Skip to main content
European School Education Platform
News item

Učitelia ako hnací motor inovácií

Zatiaľ čo vedenie škôl hrá nezastupiteľnú úlohu v podpore inovácií, hnaciu silou zmien v samotných triedach sú učitelia.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Pojem inovácia si ľudia vysvetľujú rôzne. Väčšina si inováciu spája s novosťou, so zmenou spôsobu, ako sa isté veci robia. Realizácia zmeny sa však nezaobíde bez otvorenej mysle. Vo vzdelávaní sa tento pojem často používa v súvislosti s technológiami alebo vzdelávacím prostredím. Vo vzdelávaní však má inovácia znamenať predovšetkým flexibilitu: ochotu skúšať nové prístupy a stratégie výučby s cieľom poskytovať všetkým žiakom inkluzívnejšie a zaujímavejšie vzdelávanie.

 

Prekonávanie prekážok v oblasti inovácií

 

Inovačné stratégie na úrovni školy a triedy boli aj témou medzinárodnej štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Survey) z roku 2018. Väčšina učiteľov v krajinách OECD síce potvrdila, že zmeny víta, no v mnohých európskych krajinách sa zdá byť otvorenosť voči inováciám nižšia ako v iných častiach sveta. So zreteľom na túto skutočnosť môže kreativitu a inovatívnosť v triede podporiť vyššia miera autonómie učiteľov. Je však dôležité, aby bolo učiteľom hneď od začiatku poskytnuté potrebné školenie. Len tak možno predchádzať nesprávnemu rozhodovaniu.

 

Ako sa stať inovatívnym učiteľom

 

Základom je neustály profesionálny rozvoj. Učiteľom možno odporučiť účasť na programoch zameraných na výučbu alebo vzdelávanie v zahraničí, ktoré sú súčasťou programu Erasmus+, prípadne absolvovanie online kurzov. Prostredníctvom týchto vzdelávacích kurzov si učitelia môžu vymieňať poznatky, osvojiť nové zručnosti, inšpirovať sa osvedčenými postupmi a získať lepší prehľad o vzdelávaní.

 

Akčný výskum je prístup, ktorý učiteľov nabáda začať kriticky a do hĺbky premýšľať a zamerať sa na zlepšovanie vzdelávania pre študentov. Možno na základe neho vyriešiť aj bežné situácie v triede, napr. ako upraviť zasadací poriadok v záujme kolaboratívneho učenia.

 

Veľké aj malé siete učiteľov môžu byť takisto hodnotným zdrojom inšpirácie. Na školskej aj miestnej úrovni môžu učitelia organizovať študijné skupinyvzájomné hospitácie a diskusie. Väčšie siete ako eTwinning alebo Global Teaching InSights ponúkajú množstvo zdrojov a príležitostí na profesijný rozvoj a vytváranie sietí.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers