Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Laureáti Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie za rok 2022

Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie Európska komisia prvýkrát udelila v roku 2021 s cieľom osláviť úspechy učiteľov a škôl.
teacher and students in science class
European Commission

V rámci tejto každoročnej iniciatívy sa zdôrazňujú vynikajúce postupy pri výučbe a učení programu Erasmus+. Projekty sú oceňované v štyroch kategóriách: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, primárne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie a odborné vzdelávanie a príprava (OVP).

 

Za výber výherných projektov v celkovom počte 98 projektov vo všetkých štyroch tohtoročných kategóriách zodpovedajú národné agentúry Erasmus+. Slávnostné odovzdávanie Európskych cien sa uskutoční 25. októbra 2022.

 

V tomto roku je témou Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie je „Spoločné vzdelávanie, podpora kreativity a udržateľnosti“. Je spojená s iniciatívou Komisie Nový európsky Bauhaus, ktorá nás vyzýva predstaviť si životné priestory inak, a to prostredníctvom kreativity, inklúzieudržateľnosti. Uvedené výherné projekty sa zaoberajú jednou z týchto troch tém.

 

Kreativita

 

Projekt Everyday Creativity (Každodenná kreativita), vedený školou Fundatia Centrul Educational Spektrum v Rumunsku, optimalizoval kreativitu a inováciu vo vzdelávacích postupoch v zúčastnených krajinách pomocou fínskych vzdelávacích modelov. Na základe odbornej prípravy, ktorá sa konala vo Fínsku, sa triedy v škole prerobili tak, aby vytvárali príjemné a používateľsky ústretové vzdelávacie priestory. Učitelia pomocou multidisciplinárnych prístupov povzbudili kreativitu a navzájom si vymieňali osvedčené postupy. Vytvorili príručku pre učiteľov so zdrojmi, ako sú napríklad učebné materiály a nástroje na sebahodnotenie.

 

Projekt Young Talents (v preklade Mladé talenty) spojil študentov obchodného, remeselného a interiérového dizajnu na školách OVP s cieľom vytvoriť nové multikultúrne značky. Učitelia a podnikatelia motivovali študentov z Fínska, Španielska a Holandska vykonávať svoje projekty pomocou medzisektorového postupu. Študenti v zmiešaných skupinách vytvorili šesť firiem, navrhli vlastné značky a predávali svoje výrobky v maloobchodných predajniach aj online.

 

Inklúzia

 

Na projekte Bridge of Encounter and Understanding (v preklad Most stretnutia a porozumenia) spolupracovala znevýhodnená mládež z dvoch partnerských škôl v Nemecku a Španielsku. Účelom tohto projektu bolo zapojiť študentov OVP s poruchami učenia do praktického projektu, a to stavby pamätníka, ktorý mal predstavovať záväzok týchto dvoch škôl voči vzájomnému partnerstvu. Vďaka tomuto projektu sa zlepšila zamestnateľnosť študentov, ako aj ich technické zručnosti a interkultúrne kompetencie. Učitelia spolupracovali cezhranične s cieľom aplikovať integrovaný multidisciplinárny prístup spájajúci matematiku, vedu, sociálne vedy, umenie, jazyky a históriu do jedného projektu.

 

Cieľom projektu FARMID bolo podporiť a rozvíjať poznatky a usmernenia týkajúce sa zamestnanosti ľudí s ľahkou duševnou zaostalosťou na farmách v Slovinsku a partnerských krajinách v Rakúsku, Taliansko, Belgicku a Španielsku. Ľudia s ľahkou duševnou zaostalosťou sú často v nevýhode, pričom dosahujú nižšiu úroveň vzdelania, čo môže negatívne ovplyvniť možnosti ich zamestnania. FARMID podporuje sociálnu inklúziu a zdôrazňuje, že farmy sú vhodné miesta na prácu pre ľudí s ľahkou duševnou zaostalosťou. Tento projekt pomohol niekoľkým ľuďom s ľahkou duševnou zaostalosťou zamestnať sa na farmách. Okrem toho bol vyvinutý program odbornej prípravy, ktorý farmárom poskytol potrebné zručnosti, poznatky a kompetencie na zamestnanie ľudí s ľahkou duševnou zaostalosťou.

 

Udržateľnosť

 

Hob’s Adventure bol praktický projekt zameraný na biodiverzitu, ktorý spojil učiteľov a expertov z Estónska, Lotyšska, Islandu a Slovinska s cieľom vytvoriť inovatívne vyučovacie materiály o biodiverzite v digitálnej ére. Pri príprave týchto materiálov prostredníctvom praktických a aktívnych metód zahŕňajúcich objavovanie sa vychádzalo z osvedčených postupov. Výsledkom je príručka obsahujúca učebné plány, projekty a aktivity pre žiakov vo veku 5 až 9 rokov. Príslušné nástroje je možné adaptovať do rôznych environmentálnych a vzdelávacích kontextov, pričom povzbudzujú aktívne učenie v interiéri aj exteriéri.

 

Motiváciou učiteľov na základnej škole Sint-Paulus v Belgicku bolo prostredníctvom programu Erasmus+ pretvoriť betónové ihrisko na klimaticky adaptívne ihrisko a outdoorový vyučovací priestor. Vysadilo sa viac ako 40 stromov a 160 krov pôvodných druhov, zriadili sa výbehy pre kuriatka a úle pre včely a pod ihrisko bola umiestnená nádrž na zachytávanie dažďovej vody. Tento projekt podporuje všeobecnú pohodu študentov a prispieva k tvorbe inovatívnych vyučovacích postupov, keďže učitelia môžu používať vyučovací priestor v exteriéri na integráciu témy STEAM (vedy, technológie, inžinierstva, umenia a matematiky) a zmeny klímy do učebných osnov.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning