Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Zvyšovanie zapájania študentov do vzdelávania predmetov STEAM

STEAM je integrovaný prístup k učeniu, ktorý kombinuje umenie s predmetmi STEM (vedou, technológiou, inžinierstvom a matematikou) a používa ich ako prístupové miesto na podporu študentov pri rozvoji zvedavosti, kreativity a riešení problémov. Tento multidisciplinárny prístup podporuje rodovo inkluzívne učenie, pričom motivuje dievčatá objavovať vedecké témy a inšpiruje chlapcov k umeniu.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Ďalej uvádzame výber projektov financovaných EÚ, ktoré sú príkladom toho, ako vyučovať STEAM interaktívnym a zábavným spôsobom.

 

Zapájanie študentov do STEAM

 

Steam Builders je prebiehajúci projekt, ktorého cieľom je zapojiť študentov do aktivít STEAM cez rôzne interdisciplinárne vyučovacie metódy. Ako spôsob zapojiť študentov do témy uprednostňuje konkrétne životné situácie pred učením založeným čisto na teórii. V rámci neho sa vytvorili pedagogické zdroje, ktoré vysvetľujú koncepcie matematiky a vedy a vytvárajú medzi nimi súvislosti na základe historického dedičstva. Výstupom tohto projektu je pedagogická príručka, brožúra neformálneho vzdelávania STEAM a vyučovacie materiály na pomoc učiteľom implementovať interdisciplinárny prístup.

 

Cieľom projektu ArtIST je rozvíjať multidisciplinárne programy v kombinácii umenia a technológie, tvrdé a mäkké zručnosti a odbornú prípravu v oblasti podnikania. Navrhuje a implementuje moduly na úrovni umenia, pričom integruje umenie do vzdelávania o inovácií, podnikaní a vede. Pridaním tohto kreatívneho prvku pomáha modernizovať vzdelávanie predmetov STEM a zlepšuje riešenie problémov, kritické myslenie a komunikačné zručnosti študentov. Flexibilná modulárna štruktúra umožňuje učiteľom aj študentom kombinovať moduly STEAM na základe ich potrieb a záujmov. Projekt vytvoril súbor komplexných vyučovacích materiálov na uľahčenie vykonávania tohto programu.

 

 

 

 

Europeana je online platforma poskytujúca digitálny prístup k materiálom európskeho kultúrneho dedičstva týkajúcim sa rôznych motívov a tém. Zdroje vrátane umeleckých diel, kníh, hudby, videí a novín sú bezplatne dostupné na jej webovej lokalite a môžu byť použité na obohatenie učenia predmetov STEM. Blog Teaching with Europeana  (v preklade Vyučovanie cez Europeana) je takisto hodnotným zdrojom, kde si učitelia môžu vymieňať učebné plány, tipy a názory. Europeana má priestor venovaný možnostiam učenia STEAM, pričom obsahuje podrobné učebné plány a aktivity na integráciu digitálneho kultúrneho dedičstva do predmetov STEM, ako je napríklad matematika.

 

 

 

 

Projekt IN2STEAM bol vyvinutý Centrom európskych štúdií a iniciatív (CESIE) s cieľom inšpirovať deti na základných školách, a to najmä dievčatá, vybrať sa cestou oblastí STEM. Projekt je vybavený učiteľmi s potrebnými zručnosťami na vyučovanie koncepcií STEAM na úrovni základných škôl. Spoločnou témou týchto projektov je rozvíjať u študentov kreativitu, kritické myslenie a kompetencie na riešenie problémov. Tieto zručnosti doplnia ich technické schopnosti a pripravia ich na svet práce 21. storočia. Tento projekt dáva prednosť rodovo inkluzívnym vzdelávacím metódam na zvýšenie záujmu dievčat o predmety STEM, keďže ženy sú v oblastiach STEM stále menej zastúpené. Medzi zdroje patria online tréningové moduly a usmernenia pre učiteľov, čo sa týka zavádzania efektívnych prístupov STEAM do tried.

 

 

 

Investovanie do pedagógov

 

Cieľom projektu STEAMonEdu je zvýšiť osvojenie a dopad vzdelávania STEAM investovaním do profesionálneho rozvoja pedagógov. Podporuje učiteľov cez programy zmiešanej odbornej prípravy alebo účasť v komunite zúčastnených strán, v ktorej si navzájom vymieňajú skúsenosti a osvedčené postupy. Výsledkom projektu je tréningová príručka pre učiteľov, príručka postupov vzdelávania STEAM a rámec kompetencií pre pedagógov v oblasti STEAM.

 

STE(A)M IT je prvý európsky integrovaný rámec STEM podporujúci inovatívne a interdisciplinárne prístupy k vyučovaniu STEAM. Poskytuje tréningové programy, nástroje a usmernenia pre učiteľov základných a stredných škôl, ako aj sieť kariérnych poradcov na úrovni EÚ s cieľom pomôcť pri podpore pracovných miest v oblastiach STEM. Podporuje interdisciplinárny prístup k vzdelávaniu disciplín STEM, a zvyšuje tak záujem študentov o tituly a kariéru v týchto oblastiach.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science