Skip to main content
European School Education Platform

Bestämmelser och villkor

Bestämmelser och villkor

För att ge både alla registrerade användare och besökare den bästa möjliga upplevelsen har vi fastställt grundläggande riktlinjer för deltagande och listinnehåll. Här hittar du bestämmelserna och villkoren för den europeiska skolutbildningsplattformen (här nedan kallad ”plattformen”) och uppförandekoden för eTwinning. Vid registreringen får du samtycka till att följa dessa regler och riktlinjer.

Bestämmelser och villkor för inlägg på plattformen


Registrerade användare kan skapa och publicera inlägg på vissa delar av plattformen. I den information som ges här beskrivs vad som förväntas av dessa inlägg och annat användargenererat innehåll (som kommentarer om artiklar). ”Inlägg” avser meddelanden om kurser på plats som publiceras i området för fortbildning och inlägg som publiceras i området för nätverkande.

 

Dessa bestämmelser och villkor kompletterar den allmänna ansvarsfriskrivningen för plattformen.

 

Ansvarsfriskrivning: information till alla användare

 

Som användare av plattformen är det viktigt att noggrant läsa denna information:

 • Inlägg görs av oberoende organisationer. Europeiska kommissionen frånsäger sig allt ansvar för deras innehåll, tillhandahållande eller hantering.
 • Inga listningar har godkänts i förväg av Europeiska kommissionen, Nationella stödorganisationer, de nationella programkontoren för Erasmus+ eller plattformens administratörer.
 • Val av en listning (t.ex. en kurs på plats) är inte en garanti för att skolor/organisationer beviljas ett Erasmus+ stipendium.
 • Det krävs inte att en listning ska finnas på plattformen för att kunna tas med i Erasmus+ ansökan.

 

Allt användargenerat innehåll, även eTwinning-innehåll, på den europeiska skolutbildningsplattformen tillhandahålls som det är. Europeiska kommissionen instämmer inte i några åsikter, yttranden eller råd som framförs av besökare på den här webbplatsen. Även om det för att använda webbplatsen krävs att alla användare följer dessa användningsvillkor kan en del olämpligt användargenererat innehåll ändå lämnas in och visas. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning redigera, flytta eller radera innehåll som bryter mot användningsvillkoren eller gemenskapens riktlinjer.

 

Grundläggande bestämmelser och villkor

 

 • Användningen av plattformen är kostnadsfri både för uppgiftslämnare och för enskilda som söker inlägg som stämmer överens med deras kriterier.
 • Alla kan skapa och publicera ett inlägg. Det enda tekniska kravet för att skapa ett inlägg är registrera sig för att skapa ett individuellt konto och att detta konto är knutet till en organisation.
 • Plattformen tar inget ansvar för bedömningar eller kommentarer som görs om innehållet.
 • Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att när som helst och utan att det meddelas i förväg förändra plattformen och följaktligen kurskatalogen eller området för nätverkande, eller att ändra dessa villkor.

 

Särskilda bestämmelser och villkor

 

Kurskatalog

Kurskatalogen i området för fortbildning på plattformen är avsedd för att publicera kurser på plats som uppfyller kraven för mobilitetsverksamhet för personal som stöds genom Erasmus+ (Programområde 1: Mobilitet i utbildningssyfte för enskilda personer). Om du är kursanordnare, läs då Quality standards for courses under Key Action 1.

 

Observera att för närvarande kan endast administratörer av plattformen, stödjande partner och NSO publicera digitala kurser i kurskatalogen.

 

Partnersök (Erasmus+ inlägg)

Sektionen partnersök i området för nätverkande är till för inlägg om verksamheter som är berättigade till Erasmus+ bidrag inom skolutbildning och yrkesutbildning . De kan omfatta:

 

 • Programområde 1 – Mobilitet i utbildningssyfte för enskilda personer:
  • Mobilitet för personal: begäran/erbjudanden om jobbskuggning och undervisningsuppdrag
  • Mobilitet för elever: sökverktyg för partnerskola/-organisation
 • Programområde 2 – Partnerskap för samarbete:
  • Meddelanden om projektidéer och sökning efter partner för samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap.
 • Jean Monnet

 

Inläggen kan handla om planerade verksamheter eller verksamheter som redan har bekräftad finansiering.

Mer information om ansökningstider, villkor och förfarande finns på Erasmus+ webbplatsen.

 

Policy för godtagbar användning

 

Läs detta noggrant om du publicerar en listning:

 • De som publicerar ansvarar för att ge korrekt och relevant information i inläggen, även att vid behov uppdatera informationen.
 • De som publicerar ska se till att innehåll som de bidrar med på plattformen är korrekt (där fakta anges) och äkta (där åsikter anges).
 • Det är förbjudet att publicera eller skicka material, bilder, videor eller andra bidrag till plattformen som de som publicerar inte har tillstånd att använda.
 • Det är förbjudet för de som publicerar att utge sig för att vara en annan person eller enhet, eller ge en felaktig eller vilseledande bild av sig själva.
 • Det är förbjudet att manipulera innehållet eller delar av det (inklusive titlar, beskrivning, metadata, datum, kontaktinformation etc.) på ett sätt som kan vilseleda läsare eller dölja relevant information för dem, vilket även omfattar att ge falsk eller förvanskad information för att förbättra synligheten i sökresultaten.

 

Överträdelse av bestämmelser och villkor

 

Underlåtenhet att följa denna policy för godtagbar användning utgör en betydande överträdelse av de bestämmelser och villkor som användarna måste samtycka till för att använda plattformen, vilket kan leda till att vi när som helst och utan att det meddelas i förväg vidtar samtliga eller några av följande åtgärder:

 

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent återkallande av rätten att använda webbplatsen.
 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent avlägsnande av listningar eller material som laddats upp av användaren på plattformen som anses vara felaktigt, olämpligt eller irrelevant för plattformens mål och målgrupp.
 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent avlägsnande av användarkommentarer eller svar efter eget gottfinnande om de är kränkande eller om de visar sig vara felaktiga eller kopior.
 • En varning utfärdas till användaren.

 

Beslut om lämpliga åtgärder vid överträdelse av dessa villkor och bestämmelser kommer att fattas på grundval av hur allvarliga överträdelserna är samt användarens historik på plattformen. Ett beslut om att permanent berövas rätten att använda plattformen kan endast motiveras om den berörda användaren redan har fått en varning i samband med en tidigare överträdelse av dessa bestämmelser och villkor att deras rättigheter kan dras in permanent vid ytterligare överträdelser.

 

Om något av dina inlägg tas bort, oavsett form, eller om din rätt att använda vår webbplats dras in, eller om du nekas åtkomst till den har du rätt att begära en motivering till beslutet. En sådan begäran ska riktas till helpdesk@esep-support.eu.

 

En begäran som betraktas som otillbörlig, särskilt på grund av dess upprepande karaktär, kommer inte att besvaras. I sådana fall kommer du att informeras om att begäran har ansetts utgöra missbruk och att inga ytterligare svar kommer att lämnas.

 

Du kan lämna dina synpunkter på ett beslut om att dra in dina rättigheter att använda plattformen genom att kontakta mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu inom två veckor efter att beslutet har fattats.