Skip to main content
European School Education Platform
News item

Searmanas Dhuais Eorpach eTwinning 2022

I ndiaidh na gcainteanna tosaigh agus na n-eochairóráidí ar an gcéad lá de Chomhdháil Bhliantúil eTwinning, tháinig an t-am le ceiliúradh a dhéanamh ar ghaiscí chnámh droma Phobal eTwinning: múinteoirí agus scoláirí.
eTwinning Prizes 2022

Rinne Irene Pateraki an searmanas bronnta a chur i láthair, a ndearnadh ceiliúradh ar bhuaiteoirí agus ar lucht an dara háit dhuaiseanna eTwinning i 6 chatagóir. Bhí Cecile Le Clerq, Saineolaí Sinsearach eTwinning, Micheal Teutsch, Ceann Aonaid DG EAC, agus Florence Mondin, Ceann Aonaid DG EACEA , i láthair freisin chun na duaiseanna a bhronnadh ar na buaiteoirí agus chun treise leo as a gcuid obair dhian. Leag na hóstaigh ar fad béim ar a tógtha a bhí siad leis an gcaoi ar chuir na buaiteoirí na scoláirí i lár an phróisis foghlama.

 

Thug siad suntas freisin don chaoi ar thug múinteoirí tús áite d’ábhair i mbéal an phobail, ar nós an athraithe aeráide agus na mífháisnéise, dá ngnáthghníomhaíochtaí tionscadal. Nuair a bronnadh duaiseanna ar lucht an dara háit sa chatagóir 12–15 bliana d’aois, dúirt Mondin, ‘Chualamar faoi chóimheas, comhthuiscint, obair foirne; is díreach dó seo tionscadal eTwinning’ (aistrithe go Gaeilge). 

 

Aoisghrúpa 0–6:
Buaiteoir – STEAM Preschool Academy: Ghlac múinteoirí agus scoláirí ón Eastóin, ón nGréig, ón tSlóvaic, ón Spáinn, agus ón Tuirc páirt sa tionscadal buaiteach. ‘Inár dtionscadalsa, d’fhoghlaim scoláirí cén chaoi le síscéalta a chruthú le páistí eile. Scríobh muid scéalta le chéile agus, ina dhiaidh sin, rinne muid na róbait a ríomhchlárú’, a mhínigh an múinteoir Jelena Rattik ón Eastóin. Dúirt scoláirí go raibh siad sásta foghlaim le scoláirí ó thíortha eile. Dúirt scoláire ón Eastóin gur fhoghlaim sé cén chaoi le ‘cairde a dhéanamh le cairde’. 

 


An dara háit – Engineers of the Ecosystem: ghlac múinteoirí agus scoláirí ón bPolainn, ón Tuirc, agus ón Spáinn páirt sa tionscadal agus ba é aidhm an tionscadail feasacht na scoláirí maidir leis an ‘innealtóireacht i síocháin leis an dúlra’. I measc gníomhaíochtaí an tionscadail, bhí: neadacha ainmhithe a athdhearadh agus tithe éiceolaíochta na scoláirí féin a chruthú. Deir Ayfer Ekiz. múinteoir ón Tuirc, gur chabhraigh an tionscadal leis na scoláirí ‘obair le chéile ar son chomhchúise agus eolas a fháil ar thíortha éagsúla’ (aistrithe go Gaeilge).

 


Aoisghrúpa 7-11:
Buaiteoir – eTwinners as Pros: ba é aidhm an tionscadail seo, ar ghlac múinteoirí agus scoláirí ón gCróit, ón nGréig, agus ón Spáinn páirt ann, go leor roghanna gairme a léiriú do scoláirí. Dúirt Sara, scoláirí eTwinning ón gCróit, ‘I rang eTwinning, bhuail mé le go leor daoine nua ó thíortha eile’ (aistrithe go Gaeilge). Ba phríomhghné den tionscadal litearthacht sna meáin freisin; d’ullmhaigh scoláirí seisiúin phiarfhoghlama maidir le cén chaoi le bheith ina ndúchasaigh dhigiteacha mhaithe. 

 


An dara háit – Around the World with Friends: sa tionscadal seo d’fhoghlaim scoláirí ón bPolainn agus ón Spáinn faoi ITE agus Béarla trí úsáid a bhaint as Cuairt na Cruinne in Ochtó Lá Jules Verne. Agus an leabhar á léamh ag na scoláirí, ní hamháin gur oibrigh siad ar fheabhas a chur ar a gcuid scileanna Béarla, ach d’fhoghlaim siad faoin thíreolaíocht agus eolas faoi thíortha nua. Dúirt Aimar, scoláire ón Spáinn, gur fhoghlaim siad ‘ó nósanna agus cultúr tíortha nua agus gur fhoghlaim siad cén chaoi le meas a léiriú ar dhifríochtaí’ (aistrithe go Gaeilge) trí obair le scoláirí ó thíortha eile. 

 


Aoisghrúpa 12-15: 
Buaiteoir – The “DISCONNECT”: ghlac múinteoirí agus scoláirí ón tSeoirsia, ón Spáinn, ón nGearmáin, agus ón Iodáil páirt sa tionscadal. Léigh scoláirí The Disconnect le Keren David agus rinne siad anailís air. Phostáil scoláirí ar fhóraim chun plé maidir le himeachtaí gach caibidle a éascú. Deir scoláirí gurbh é ceann amháin de na rudaí ba thábhachtaí a d’fhoghlaim siad ná ‘a bheith oscailte agus an taobh eile den scéal a fheiceáil’ (aistrithe go Gaeilge). 

 


An dara háit – On The Edge: ba é aidhm an tionscadail seo, ar ghlac múinteoirí agus scoláirí ón bhFionnlainn, ón nGréig, ón bPolainn, ón bPortaingéil, agus ón Rómáin páirt ann, an fhoghlaim a nascadh leis an bhfíordhomhan. Cuireadh i bhfoirne idirnáisiúnta na scoláirí agus d’oibrigh siad ar thurgnaimh agus d’fhreastail siad ar léachtaí ó shaineolaithe. Dúirt scoláirí amháin gurb é an difríocht idir gnáthsheomra ranga agus seomra ranga eTwinning ná an ‘comhoibriú idir scoláirí agus an múinteoir’. 

 


Aoisghrúpa 16-19:
Buaiteoir - eTw T-R-A-I-N: ghlac scoláirí ón Ostair, ón gCróit, ó Phoblacht na Seice, on nGréig, ón Ungáir, ón Iodáil, ón bPolainn, agus ón Spáinn páirt trí dhul ar Thraein-eTw ar fud na hEorpa. Roinneadh i ngrúpaí idirnáisiúnta de 10 iad agus dhírigh gach grúpa ar thopaic éagsúil. Taobh amuigh de chluichí a imirt, ghlac scoláirí páirt i ndúshláin freisin, ar nós brathadóir bréagnuachta a chruthú. ‘Ba thionscadal an-chomhoibritheach a bhí ann mar gheall go raibh deis againn tuairimí a roinnt le scoláirí eile’ (aistrithe go Gaeilge) a deir Ainara, scoláirí ón Spáinn. 

 


An dara háit – A Speech Which can Reach: ba é aidhm an tionscadail seo, ar ghlac scoláirí ón gCróit, ón Iodáil, ón tSlóvaic, agus ón Tuirc páirt ann, ar Bhéarla agus ar scileanna díospóireachta na scoláirí a fheabhsú. Roghnaigh na scoláirí ábhair díospóireachta agus réitigh siad le chéile dóibh. Thug siad faoi thaighde agus seiceáil fíricí a dhéanamh ar fhoinsí. Dúirt scoláirí gur léirigh siad meas ar thuiscint ar an difríocht idir cultúir agus ar ‘an gcomhthuiscint eadrainn, ar nós na luachanna agus tuairimí maidir leis an daonlathas’ (aistrithe go Gaeilge). 

 


Gairmoiliúint tosaigh: 
Buaiteoir – Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE): dhírigh an tionscadal dhá bhliain Erasmus+, ar ghlac scoláirí agus múinteoirí ón bhFrainc agus ón tSlóivéin páirt ann, ar thuiscint a fháil ar údair agus iarmhairtí na hIarmharta Ceaptha Teasa. Mar shampla, d’fhoghlaim siad fíricí maidir le hathrú aimsire ina dtíortha féin. Ina dhiaidh sin, d’oibrigh siad i ngrúpaí le taighde a dhéanamh ar réitigh fhéideartha éagsúla ar an téamh domhanda. Ag deireadh an tionscadail, thóg scoláirí a dteach gloine féin. 

 

 

Comhghairdeas leis na buaiteoirí ar fad: tá sé soiléir ó na tionscadail seo an chaoi a réitíonn eTwinning scoláirí do na dúshláin a bheidh rompu amach anseo.


‘Is gá cuimhneamh i gcónaí gurb é an rud is tábhachtaí agus is luachmhaire in eTwinning ná an deis iontach a thugann tú do do scoláirí bualadh, luachanna Eorpacha a roinnt, agus comhoibriú agus comhthorthaí a bhaint amach lena gcuid piaraí,’ a dúirt Irene Pateraki, Bainisteoir Oideolaíochta (aistrithe go Gaeilge). 
 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects