Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Enkät om mentorsprogram i skolan

Mentorsverksamhet avser vanligtvis när en erfaren person, mentorn, hjälper en annan person, mentorseleven, att utveckla särskilda färdigheter och kunskaper som förbättrar mentorselevens yrkesmässiga och personliga utveckling. I skolan finns det mentorsverksamhet för eleverna, som vanligtvis fokuserar på deras utbildningsresultat samt socialt och emotionellt stöd. Det finns även mentorsverksamhet för lärarna, inom till exempel den grundläggande utbildningen eller fortbildningsprogram.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Vikten av mentorsverksamhet i skolutbildningen bekräftas av EU:s politik och praxis. Till exempel föreslog man i den senaste rekommendationen från rådet om vägar till framgång i skolan att mentorsverksamhet, inklusive inbördes kontroll, kan bidra till bättre utbildningsresultat samt socialt och emotionellt stöd, särskilt för socioekomiskt missgynnade elever eller de som ligger i riskzonen för att underprestera i skolan.

Dessutom noteras i det åtföljande arbetsdokumentet att regelbunden och strukturerad mentorsverksamhet med en fastställd tid och möjligheter till modellering, praxis, bedömning, stöd och återkoppling från skolpersonalen är en viktig faktor för att stötta lärarstudenter i den grundläggande lärarutbildningen och nya lärare. Mentorsverksamhet kan hjälpa dem att bättre förstå sina roller och att kunna använda innovativa undervisningstekniker. Det är även nära kopplat till lärarnas välbefinnande (trivsel med arbetet, motivation, egen förmåga och vilja att stanna kvar i yrket).

Dela med dig av dina synpunkter i den här korta enkäten senast den 19 februari 2023. Resultaten kommer att offentliggöras på European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning