Skip to main content
European School Education Platform
News item

Podnikateľské kompetencie: ako zasiať semienko kreativity a inovatívnosti do európskej mládeže

Každý sa síce nestane profesionálnym podnikateľom, no je nevyhnutné zabezpečiť, aby školy v celej Európe rozvíjali a podporovali podnikateľské kompetencie u mladých ľudí. V našom článku sa dozviete, prečo je to dôležité!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Podnikavosť ako zručnosť na celý život

 

Spoločnosť si cení tvorivosť, kritické myslenie a schopnosť riešiť problémy, ako aj vytrvalosť a iniciatívnosť. Sú to zároveň dôležité stavebné kamene inovatívneho zmýšľania. Podnikavosť, jedna z kľúčových kompetencií Európskej komisie pre celoživotné vzdelávanie, okrem iného zahrnuje práve všetky tieto schopnosti. Ako sa uvádza v európskom rámci podnikateľských schopností (EntreComp): jej súčasťou sú rôzne znalosti, zručnosti a postoje, ktoré človek uplatní nielen vo vzdelávaní, ale aj v profesijnom a osobnom živote.

Podnikavosť na školách

 

(2022) ukazujú, že podnikateľské a inovačné kompetencie vo väčšine prípadov sú súčasťou školského vzdelávacieho plánu prevažne prostredníctvom medzipredmetového prístupu (55 %) a v menšej miere ako samostatný predmet (36 %). Takmer 80% respondentov uviedlo, že na obe kompetencie by sa mal klásť na školskej úrovni väčší dôraz. Medzi najúčinnejšie postupy rozvoja týchto kompetencií podľa respondentov patria mimoškolské činnosti spájajúce žiakov s miestnou komunitou alebo podnikmi, inovačné laboratóriá, ktoré zapájajú študentov do výskumných projektov a medzinárodné projekty.

 

Príklady výborných projektov zameraných na podporu podnikavosti

 

Zámerom projektu EnterSchoolMinds určeného pre učiteľov, žiakov aj rodičov bolo obohatiť žiakov o zručnosti súvisiace s podnikavým zmýšľaním.

 

Výsledky projektu zahrnujú systémy certifikácie, výukové materiály a súbory nástrojov.

 

Výstupom projektu Network of Entrepreneurial Schools (NES) je okrem iného podrobná brožúra so zdrojmi a nástrojmi pre základné školy.

 

V rámci projektu KidVenture vznikla počítačová vzdelávacia hra pre deti s témou podnikania.

 

Ďalšie zdroje

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn