Skip to main content
European School Education Platform
News item

Lärare som drivkrafter för innovation

Även om skolledare är viktiga för att främja innovation så är lärare drivkraften bakom förändring i klassrummet.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Innovation kan betyda olika saker för olika människor. De flesta människor förknippar innovation med nyhet, med en förändring i det sätt som saker görs på. Och för att saker ska förändras måste man ha ett öppet sinne. Inom utbildning används innovation ofta för att hänvisa till teknik eller lärmiljöer. Innovation inom utbildning bör dock framförallt innebära flexibilitet: viljan att prova nya metoder och undervisningsstrategier i syfte att ge alla elever mer inkluderande och engagerande lärandeerfarenheter.

 

Övervinna hinder inom innovation

 

Innovationsstrategier på skol- och klassrumsnivå var ett tema i OECD:s internationella undersökning om undervisning och inlärning 2018. Även om de flesta lärare i OECD var överens om att de är öppna för förändringar tycks öppenheten för innovation vara lägre i många länder i Europa än i andra delar av världen. Att ge lärare autonomi kan i detta avseende bidra till att främja kreativitet och innovation i klassrummet. Men det är viktigt att lärare redan från början får den utbildning som behövs för att undvika dåliga beslut.

 

Hur man kan bli en innovativ lärare

 

Kontinuerlig fortbildning är avgörande. Lärare kan uppmuntras att delta i undervisnings- eller utbildningsprogram utomlands genom programmet Erasmus+ eller i digitala kurser. Dessa utbildningar gör att lärare kan utbyta kunskaper, lära sig nya färdigheter, hitta bra metoder och få ett bredare perspektiv på utbildning.

 

Aktionsforskning är en metod som förutsätter att lärare blir kritiska och reflekterande tänkare som går in för att förbättra elevernas lärandeerfarenheter. Den kan användas för att lösa vanliga problem i klassrummet som att ändra placeringen för att möjliggöra mer samarbetslärande.

 

Lärarnätverk, både stora och små kan vara värdefulla källor till inspiration. På skolnivå eller lokal nivå kan lärare organisera studiegrupperömsesidig observation och gemensamma reflexioner. I större nätverk som eTwinning eller Global Teaching InSights finns många resurser och möjligheter till yrkesmässig utveckling och nätverkande.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers