Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Projekty akčného výskumu prinášajú zmenu

Akčný výskum umožňuje učiteľom neustále hodnotiť a zlepšovať ich postupy prostredníctvom výskumu a reflexie. Nasledujúce projekty ukazujú, ako môže z akčného výskumu profitovať vaša trieda.

Účasť mládeže a komunity

Cieľom projektu PARTISPACE v rámci programu Horizont 2020 bolo analyzovať účasť mladých ľudí na demokracii skúmaním toho, čo robia na verejných priestranstvách, čo pre nich znamená a ako sa jej dá porozumieť na občianskej, sociálnej a politickej úrovni. Hoci nejde výlučne o projekt v triede, uskutočnilo sa v rámci neho 188 rozhovorov s odborníkmi, 100 skupinových diskusií, 96 biografických rozhovorov a 48 etnografických prípadových štúdií formálnych, neformálnych a informálnych participatívnych prostredí.

Okrem toho mladí ľudia realizovali 18 participatívnych projektov akčného výskumu s mladými ľuďmi v ôsmich mestách zapojených do projektu Bologna (Taliansko), Frankfurt (Nemecko), Göteborg (Švédsko), Eskisehir (Turecko), Manchester (Spojené kráľovstvo), Plovdiv (Bulharsko), Rennes (Francúzsko) a Zürich (Švajčiarsko). Napríklad v Plovdive študenti skúmali a vymýšľali nápady na zlepšenie svojho ihriska tak, že uskutočnili prieskumy s inými študentmi, vytvorili kampaň na sociálnych sieťach a zorganizovali skupinu dobrovoľníkov na vyčistenie oblasti.

V nadväznosti na úspech projektu PARTISPACE a s cieľom rozvíjať užšiu spoluprácu medzi vysokoškolským vzdelávaním, pracovníkmi s mládežou a mladými ľuďmi vytvorili štyri zúčastnené krajiny projekt Partbridges. Súčasťou projektu boli experimenty participatívneho akčného výskumu zo zapojených krajín, ktoré zahŕňali výskum od akademikov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí a zameriavali sa na rôzne témy, ako napríklad „Byť mladý v časoch pandémie“. Deti sa zapojili do výskumnej zložky projektu, ktorá im umožnila zamyslieť sa nad svojimi potrebami a potrebami iných detí v ich veku a na základe toho urobiť zmeny.

Cieľom projektu Nepriaznivé skúsenosti z detstva a medziodborová práca bolo zlepšiť školské skúsenosti znevýhodnených detí spoluprácou s učiteľmi, sociálnymi a zdravotníckymi pracovníkmi a políciou na vytvorení spoločného prístupu k problému. V projekte sa na dosiahnutie tohto cieľa použilo päť prvkov, účasť, zručnosti skupín odbornej prípravy, vytváranie sietí, výmena informácií a kritická reflexia pomocou dotazníkov a rozhovorov. Projekt využíval zložku akčného výskumu využívajúcu prieskumy pre kľúčové rozhovory a na šírenie informácií medzi účastníkmi. Projekt, ktorý prebiehal v rokoch 2018 až 2021, okrem iného poskytol učebné materiály, webináre, odbornú prípravu popri zamestnaní a pilotný kurz o medziodborovom vzdelávaní v spolupráci.

Účasť škôl a učiteľov

Odborná škola stavebná a geodetická v chorvátskom Splite zahájila projekt Používanie nových médií a Fecebooku na medzikultúrnu interakciu v jazykovej triede. V projekte používali Facebook na vytvorenie spoločnej skupiny s názvom „Action Project Ice-Cro2016“, kde si žiaci mohli zdokonaľovať jazykové zručnosti a vymieňať zadania. Prostredníctvom skupiny si žiaci dokázali zlepšiť počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, ústnu interakciu, samostatný ústny prejav a písanie.

Avedoere School, základná a stredná škola v Dánsku spolupracovala so školami v Čiernej Hore, Rakúsku, Fínsku a Indii na interkultúrnych projektoch na hodinách angličtiny. Projekt bol rozdelený na dve časti s cieľom zlepšiť interkultúrne kompetencie žiakov. Prvá polovica projektu sa tematicky zamerala na Vianoce a rozdiely medzi kultúrnymi tradíciami použitím anglického jazyka.

Kým študenti navzájom prejavovali záujem o svoje kultúry, druhá polovica projektu sa venovala širšej téme „Obed v rôznych kultúrach“. Projekt dostal štvormesačný časový rámec, čo umožnilo väčšiu analýzu a reflexiu. Pomocou rôznych metód, ako sú napríklad prieskumy, brainstorming, dotazníky a cieľové skupiny sa zistilo, že žiaci boli vysoko motivovaní učiť sa od rovesníkov z iných kultúr a klásť im otázky.

Akčný výskum nepomáha len pri výučbe jazykov, ale môže byť nápomocný aj v iných oblastiach učebných osnov Nórska škola športových vied uskutočnila výskumný projekt s cieľom preskúmať úlohu didaktickej práce v telesnej výchove. Pomocou kombinácie poznámok a úvah učiteľov a žiackych denníkov a rozhovorov so žiakmi sa vykonala celková analýza výučby. Zistenia poskytujú prehľad o najlepších prístupoch k vyučovaniu telesnej výchovy a názoroch žiakov na vnímanie tela a zdravie.

Additional information

  • Evidence:
    N/A
  • Intervention level:
    N/A
  • Intervention intensity:
    N/A

Tags

Media literacy
Language learning
Cultural diversity