Skip to main content
European School Education Platform

Osvedčené postupy

Súbor inšpirujúcich postupov z projektov, škôl a tried z celej Európy

General visual - Practice video

Podpora nových študentov z radu utečencov

V roku 2022 zaznamenala 361. škola v poľskej Varšave vysoký prílev študentov z radov utečencov z Ukrajiny. V tomto videu sa dozvieme, ako škola privítala týchto študentov a pomohla im učiť sa poľský jazyk, spolupracovať so svojimi novými spolužiakmi a predovšetkým vytvoriť pocit bezpečia.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Podpora sociálneho a emocionálneho učenia

Sociálne a emocionálne učenie je vzdelávací prístup, ktorého cieľom je rozvíjať sociálnu a emocionálnu inteligenciu prostredníctvom integrovaného celoškolského prístupu.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Zvyšovanie zapájania študentov do vzdelávania predmetov STEAM

STEAM je integrovaný prístup k učeniu, ktorý kombinuje umenie s predmetmi STEM (vedou, technológiou, inžinierstvom a matematikou) a používa ich ako prístupové miesto na podporu študentov pri rozvoji zvedavosti, kreativity a riešení problémov. Tento multidisciplinárny prístup podporuje rodovo inkluzívne učenie, pričom motivuje dievčatá objavovať vedecké témy a inšpiruje chlapcov k umeniu.
hands together

Projekty podporujúce viacjazyčnosť v triede

Vzhľadom na súčasnú krízu na Ukrajine sa do centra pozornosti dostala rozmanitosť v triedach a podpora viacjazyčných pedagogík a vyučovacích postupov. Ako môžu pedagógovia zvládnuť kultúrne rozmanitejšie triedy a zabezpečiť, aby sa všetkým deťom dostalo rovnakého vzdelania? V tomto článku sa zaoberáme projektmi v celej Európe zameranými na podporu inklúzie v triede detí s rôznymi domácimi jazykmi.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Projekty akčného výskumu prinášajú zmenu

Akčný výskum umožňuje učiteľom neustále hodnotiť a zlepšovať ich postupy prostredníctvom výskumu a reflexie. Nasledujúce projekty ukazujú, ako môže z akčného výskumu profitovať vaša trieda.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Čo funguje pri vítaní utečencov v európskych triedach

Čoraz väčší počet európskych tried víta ukrajinské rodiny a ich deti, čo znamená väčšiu kultúrnu a vzdelávaciu rozmanitosť v našich školách. Európsky súbor nástrojov pre školy ponúka dôkladne vybraný súbor zdrojov pre učiteľov, odborníkom, administrátorov, rodiny a tvorcov politík, vrátane efektívnych postupov na inkluzívne vzdelávanie utečencov a migrantov.
Migrant students
Cultural diversity