Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Rozhovory o vzdelávaní: Ako zmiešané učenie a partnerstvá medzi školami podporujú inkluzívnejšie školy

V tejto epizóde seriálu Rozhovory o vzdelávaní sa k nám pripojili traja členovia pracovnej skupiny pre európsky vzdelávací priestor zameranej na školy. Vypočujte si ich názory na to, ako môže zmiešané učenie a partnerstvá medzi školami a komunitami prispieť k inkluzívnejším školám.
Education Talks

Zmiešané učenie sa v posledných rokoch stalo veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania. Preto dokonca aj ministri školstva prijali odporúčanie Rady z roku 2021 týkajúce sa zmiešaného učenia. Zmiešané učenie môže byť kombináciou vzdelávacích prostredí alebo rôznych digitálnych a nedigitálnych nástrojov. Z toho dôvodu a z dôvodu veľkého významu zmiešaného učenia, naša pracovná skupina zameraná na školy zisťovala, ako môžeme podporiť zmiešané učenie, a to z pozície tvorcov politík.

 

Čo zmiešané učenie znamená v praxi?

 

Existujú tri hlavné spôsoby sprostredkovania skúseností. Pri všetkých troch spôsoboch, pretože inak by si žiak musel tieto skúsenosti spracovať sám, je potrebný dialóg, ktorý vedie k vytváraniu významu. Inkluzívne vzdelávanie znamená, že učebná situácia je zorganizovaná a prispôsobená tak, aby sa žiaci mohli aktívne zúčastňovať na svojej vlastnej úrovni a z vlastnej iniciatívy, pričom pritom dostanú potrebnú podporu. Zmiešané učenie prirodzene ponúka mnohé možnosti na kombinovanie týchto rôznych režimov skúseností, preto je možné pri učení čerpať z bohatého spektra skúseností.

 

Ako môžu ministri školstva podporiť inklúziu v zmiešanom učení?

 

Samotní tvorcovia politík a hlavne ministri musia školám a učiteľom v učebných osnovách poskytnúť dostatok času na vykonanie zmiešaného učenia. Preto veľkú úlohu zohráva flexibilita učebných osnov, ktoré nesmú byť príliš nariadené. Učitelia takisto potrebujú našu podporu, čo sa týka zariadení, ale aj odbornej prípravy na používanie všetkých digitálnych zariadení a nástrojov. Veľmi dôležité je poskytnúť im miesto, kde sa môžu o svoju skúsenosť podeliť. Školy a učitelia vykonávajú úžasné veci a my, tvorcovia politík, im musíme umožniť prístup k rôznym národným či európskym platformám, kde sa môžu o svoje skúsenosti podeliť.

 

V Chorvátsku školy budujú neuveriteľnú spoluprácu s miestnymi komunitami, napríklad naše školy výborne spolupracujú s políciou. Máme policajtov, ktorí chodia do školy a žiakov na prvom stupni vyučujú dopravné pravidlá. Okrem toho s nimi idú do ulíc, vďaka čomu žiaci na prvom stupni na vlastné oči vidia, ako doprava funguje. Veríme, že toto je spôsob, akým by školy mali byť sprístupnené miestnym komunitám a že my všetci by sme našim žiakom mali umožniť to najlepšie vzdelávanie.

 

Ako môžu vedúci pracovníci škôl podporiť inklúziu v zmiešanom učení?

 

Vedúci pracovníci škôl môžu inklúziu v zmiešanom učení podporiť tým, že všetkým učiteľom umožnia dostatočnú autonómiu, v ktorej bude prosperovať kreativita. Učitelia by sa mali chápať ako profesionáli, ktorí vedia, čo je pre žiakov najlepšie, a ako by pre nich mohli vybudovať zmysluplnejší proces učenia. Samozrejme toto musí byť ukotvené aj v právnom rámci.

 

Napríklad učebné osnovy v Estónsku sú založené na kompetenciách, zručnostiach a výsledkoch vzdelávania. Týmto sa učiteľovi umožňuje zmiešané učenie, keďže má takmer plnú autonómiu, čo sa týka rozhodovania o tom, ako bude proces učenia vyzerať, pokiaľ sú dosahované výsledky vzdelávania. Táto autonómia im umožňuje vytvárať siete a partnerstvá, napríklad so zamestnávateľmi alebo nevládnymi organizáciami, a prinášať ich do tried, či vziať žiakov mimo triedy, napríklad do laboratórií, múzeí, parkov, lesov, kamkoľvek chcú, pokiaľ sú dosahované požadované výsledky vzdelávania.

 

Vedúci pracovník školy môže okrem toho uľahčiť spoluprácu medzi školou a súkromným sektorom. V Estónsku prevláda kultúra partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom, medzi školami a súkromnými podnikmi, čo je hlboko zakorenené v našej spoločnosti. Vo všeobecnosti si myslím, že vytvoriť prostredie dôvery a kultúry spolupráce je dôležité na vykonávanie zmiešaného učenia.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership