Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Utbildningssamtal: vägar till en framgångsrik skolgång

Professor Paul Downes, chef för Educational Disadvantage Centre vid Institute of Education i Dublin City University, delgav oss nyligen sina tankar om Europeiska kommissionens nya förslag till rådets rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång. I dokumentet beskrivs politiska åtgärder för att hantera förtida avhopp från skolan och underprestation i grundläggande färdigheter.
Interview visual - Paul Downes

Jag är professor Paul Downes, professor i utbildningspsykologi, och chef för Educational Disadvantage Centre, vid Institute of Education  i Dublin City University.

 

Vilka är de största utmaningarna med att förbättra utbildningsresultaten?

 

Ett stort problem är den farliga kombinationen av fattigdom och pandemins effekter. I PISA 2018 ser vi redan en mycket oroande försämring i resultaten för grundläggande färdigheter i läsning, matte och naturvetenskap för mer än en av fem elever i hela Europa.

 

Hur skulle du definiera en framgångsrik skolgång?

 

Det är i hög grad en helhetssyn med betoning på framgång och välbefinnande och social och personlig utveckling för våra barn och ungdomar. Att utveckla sociala och personliga kompetenser, självkännedom, och, naturligtvis, till den nivån hör också att förebygga mobbning, eftersom mobbning är motsatsen till sund kommunikation.

 

Rådets rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång.

 

Ett viktigt inslag i det nya initiativet är säkerligen ett budskap till medlemsländerna att integrera strategier för att förhindra  avhopp från skolan och mobbning. Här finns en hel rad inslag som tillfogats rådets rekommendation från 2011. Dit hör en starkare inriktning på att differentiera behovet, att särskilja allmänna metoder för strategier från riktade gruppmetoder, från individuellt intensivt stöd. Differentieringen är en viktig skillnad. Där finns också ett erkännande av en strategi för hela skolan, som inte fanns i 2011-strategin, att vi måste se skolor som system, system av relationer, av strategiska insatser, och naturligtvis de tvärvetenskapliga grupperna i och kring skolor: den sektorsövergripande aspekten, för att sammanföra viktiga sektorer.

 

Hur kan vi stödja elever?

 

Jag anser att en del uppenbara strategier på förebyggande nivå som skulle vara fast integrerade och som skulle ha ett fullgott faktaunderlag, skulle till exempel vara saker som program med hemböcker för mycket fattiga familjer för att säkerställa att det finns bra resurser för att läsa i deras hem, för att uppmuntra till lustfylld läsning, vilket är avgörande inte bara för läskunnigheten, utan för alla skolresultat. När det gäller insatserna för att ingripa, så skulle till exempel Luxemburg-modellen vara närliggande för att ha språkförmedlare, i deras exempel har de ungefär 37 olika språk, där de skulle ha förmedlare för dem för att ta itu med språkfrågan. I fråga om kompensation anser jag att det finns tydliga lärdomar i kompletterade utbildning även för det vanliga utbildningssystemet. Det är saker som offentligt erkännande av resultat med belöningar och ceremonier för att ge erkännande till resultat. Det är en sak som inte skulle kosta något och som skulle kunna införas mycket mer i det vanliga utbildningssystemet.

 

Hur kan vi stödja lärare?

 

Jag anser att en närliggande möjlighet är hela fältet med reparativa metoder, som spänner över ganska enkla metoder för att ställa frågor och kommunicera, och det måste särskiljas från reparativ rättvisa, som är ett helt annat initiativ. Den reparativa metoden i skolan är ett billigt, enkelt men ändå mycket nyanserat och riktat sätt att förbättra kommunikationskulturen i en skola genom öppna frågor som bidrar till empati och perspektiv, inte bara på elever utan också personal.

 

Vilka åtgärder kan stödja en hela skolan-ansats?

 

För en hela skolan-ansats krävs att man lyssnar på elever och föräldrar, men även framförallt på marginaliserade elever och de som riskerar utestängning, för att lyssna på deras problem med skolsystemet. Och naturligtvis handlar aspekten med tvärvetenskaplig grupper sedan om att erkänna att vi breddar vår syn på skolan. Skolan handlar inte bara om  lärare och elever. Skolan är också en plats där en rad andra viktiga yrkesverksamma kan arbeta med de bredare övergripande behoven för att stödja våra barn och ungdomar.

 

Huvuddelarna i vägar till en framgångsrik skolgång

 

 • Förebyggande/ ingripande/ kompensation
 • Hela skolan-ansats
 • Elevers behov
 • Engagemang/ resultat / välbefinnande
 • Datainsamling och övervakning
 • Systematiska strategier

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning