdělávání učitelů v rámci strategie rozšiřování své působnosti a navazování spolupráce s budoucími učiteli. Na rostoucím počtu příkladů je vidět, že zařazení eTwinningu do vzdělávání budoucích učitelů má velký přínos jak pro studenty učitelství, tak pro instituce, kde se vzdělávají. 

Release 1.30.0b