Skip to main content
European School Education Platform
Peer-reviewed article

Eispéireas oideolaíochta maidir le curaclam Oideachais Shibhialtaigh idirdhisciplíneach agus fadama a bhunú: cás-staidéar san Iodáil

Tá an córas oideachais san Iodáil ag iarraidh roinnt athruithe radacacha a chur i bhfeidhm ar an gcuraclam Oideachais Saorántachta. Bíonn príomhról ag múinteoirí thar réimsí ábhair i gceachtanna éifeachtacha agus spreagúla ar an Oideachas Saorántachta a thabhairt.
Children walking in the school yard
Image: Pexels / Norma Mortenson

Cuireann múinteoirí an curaclam i bhfeidhm de réir a dtuairimí eipistéimeolaíocha agus idé-eolaíocha maidir leis an bhfoghlaim. Ar an gcaoi sin, bíonn tábhacht ag baint le tuairimí na múinteoirí maidir le spriocanna an oideachais saorántachta. Baineann ríthábhacht le riachtanais na scoláirí agus le comhthéacs na scoile ó thaobh spriocthopaicí a roghnú agus tagann siad le ról ginearálta an duine aonair i sochaí a bhfuil luachanna cultúrtha faoi leith inti. Trí phobal an chleachtais, roinneann oideoirí a gcuid imní faoi thopaic agus cuireann siad lena n-eolas agus saineolas sa réimse seo trí idirghníomhú ar bhonn leanúnach.

 

Chun teacht leis na hathruithe domhanda agus spriocanna idirnáisiúnta, is gá curaclaim reatha an oideachais saoránachta a leasú. Rinne dlí stáit 92/2019 iarracht an t-ábhar a athshainiú trína measúnú trasdhisciplíneach agus roinnte a chur chun cinn. Mar sin, ghlac na húdair agus a gcomhghleacaithe ó naíolanna, bunscoileanna agus scoileanna meánacha na hinstitiúide céanna 25 uair an chloig chun ceachtanna foghlama a dhíríonn ar chúig phríomhréimse san oideachas saorántachta, is iad sin, 1) súgradh agus rialacha, 2) timpeallacht, 3) aitheantas digiteach, 4) grá, agus 5) ionchuimsiú, a chur le chéile agus a chomhordú. Is féidir cur síos a dhéanamh ar an modheolaíocht a roghnaíodh mar thaighde gníomhaíochta.

 

Cé go raibh siad ag obair go neamhspleách, d’éirigh leis na grúpaí éagsúla na treoirlínte céanna a leanúint fós féin agus tháinig siad le chéile i dtreo na gceisteanna céanna. Is é an chéad toradh, sraith pleananna ceachta praiticiúla a threoraíonn scoláirí atá idir 3-14 bliana d’aois trí chúig cholún an oideachais saorántachta tríd na disciplíní ar fad. Bhí níos mó teannais mar thoradh ar an tasc céanna a bheith á roinnt mar gheall ar an mbrú a síleadh a bheith i gceist le tasc chomh héilitheach sin, ach, bhí aistear iontach i dtreo na freagrachta agus na nuálaíochta ann mar thoradh ar an saineolas agus an obair foirne a bhí i gceist.

 

Eochairfhocail: Oideachas Saorántachta; Pobal Cleachtais; saineolas múinteoirí; oiliúint múinteoirí ar an láthair.

Údair: Lucia Bombieri, Stefania Solazzo & Alessandra Trevisan

 

Íoslódáil an t-alt iomlán (PDF)

 

Leagadh an páipéar seo isteach mar chuid de ghlaoch ar pháipéir a eagraíodh in 2022 agus rinne piarmheasúnóirí seachtracha measúnú air. Féach anseo na hailt ar fad a roghnaíodh ón nglaoch céanna.

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

School subjects

Citizenship

Key competences

Citizenship