Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

Školy ocenené značkou eTwinning School Label sú skvelými príkladmi toho, ako môže škola ako celok získať vďaka programu eTwinning mnohé výhody. Takéto školy sa aktívne zapájajú do implementácie a propagácie hodnôt a pedagogiky programu eTwinning, sú referenčným bodom pre miestnu komunitu a vzorom pre ostatné školy.

Čo je značka eTwinning School Label?

 

V školách zapojených do programu eTwinning sa jeho hodnoty za pomoci vedenia danej školy implementujú do školskej politiky, praxe a profesionálneho rozvoja.

 

Prostredníctvom značky eTwinning School Label program eTwinning vyzdvihuje a oceňuje zapojenie, záväzok a angažovanosť jednotlivcov podieľajúcich sa aktivitách programu, ako aj školy ako celku, v rámci ktorého spolupracujú tímy učiteľov s vedením školy.

 

Školy s touto značkou sú pripravené a ochotné vydať sa na cestu rozvoja plnú aktivít, ktoré možno objektívne ohodnotiť.

 

Poslanie škôl eTwinning je kompasom všetkých škôl zapojených do programu eTwinning. Hlavnou náplňou poslania sú tieto prvky:

 

 • zdieľanie vedúcej úlohy,
 • spolupráca a tímová práca,
 • študenti ako aktéri zmien,
 • inklúzia a inovácie,
 • rola vzoru pre ostatné školy.

 

Aké výhody to prináša?

 

Školy zapojené do programu eTwinning:

 

 • sú na európskej úrovni oficiálne uznávané ako vzory pre eTwinning a vytvárajú sieť popredných škôl, ktorá inšpiruje budúci rozvoj tejto iniciatívy; bez výnimky získajú balík pre školu zapojenú do programu eTwinning, ktorý obsahuje plaketu a vlajku;
 • sa na európskej úrovni značne zviditeľnia a smú značku eTwinning School Label uvádzať vo svojich propagačných a informačných materiáloch;
 • sa smú zúčastňovať na príslušných programoch profesijného rozvoja;
 • sa smú pridať do špeciálnej skupiny eTwinning, v rámci ktorej jej členovia zdieľajú overené postupy, spolupracujú a zúčastňujú sa na exkluzívnych online podujatiach.

 

Ako môžu školy získať značku eTwinning School Label?

 

Proces získania značky eTwinning School Label má dve fázy.

 

Prvá fáza

 

eTwinning vykoná predbežný výber škôl, ktoré:

 

 • sú v programe eTwinning zaregistrované viac ako dva roky;
 • majú aspoň troch učiteľov, ktorí boli v uplynulých dvoch rokoch zapojení do projektov eTwinning, profesijného rozvoja eTwinning alebo iných aktivít eTwinning;
 • sa zapojili aspoň do jedného európskeho projektu eTwinning, ktorému bola v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti udelená národná značka kvality.

 

 

Ak určitá škola spĺňa tieto požiadavky, všetky osoby z danej školy zapojené do programu eTwinning dostanú e-mailom pozvánku na vyplnenie formulára žiadosti na platforme European School Education Platform.

 

Druhá fáza

 

Uchádzači musia vyplniť formulár žiadosti, v ktorom konkretizujú, ako ich škola navrhuje, implementuje a plánuje aktivity súvisiace s Poslaním škôl eTwinning: zároveň je potrebné toto tvrdenie nejakým spôsobom preukázať.

 

Národné podporné stredisko (NSO) každú žiadosť vyhodnotí – zanalyzuje opis, ako aj poskytnuté dôkazy a posúdi aktivity a potenciál jednotlivých škôl.

 

V prípade zamietnutia zo strany NSO možno žiadosť do stanoveného termínu zaslať znova – s lepším opisom a presvedčivejšími dôkazmi. 

 

Presný časový rámec na zaslanie a doby posudzovania budú niekoľko týždňov pred spustením postupu schvaľovania žiadostí zverejnené na platforme.

 

Ako podať žiadosť

 

 • Na vypracovaní žiadosti by sa mali podieľať riaditeľ(ka) a zamestnanci školy zapojení do programu eTwinning.
 • Uchádzači musia uviesť odpovede na všetky otázky v dotazníku a na požiadanie poskytnúť dôkazy.
 • Predbežná otázka sa týka politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti uplatňovanej v danej škole. Zároveň pri nej uchádzači musia danú činnosť preukázať.
 • Ostatné otázky zahrnujú súbor tvrdení o jednotlivých prvkoch poslania škôl eTwinning. Uchádzači musia vysvetliť, ako ich vo svojej škole implementujú, a toto úsilie preukázať.
 • Pri každom tvrdení o misii musia uchádzači opísať, čo škola plánuje podniknúť v nasledujúcich dvoch rokoch v prípade, že značku eTwinning School Label získa.
 • K žiadosti sa priloží riadne podpísané vyhlásenie riaditeľa/riaditeľky školy.
 • Žiadosti treba zaslať alebo opätovne zaslať do stanoveného termínu.
 • Podané žiadosti posudzuje národné podporné stredisko. V prípade zamietnutia môžu uchádzači svoju žiadosť s doplnenými údajmi zaslať znova. Musia to však stihnúť do stanoveného termínu.

 

Tipy:

 

 • Každá škola musí stanoviť, kto žiadosť prostredníctvom eTwinning Live zašle. Prijatá bude len jedna žiadosť na školu.
 • Formulár netreba vyplniť v rámci jednej relácie, jeho rozpracovanú verziu je možné uložiť. Na tlačidlo odoslania kliknite až po úplnom vyplnení formulára.

 

Zoznam škôl, ktorým bola udelená značka eTwinning School Label, bude zverejnený vždy na začiatku roka.