Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Alternatívne postupy v inovatívnej výučbe a učení sa

Na to, ako premeniť triedu na inovatívne prostredie, neexistuje žiadny jednoduchý návod ani zázračný trik. Inovatívnosť môže spočívať aj v malých rozhodnutiach, ktoré učiteľ robí, alebo môže byť súčasťou širšieho kontextu, v ktorom sa vzdelávanie odohráva.
Illustration: Colourful lightbulb
Adobe Stock / CROCOTHERY

V tomto článku sa oboznámime s niekoľkými pedagogickými prístupmi, ktoré síce nie sú nové, ale pri správnej aplikácii môžu mať pre žiakov zásadný prínos.

 

Učenie pri zapojení celého tela

 

Tento druh učenia zdôrazňuje zapojenie všetkých zložiek tela do procesu učenia vrátane mysle, tela, fyzickej aktivity, kognície a emócií. Učenie pri zapojení celého tela môže podnietiť emocionálne prežívanie žiakov omnoho lepšie ako sedavé aktivity. Fyzické aktivity môžu mať pozitívny vplyv na poznávacie schopnosti žiakov a vzdelávacie výstupy.

 

Projekt ENABLES je zameraný na rozvoj efektívneho rozdelenia úloh vo vedení na školách, a to prostredníctvom aktivít založených na umení a zapojení celého tela. Tento projekt navrhuje rôzne metódy vrátane koláže a pohybu so zapojením celého tela, kreatívneho písania a reflexie, dramatického prejavu a improvizácie, ako aj stručných prehľadov.

 

Ďalší projekt INTELed aplikuje učenie pri zapojení celého tela a techniky so zapojením viacerých zmyslov do inkluzívneho vzdelávania. Hlavnými výstupmi tohto projektu sú školiaca príručka, zbierka osvedčených postupov a online zdroj ICT hier založených na zapojení viacerých zmyslov.

 

 

Adaptívne učenie

 

Adaptívna výučba zohľadňuje silné stránky a potreby všetkých žiakov. Na rozdiel od diferenciácie, v rámci ktorej sa zdôrazňuje individuálny prístup k jednotlivým žiakom, sa adaptívny štýl výučby zameriava na celú triedu. Cieľom je vytvárať príležitosti pre všetkých žiakov tak, aby zažili úspech, napríklad efektívnym rozdeľovaním žiakov do skupín, preformulovaním otázok s cieľom poskytnúť viac pomocných záchytných bodov alebo poskytnutím úvodného vysvetlenia.

 

Ambíciou projektu AILE je poskytnúť technologický nástroj, ktorý možno prispôsobiť potrebám každého žiaka. Tento nástroj vznikol na princípoch univerzálneho dizajnu vzdelávania. Zapojením tohto nástroja môžu učitelia jednoduchšie vytvárať učebné plány ako ušité na mieru požiadavkám žiakov, a to všetko v rámci jednej platformy.

 

http://aile-project.com/la-plateforme/

 

Aktívne učenie

 

Kľúčovým princípom tejto metódy je postavenie žiakov do centra pozornosti vyučovacích metód, skutočné zapájanie žiakov do procesu učenia a ich podpora v dosahovaní vlastného potenciálu počas hodín. Úlohou učiteľa je vytvárať pre žiakov príležitosti, vďaka ktorým dokážu v triede naplniť svoj potenciál. Aktívne učenie možno často podporiť vzdelávacími priestormi s inovatívnym dizajnom.

 

Projekt Novigado podporuje školy a učiteľov v prechode z tradičnej triedy do flexibilných vzdelávacích priestorov, a to prostredníctvom metód aktívneho učenia a výučby zameraných na žiaka. V rámci projektu sa podarilo vytvoriť vzdelávací program, ktorý školám pomáha uplatňovať princípy aktívneho učenia. Výstupom projektu sú aj tipy a usmernenia pre flexibilné vzdelávacie prostredie a nástroj na tvorbu vzdelávacích scenárov.

 

Projekt 2Smile ponúka vzdelávaciu perspektívu zameranú na žiaka a prináša odlišný prístup k procesu učenia. Zároveň vysvetľuje funkciu každého aktéra, ktorý sa na ňom podieľa. Táto nová perspektíva zohľadňuje stratégiu zapájajúcu celú školu. K vzdelávaciemu procesu sa pristupuje holisticky a zúčastňujú sa na ňom všetky zainteresované strany, pričom v centre celého procesu sú opäť žiaci.

 

 

Zmiešané učenie

 

Vo formálnom vzdelávaní a výcviku pojem „zmiešané učenie“ označuje školy, učiteľov alebo žiakov, ktorí využívajú viac ako jednu metódu výučby alebo učenia. Možno tu kombinovať viacero digitálnych a analógových vzdelávacích nástrojov, ako aj fyzické priestory, napríklad miesta v exteriéri, lokality s historickým či kultúrnym významom, firmy a mnohé ďalšie.

 

V rámci projektu SMART-MT sa prostredníctvom atraktívnych digitálnych vzdelávacích nástrojov podarilo zlepšiť podpriemerné študijné výsledky žiakov v matematike. Projekt je založený na metóde zmiešaného učenia s využitím prvkov obrátenej výučby (z angl. flipped training), microlearningu, gamifikácie a otvorených vzdelávacích zdrojov.

 

Projekt FERTILE presadzuje moderné vyučovacie metódy, ktoré podporujú interdisciplinárne vzdelávanie založené na kombinácii umeleckého vyjadrenia so vzdelávacou robotikou s cieľom rozvíjať informatické myslenie v prostredí navrhnutom na zmiešané učenie.

 

 

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+ programme
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Cyprus
  France
  Latvia
  Lithuania
  Poland
  Portugal
  Romania
  Spain
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

School subjects

Informatics / ICT
Technology

Vocational subjects

IT

Key competences

Digital
Technology and engineering