Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Öka elevernas engagemang inom STEAM-undervisningen

STEAM är en integrerad inlärningsmetod där konst kombineras med STEM (naturkunskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) och används som en startpunkt för att vägleda eleverna genom frågor, kreativitet och problemlösning. Den här ämnesövergripande metoden främjar könsinkluderat lärande genom att uppmuntra flickor att utforska vetenskapliga ämnen och samtidigt göra konsten mer lockande för pojkar.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Fortsätt läsa för att få information om ett urval av olika EU-finansierade projekt som visar hur man kan undervisa i STEAM på ett interaktivt och stimulerande sätt.

 

Få eleverna att engagera sig i STEAM

 

Steam Builders är ett pågående projekt där man vill få eleverna att delta i STEAM-aktiviteter genom att använda många olika ämnesövergripande undervisningsmetoder. Man prioriterar riktiga vardagssituationer framför teoretisk inlärning för att få eleverna intresserade av ämnet. I projektet har man utarbetat pedagogiska resurser där man använder sig av historiska arv för att förklara och sätta matematiska och vetenskapliga begrepp i sitt sammanhang. Resultaten från projektet så här långt består av en pedagogisk vägledning, en icke-formell utbildning i en STEAM-broschyr och undervisningsmaterial som hjälper lärarna att använda ämnesövergripande metoder.

 

I projektet ArtIST vill man utveckla ämnesövergripande program där man kombinerar konst och teknik, teoretiska och praktiska kunskaper samt näringslivs- och entreprenörsutbildning. Specifikt innebär detta att man utformar och genomför moduler på masternivå där konst integreras i utbildning för innovation, entreprenörskap och vetenskap. Genom att lägga till det här kreativa elementet bidrar man till att modernisera undervisningen i STEM-ämnen och stärker elevernas kunskaper när det gäller problemlösning, kritiskt tänkande och kommunikation. Med den flexibla modulstrukturen kan både lärare och elever blanda olika STEAM-moduler beroende på vad som passar dem och vad de är intresserade av. I projektet har man skapat omfattande undervisningsmaterial som ska förenkla genomförandet av programmet.

 

 

 

 

Europeana är en onlineplattform som ger dig digital tillgång till material om det europeiska kulturarvet inom många olika teman och ämnen. Material som inkluderar konst, böcker, musik, filmer och tidningar finns utan kostnad på webbplatsen och kan användas som komplement i STEM-undervisningen. Bloggen Teaching with Europeana är en annan värdefull resurs där lärare kan utbyta lektionsplaneringar och dela med sig av tips och synpunkter. I Europeana finns en särskild plats för STEAM-inlärningsscenarion. Dessa innehåller detaljerade lektionsplaneringar och aktiviteter för att integrera det digitala kulturarvet i STEM-ämnen, som matematik.

 

 

 

 

Projektet IN2STEAM utvecklades av CESIE (Centre of European Studies and Initiatives) för att inspirera skolbarn i grundskolan, särskilt flickor, att fortsätta sina studier inom STEM-områden. Genom projektet får lärare de färdigheter som krävs för att undervisa inom STEAM på primärutbildningsnivå. Ett vanligt förekommande tema i dessa projekt är arbetet med att utveckla elevernas kreativitet, kritiska tänkande och problemlösning. Detta är färdigheter som kompletterar deras tekniska förmåga och förbereder dem för arbetslivet på 2000-talet. I projektet lyfter man fram könsinkluderande undervisningsmetoder för att öka unga flickors intresse för STEM-ämnen, eftersom det fortfarande finns färre kvinnor inom STEM-yrken. I resurserna ingår utbildningsmoduler online och riktlinjer för lärare för att de på ett effektivt sätt ska kunna använda STEAM-metoder i klassrummen.

 

 

 

Investera i lärare

 

Syftet med STEAMonEdu är att förbättra STEAM-utbildningens användning och effekt genom att investera i fortbildning för lärare. Projektet stöttar lärare genom blandade utbildningsprogram eller genom att de deltar i en grupp där de kan utbyta erfarenheter och metoder med varandra. Bland projektresultaten inkluderas en utbildningshandbok för lärare, en vägledning till STEAM-utbildningens praxis samt en kompetensram för STEAM-lärare.

 

STE(A)M IT är Europas första STEM-ramverk för att främja innovativa och ämnesövergripande metoder kring STEAM-undervisning. I projektet tillhandahålls utbildningsprogram, verktyg och riktlinjer för lärare i primär- och sekundärutbildningen, tillsammans med ett nätverk av yrkesrådgivare på EU-nivå som hjälper till att lyfta fram yrken inom STEM-områden. Det lägger grunden till ämnesövergripande metoder för att undervisa i STEM-ämnen för att kunna väcka elevernas intresse för vidareutbildning och yrkesval inom dessa områden.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science