Skip to main content
European School Education Platform

Podmienky

Podmienky

Aby sme zabezpečili čo najlepší zážitok pre všetkých registrovaných používateľov aj návštevníkov, vytvorili sme základné pokyny pre účasť a uvádzanie obsahu. Tu nájdete podmienky platformy European School Education Platform (ďalej len „platforma“) a kódex správania pre projekt eTwinning. Registráciou súhlasíte s dodržiavaním týchto pravidiel a pokynov.

Podmienky uverejňovania príspevkov na platforme


Registrovaní používatelia môžu vytvárať a uverejňovať príspevky v určitých častiach platformy. Tu uvedené informácie načrtávajú, čo sa očakáva od týchto príspevkov a akéhokoľvek iného obsahu vytvoreného používateľmi (ako napríklad. komentáre k článkom). „Príspevky“ sú oznámenia o prezenčných kurzoch uverejnené v časti Profesijný rozvoj a akékoľvek iné príspevky uverejnené v časti Spolupráca.

 

Tieto podmienky dopĺňajú všeobecné vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti platformy.

 

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti: informácie pre všetkých používateľov

 

Ako používateľ platformy si pozorne prečítajte tieto informácie:

 • Príspevky sú od nezávislých organizácií. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah, doručenie alebo správu.
 • Žiadny príspevok nie je vopred schválený Európskou komisiou, Národnými podpornými organizáciami (NSO), národnými agentúrami Erasmus+, alebo správcami platformy.
 • Výber príspevku (napríklad prezenčného kurzu) z databázy negarantuje školám/organizáciám udelenie grantu Erasmus+.
 • Na zahrnutie príspevku do žiadosti Erasmus+ nie je potrebné, aby bol uvedený na platforme.

 

Všetok obsah vytvorený používateľmi, vrátane obsahu eTwinning na platforme European School Education Platform, sa poskytuje tak, ako je. Európska komisia neschvaľuje žiadne stanoviská, názory alebo rady vyjadrené návštevníkmi tejto webovej stránky. Hoci používanie webovej stránky vyžaduje, aby všetci používatelia dodržiavali tieto podmienky používania, stále môže byť odosielaný a zobrazovaný nevhodný obsah vytvorený používateľmi. Vyhradzujeme si právo bez upozornenia upraviť, presunúť alebo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje podmienky používania alebo usmernenia komunity.“ pre komunitu.

 

Základné podmienky

 

 • Prispievatelia aj jednotlivci vyhľadávajúci príspevky zodpovedajúce ich kritériám môžu používať platformu bezplatne.
 • Ktokoľvek môže vytvoriť a uverejniť príspevok. Jedinou technickou požiadavkou na vytvorenie príspevku je registrácia s vytvorením účtu a priradenie tohto účtu k organizácii.
 • Platforma nenesie zodpovednosť za žiadne uverejnené hodnotenie alebo komentáre týkajúce sa obsahu.
 • Európska komisia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť platformu a tým aj katalóg kurzov alebo oblasť venovanú spolupráci, alebo upraviť tieto podmienky.

 

Konkrétne podmienky

 

Katalóg kurzov

Katalóg kurzov nachádzajúci sa v časti platformy Profesijný rozvoj je určený na uverejňovanie prezenčných kurzov, ktoré sú oprávnené ako mobilita zamestnancov podporovaná finančnými prostriedkami programu Erasmus+ (Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov). Ak ste poskytovateľom kurzov, prečítajte si Štandardy kvality pre kurzy v rámci Kľúčovej akcie 1.

 

Upozorňujeme, že zatiaľ môžu uverejňovať online kurzy v katalógu kurzov len správcovia platformy, podporní partneri a NSO.

 

Vyhľadávanie partnerov (príspevky Erasmus+)

Časť určená na vyhľadávanie partnerov v rámci oblasti venovanej spolupráci je na uverejňovanie príspevkov o aktivitách, ktoré sú oprávnené na financovanie v rámci programu Erasmus+ v rámci školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy. Môžu zahŕňať:  

 

 • Kľúčovú akciu 1 – Vzdelávacia mobilita pre jednotlivcov:
  • Pre mobilitu zamestnancov: žiadosti/ponuky na stáže a výučbové pobyty
  • Pre mobilitu žiakov: vyhľadávanie partnerskej školy/organizácie
 • Kľúčovú akciu 2 – Partnerstvá pre spoluprácu:
  • Nápady na projekty a oznámenia o hľadaní partnerov pre partnerstvá spolupráce a malé partnerstvá.
 • Jean Monnet

 

Príspevky sa môžu týkať plánovaných aktivít alebo aktivít, ktoré už majú potvrdené financovanie.

Zistite viac o termínoch prihlášok, podmienkach a postupoch na webovej stránke Erasmus+.

 

Zásady prijateľného používania

 

Ak uverejňujete príspevok, pozorne si toto prečítajte:

 • Prispievatelia sú zodpovední za poskytovanie presných a relevantných informácií vo svojich príspevkoch, vrátane aktualizácie informácií v prípade potreby.
 • Prispievatelia zabezpečia, že akýkoľvek obsah, ktorým prispejú na platformu, bude presný (ak uvádza fakty) a úprimný (ak uvádza názory).
 • Je zakázané uverejňovať alebo posielať akékoľvek materiály, obrázky, videá alebo iné príspevky na túto platformu, na použitie ktorých prispievatelia nemajú povolenie.
 • Je zakázané, aby sa prispievatelia vydávali za akúkoľvek osobu alebo subjekt alebo sa nepravdivo uvádzali alebo inak zavádzali.
 • Je zakázané manipulovať s obsahom alebo akoukoľvek jeho časťou (vrátane názvov, charakteristík, metadát, dátumov, kontaktných informácií a podobne) akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol čitateľov zavádzať alebo pred nimi zatajovať relevantné informácie, vrátane poskytovania akýchkoľvek nepravdivých alebo skreslených informácií s cieľom zlepšiť viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

 

Porušenie podmienok

 

Nedodržanie týchto zásad prijateľného používania predstavuje závažné porušenie podmienok, s ktorými musia používatelia súhlasiť, aby mohli používať platformu a môže viesť k tomu, že kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia podnikneme niektoré alebo všetky nasledujúce kroky:

 

 • Okamžité, dočasné alebo trvalé odobratie práva na používanie platformy.
 • Okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie akéhokoľvek príspevku alebo materiálu vloženého používateľom na platformu, ktorý sa považuje za nepresný, nevhodný alebo irelevantný pre ciele a cieľové publikum platformy.
 • Okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie akýchkoľvek komentárov alebo odpovedí používateľov podľa nášho uváženia, ak sú urážlivé alebo sa javia ako nepravdivé alebo duplicitné.
 • Vydanie upozornenia pre používateľa.

 

Rozhodnutie o primeraných dôsledkoch za porušenie týchto podmienok bude prijaté na základe závažnosti porušenia a histórie používateľa na platforme. Najmä rozhodnutie o trvalom odobratí práva na používanie platformy môže byť odôvodnené len vtedy, ak už bol dotknutý používateľ v súvislosti s predchádzajúcim porušením týchto podmienok upozornený, že jeho práva môžu byť v prípade ďalšieho porušenia trvalo odňaté.

 

V prípade odstránenia ktoréhokoľvek z vašich príspevkov v akejkoľvek forme, odobratia vášho práva na používanie platformy alebo odmietnutia prístupu na ňu máte právo požiadať o dôvody tohto rozhodnutia. Takúto žiadosť je potrebné odoslať na helpdesk@esep-support.eu.

 

 Žiadna žiadosť považovaná za neoprávnenú, najmä z toho dôvodu, že sa opakuje, nebude zodpovedaná. V takýchto prípadoch budete informovaný, že žiadosť bola považovaná za neoprávnenú a že vám nebude poskytnutá žiadna ďalšia odpoveď. 

 

Svoje pripomienky k rozhodnutiu týkajúcemu sa odobratia vašich práv na používanie platformy môžete odoslať na mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia.