Skip to main content
European School Education Platform

Pravidlá správania eTwinning

Pravidlá správania eTwinning

A. Hlavné zásady

 

Každý účastník eTwinning a jeho podujatia, správy, príspevky, projektové materiály a všetko zverejnené v oblasti eTwinning musí dodržiavať nasledujúce hlavné zásady v súlade so Základnými hodnotami a všeobecnými zásadami Európskej únie.

 

- Byť inkluzívny. Každého názory a hľadiská sú vždy vítané a povolené v medziach stanovených v týchto Pravidlách správania. Účastníci eTwinning sú podporovaní, aby sa pozerali nad rámec vlastnej perspektívy, nachádzali súvislosti s inými kultúrami a preukázali citlivosť pri zapájaní iných účastníkov eTwinning do svojich akcií, projektov, skupín a činností zameraných na nadväzovanie kontaktov v online i prezenčnej forme. eTwinning podporuje vzájomné porozumenie, empatiu a otvorenosť s cieľom urobiť z komunity bezpečný priestor bez obťažovania.

 

- Byť úctivý. Členovia komunity eTwinning musia byť úctiví, keď jednajú so svojimi kolegami a vzájomne komunikujú. Rešpektovať iných ľudí a ich činnosti na platforme a predpokladať, že ich činnosti majú dobrý zámer, umožní účastníkom eTwinning nielen cítiť sa pohodlne a bezpečne, ale tiež byť motivovaní a produktívni. Účastníci eTwinning nesmú urážať či zhadzovať iných, alebo navádzať k násiliu voči ľuďom na základe ich rasy, etnického pôvodu, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo pohlavia, či ako členov nejakej krajiny, skupiny alebo menšiny.

 

- Byť tolerantný. Nezhoda je z času na čas nevyhnutná. Tolerancia názorov iných poháňa pragmatický prístup podporovaný v tejto komunite. Je dôležité hľadať konštruktívne riešenia nezhôd a odlišných hľadísk vždy v medziach charakterizovaných a definovaných v týchto Pravidlách správania a akceptovať, že výsledkom v niektorých prípadoch môže byť „zhodneme sa, že sa nezhodneme“.

 

- Byť slušný a priateľský vo všetkých formách komunikácie, najmä komunikácie na diaľku, kde sú väčšie možnosti na nedorozumenie. Byť slušný znamená uvedomovať si a rešpektovať pocity iných ľudí a preukazovať to. Oblasť eTwinning platformy European School Education Platform, ako domov všetkých účastníkov akcie, je online priestor, kde sa môžu slobodne vyjadrovať, jednoducho si vymieňať informácie a ohľaduplne rozvíjať svoje myšlienky a názory a rovnako sa stavať aj k názorom iných účastníkov akcie. To znamená, urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme opatrne vyberali slová a obsah akcií, projektových materiálov, charakteristík online a prezenčných stretnutí, príspevkov a správ.

 


B. Niekoľko pravidiel, ktoré musia dodržiavať všetci účastníci eTwinning

 

S cieľom uľahčiť pochopenie toho, čo je dovolené a čo nie na platforme v oblasti eTwinning, eTwinning vydal niekoľko pravidiel, ktoré musia rešpektovať všetci účastníci akcie.

 

1. Nevyužívanie eTwinning na komerčné účely. Využívať platformu na komerčné účely je prísne zakázané. Akákoľvek spoločnosť, iniciatíva, akcia, či softvér s komerčným zámerom budú odstránené a ich prístup na samotnú platformu bude zamedzený.

 

2. Žiadne priame vyhrážky, šikanovanie či obťažovanie. eTwinning netoleruje šikanovanie alebo obťažovanie. Ak ste obeťou kyberšikanovania, alebo sa vám niekto vyhráža, keď používate niektorý z priestorov eTwinning (verejný a súkromný), prosím, nahláste túto správu alebo kontaktujte vašu podpornú organizáciu. Pamätajte, že ktokoľvek, kto bude pristihnutý pri šikanovaní alebo obťažovaní iných členov platformy, môže byť permanentne vylúčený z eTwinning.

 

3. Duševné vlastníctvo. Ubezpečte sa, že obsah, ktorý vkladáte na platformu, neporušuje žiadne autorské práva. Predtým, ako sa podelíte o akékoľvek fotografie, videá, dokumenty alebo iné zdroje, ubezpečte sa, že na to máte právo.

 

4. Vydávanie sa za inú osobu. Účastníci eTwinning sa nemôžu vydávať za iných jednotlivcov alebo skupiny/organizácie spôsobom, ktorého účelom je uviesť do omylu, zmiasť alebo oklamať iných.

 

5. Žiaci (maloletí). eTwinning berie súkromie a bezpečnosť žiakov vážne. Vyhýbajte sa uverejňovaniu fotografií žiakov vo vašom profile eTwinning, v priestore TwinSpace, skupinách, atď. Ak tak urobíte, ubezpečte sa, že máte súhlas od maloletého oprávneného udeliť súhlas alebo od nositeľa rodičovských práv a povinností k dieťaťu v súlade s 2018/1725, takisto, že ste poskytli kópiu Vyhlásenia o ochrane súkromia (link), alebo sa ubezpečte, že žiakov nie je možné rozpoznať.

 

6. Súkromné informácie a citlivé údaje Buďte ohľaduplný pri uverejňovaní obsahu, ktorý sa týka iných. Nemali by ste zdieľať súkromné údaje o sebe alebo iných účastníkoch eTwinning, ako sú osobné telefónne čísla a adresy, údaje o kreditných kartách alebo iné súkromné informácie, alebo intímne fotky a videá. Vždy sa zamyslite skôr, ako niečo zverejníte!

 


C. „Netiketa“

 

Účastníci eTwinning by mali viesť svoje online interakcie profesionálne, slušne a úctivo tak, ako by to robili v reálnej interakcii. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov toho, čo by používatelia mali a čo nemali robiť.

 

1. Opatrné a zodpovedné používanie systému interných správ. Vyvarujte sa posielaniu príliš veľkého počtu správ učiteľom, s ktorými nepracujete. Predtým, ako kontaktujete niektorého z používateľov: pozrite si jeho profil, preverte si, či je pripravený na realizáciu projektov a ubezpečte sa, že vaše správy sú relevantné. Neposielajte presne tú istú správu viacerým účastníkom eTwinning.

 

2. Vyhýbajte sa spamovaniu vo fórach. Fóra v časti Spolupráca platformy European School Education Platform produkujú tisíce správ. Ubezpečte sa, že vaša správa sa týka témy. Predtým, ako zverejníte nový príspevok, skontrolujte, či už neexistujú iné relevantné správy a odpovedzte na ne. Pomôžte nám udržiavať fóra relevantné, aby sme zlepšili spoluprácu!

 

3. Uverejňujte len relevantné a vhodné komentáre k príspevkom ľudí. Keď uverejňujete príspevok k profilu inej osoby, ubezpečte sa, že je pre daného používateľa relevantný. Nepíšte ten istý komentár viacerým používateľom

 

4. Vyhýbajte sa náhodným žiadostiam o kontakt a pozvánkam do projektov. Vyhýbajte sa tomu, že budete žiadať účastníkov eTwinning, aby sa stali súčasťou vašich kontaktov, alebo aby sa zapojili do realizácie vášho projektu bez predchádzajúcej komunikácie. Postarajte sa o to, aby ste mali v zozname rozumný a zvládnuteľný počet kontaktov. Chcete mať o niekom aktuálne informácie? Namiesto toho ho radšej sledujte.

 

5. Cielené pozývanie do Miestností. Vyhýbajte sa pozývaniu vašich kontaktov do Miestností, ktoré riadite, pokiaľ si nie ste istý, že sa títo kolegovia môžu zúčastniť. Náhodné pozvánky do Miestností sa budú považovať za spam.

 


D. Porušenie Pravidiel správania

 

Čo môžete urobiť, ak sa vám zdá, že niektorý z účastníkov eTwinning nerešpektuje Pravidlá správania?

 

V podpornej komunite robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme v eTwinning ochránili ľudí od zneužívania a spamu, ale ako aktívna a pluralistická komunita počítame s vašou pomocou pri udržiavaní pozitívneho postoja a znižovaní počtu nepríjemných incidentov. Preto podporujeme účastníkov eTwinning v tom, aby incident nahlásili vždy, keď je to potrebné.

 

Ak sa stretnete s príspevkami, aktivitami alebo komentármi v zápisníkoch a fórach, dostanete súkromnú správu, alebo uvidíte obsah, ktorý je urážlivý, porušuje autorské práva, alebo ktorý považujete za nevhodný, môžete použiť tlačidlo „nahlásiť“ – ak je k dispozícii, inakšie sa môžete obrátiť na vašu podpornú organizáciu - a podeliť sa o dôvody, prečo ste tak urobili. Vašou správou sa budú zaoberať podporné organizácie.

 

Čo sa stane, ak niekto nerešpektuje Pravidlá správania?

 

Nedodržanie pravidiel obsiahnutých v týchto Pravidlách správania predstavuje porušenie jeho podmienok a môže mať za následok dočasné alebo trvalé odstránenie akýchkoľvek príspevkov alebo materiálu vloženého účastníkmi eTwinning kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia. V takých prípadoch budú autori materiálov a ich podporné organizácie o tom informované a budú im poskytnuté dôvody odstránenia. Používatelia, ktorí nedodržiavajú Pravidlá správania, môžu tiež byť dočasne alebo trvale vylúčení z eTwinning.

 

V prípade rozporov urobí konečné rozhodnutie Európska komisia, v mene ktorej sa eTwinning realizuje.

 

Updated on 06.10.23