Skip to main content
European School Education Platform

Polityka prywatności dla “użytkowników ogólnych”

Polityka prywatności dla “użytkowników ogólnych”

Wprowadzenie: Krótki opis przetwarzania danych

Platforma European School Education Platform (zwana dalej "Platformą") stanowi kontynuację platform School Education Gateway i eTwinning. Ta wielojęzyczna platforma internetowa, uruchomiona w 2022 roku, ma stać się miejscem spotkań wszystkich pracowników szkół (począwszy od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez szkoły podstawowe i średnie, aż po wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe), badaczy, decydentów i innych podmiotów zainteresowanych edukacją szkolną.

Dane osobowe użytkowników są udostępniane z podziałem na dwa poziomy: 

 

 1. rejestracja za pomocą EU login dla użytkowników “ogólnych”, umożliwiająca uczestnictwo w działaniach (takich jak udział w kursach online lub zamieszczanie postów) oraz korzystanie ze wszystkich funkcji platformy (takich jak komentowanie artykułów, dodawanie artykułów do ulubionych lub zapisywanie wyszukiwań). 
 2. Dodatkowa rejestracja jako użytkownik eTwinningu (eTwinner): 

 

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do “ogólnych” użytkowników platformy.

 

 W momencie uruchomienia platformy European School Education Platform dotychczasowi użytkownicy eTwinningu i/lub School Education Gateway muszą utworzyć konto EU Login z tym samym adresem e-mail, którego użyli podczas rejestracji do eTwinningu lub na platformie School Education Gateway, aby zsynchronizować swoje stare i nowe konta, w tym dokonać migracji danych osobowych na nowe konto. 

 

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

 

Administratorem danych jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury.

 

Osobą, która została wyznaczona jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych jest:  

 

Dyrektor Wydziału A6 w EACEA
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruksela
Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

Ponadto EACEA współpracuje z następującymi podmiotami przetwarzającymi dane:

 

EUN Partnership AISBL (zwanym dalej European Schoolnet), który kieruje Centralnymi Służbami Wsparcia eTwinning jako kontrahent Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.   

 

Rue de Trèves, 61 (III piętro)
1040 Bruksela
Belgia
Tel: +32 2/790 75 75
Adres e-mail: info@eun.org 
Strona internetowa: www.eun.org 

 

Ponadto Tremend Software Consulting SRL świadczy usługi cyfrowe niezbędne do zarządzania i administrowania stroną school-education.ec.europa.eu, również jako kontrahent EACEA.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, VII piętro, ap.32
RO-030134 Bucuresti (Bukareszt)
Rumunia
Tel: +40-21-223-7700
Adres e-mail: hello@tremend.com
Strona: https://tremend.com

 

Dyrekcja Generalna ds. Informatyki Komisji Europejskiej (DG DIGIT) zapewnia hosting informatyczny dla platformy.

 

 

2. Jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób?

 

Przetwarzanie danych dotyczy osób składających skargi, korespondentów i osób zadających pytania oraz osób, które zdecydują się zarejestrować na platformie European School Education Platform jako "użytkownicy ogólni".

 

Aby zarejestrować się jako "użytkownik ogólny", należy posłużyć się kontem EU Login, w związku z czym "imię", "nazwisko" i "adres e-mail" podane w koncie EU Login zostaną ponownie wykorzystane do rejestracji na Platformie.

 

Opis kategorii danych osobowych

 

 1. Dotyczące cech fizycznych osób, jak również wizerunku, głosu lub odcisków palców (opcjonalne). Opcjonalne dane osobowe są gromadzone na potrzeby profilu członka, a osoba rejestrująca może zdecydować, czy chce podać te dane, czy nie. Informacje opcjonalne obejmują zdjęcia.
 2. Dotyczące sfery prywatnej podmiotu danych (opcjonalne): Informacje pochodzące z forów i innych narzędzi komunikacji online: platforma oferuje fora publiczne (lub podobne narzędzia komunikacji stron trzecich) jako element swoich przestrzeni współpracy. Za pośrednictwem tych narzędzi internetowych użytkownicy mogą dobrowolnie dzielić się komentarzami, przemyśleniami, zdjęciami, filmami i innymi zasobami.
 3. Dotyczące kariery zawodowej podmiotu danych (opcjonalne): Platforma może otrzymywać informacje umożliwiające identyfikację osoby, gdy informacje są podawane w odpowiedzi na ankietę (w takim przypadku użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na udostępnienie takich informacji). Jeśli dana osoba uczestniczy w kursie online lub projekcie, możemy gromadzić pewne treści generowane przez uczniów, takie jak przesłane zadania, zadania ocenione przez innych oraz opinie uczniów ocenionych przez innych. Gromadzone są również dane dotyczące kursu, takie jak odpowiedzi uczniów na quizy, wpisy na forum i ankiety.
 4. Dotyczące misji i podróży: Uczestnicy mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych w swoim lub w innym kraju. W celu wzięcia udziału w takich inicjatywach mogą oni przekazać informacje.
 5. Imiona i nazwiska oraz adresy, w tym adresy e-mail (obowiązkowo)

 

 Niezamówione dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, ujawniające przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dotyczące zdrowia, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej oraz dane tego rodzaju mogą być przekazywane przez osoby, które są podmiotami danych, jednak nie będą one brane pod uwagę i nie będą przetwarzane.

 

Platforma oferuje użytkownikom możliwość uczestniczenia w kursach online za pośrednictwem EU Academy. Zapisanie się na kurs online wymaga utworzenia konta użytkownika na platformie European School Education Platform (patrz wyżej), ale nie wymaga podawania żadnych dodatkowych danych osobowych.

 

 

3. W jakich celach Państwa dane są przetwarzane?  

 

Przetwarzanie danych osobowych na Platformie jest konieczne, aby:

 

umożliwić użytkownikom korzystanie z usług Platformy, takich jak: publikowanie komentarzy i postów, korzystanie z różnych funkcji Platformy, takich jak ulubione lub zapisane wyszukiwania, wzbogacanie profili użytkowników, obsługa zapytań do działu pomocy technicznej, podejmowanie działań w związku z postami i wiadomościami, które zostały "zgłoszone" przez innych użytkowników itp, umożliwić użytkownikom Platformy komunikację i współpracę w duchu wzajemnego zaufania i szacunku, umożliwić i ułatwić monitorowanie i działalność naukowo-badawczą, rozwijać cele informacyjne i komunikacyjne w ramach Platformy i jej usług, wysyłać zarejestrowanym użytkownikom aktualizacje i istotne informacje związane z Platformą oraz informować zarejestrowanych użytkowników o innych powiązanych działaniach, którymi mogą być zainteresowani w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej, umożliwić administrowanie kursami online i ich realizację, umożliwić i poprawić doświadczenia użytkowników w ramach tego projektu oraz podobnych przyszłych projektów opracowanych przez Komisję Europejską poprzez kontrolę dostępu, umożliwić monitorowanie częstotliwości korzystania, zachowań związanych z wyszukiwaniem, preferencji i ustawień, umożliwić gromadzenie, kategoryzację i podsumowanie wypowiedzi użytkowników na forach i innych narzędziach dyskusyjnych, dostarczyć zbiorcze statystyki, w tym między innymi liczbę użytkowników w danym okresie, preferowane tematy i/lub kraje wybrane przez użytkowników oraz wykorzystanie konta.

 

Ponadto, wyłącznie w odniesieniu do uczestnictwa w kursach odbywających się za pośrednictwem UE Academy, przetwarzanie danych (które będzie odbywać się na stronie UE Academy) jest niezbędne w celu: zapisania użytkownika na wybrany kurs i umożliwienia mu dostępu do kursu na stronie UE Academy przy zachowaniu jego danych uwierzytelniających

 

Imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz informacje o wyborze kursu przez “ogólnych użytkowników” European School Education Platform, którzy zdecydują się uczestniczyć w kursach szkoleniowych, zostaną przekazane EU Academy oraz będą przez nią przetwarzane zgodnie z polityką prywatności EU Academy (zob. rejestr przetwarzania danych tutaj) dla realizacji powyższych celów. Dane dotyczące postępów uczniów i wyników kursu będą udostępniane platformie European School Education Platform.

 

Dane osobowe nigdy nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

 

 

4. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych osobowych?

 

Przetwarzanie danych osobowych potrzebne jest do tego, aby można było realizować zadania prowadzone w interesie publicznym lub na podstawie uprawnień nadanych instytucji unijnej bądź jej organu (co ma zostać określone w prawie unijnym) (art. 5(1)(a) rozporządzenia 2018/1725);

 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (Dz.U. L 189 z 28.5.2021, s. 1-33),
 • Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiająca Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury.
 • Decyzja Komisji C(2021)951 wraz z załącznikami, w której przekazano EACEA uprawnienia do zarządzania programami w ramach finansowych na lata 2021-2027.

 

Przetwarzanie, które nie jest objęte powyższymi podstawami prawnymi, odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 5(1)(d) rozporządzenia 2018/1725).

 

 

5. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane?

 

W przypadku użytkownika ogólnego zarejestrowanego na European School Education Platform dane związane z profilem użytkownika są przechowywane przez trzy lata od ostatniego logowania użytkownika. Po upływie trzech lat od ostatniego logowania profil użytkownika zostanie automatycznie przekształcony w profil anonimowy, tzn. dane osobowe zostaną usunięte.

 

Dwa tygodnie przed upływem trzech lat od ostatniego logowania do użytkownika wysyłane zostaje powiadomienie informujące użytkownika, że jego profil zostanie wkrótce ustawiony jako anonimowy i że może on temu zapobiec, logując się ponownie w ciągu dwóch tygodni. Jeśli użytkownik nie zaloguje się w ciągu dwóch tygodni, jego profil zostanie trwale usunięty. W przypadku niezalogowania się wszystkie dane osobowe zostają zanonimizowane.

 

Wszelkie dane osobowe, które użytkownik mógł wprowadzić za pośrednictwem narzędzi zewnętrznych (np. podczas kursu online, korzystając z zewnętrznych narzędzi online, takich jak Facebook czy Twitter), nie podlegają odpowiedzialności administratora danych i dlatego nie są objęte anonimizacją.

 

W przypadku, gdy użytkownicy poproszą o anonimizację swojego konta lub konto zostanie automatycznie zanonimizowane, żadne dane nie będą widoczne dla innych użytkowników platformy European School Education Platform.

 

Dane będą przechowywane tylko w postaci anonimowej, która nie pozwala na identyfikację osoby. Jeśli użytkownicy posiadający konto anonimowe będą chcieli nadal korzystać z platformy, będą musieli ponownie się zarejestrować.

 

Dane zanonimizowane (dane nieosobowe) pozostają wyłącznie do celów badawczych i monitoringu do dyspozycji EACEA, KE, krajowych lub regionalnych władz szkolnych, władz odpowiedzialnych za wdrażanie European School Education Platform oraz innych stron trzecich (patrz punkt 6) za zgodą administratora danych w postaci zbiorczej.

 

W celu dokonania dezaktywacji lub usunięcia konta prosimy o kontakt z centrum pomocy pod adresem: privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i dla kogo są one widoczne?

 

Z uwagi na cele opisane powyżej dostęp do pełnych danych jest ściśle ograniczony do:

 

 • Wyznaczonych pracowników EACEA,
 • Wyznaczonych pracowników Komisji Europejskiej, w szczególności wyznaczonych pracowników DG EAC i DG DIGIT oraz, w przypadku danych osobowych użytkowników korzystających z kursów szkoleniowych na platformie EU Academy, wyznaczonych pracowników JRC.
 • Upoważnionych pracowników organizacji zakontraktowanych przez EACEA i pracujących w imieniu EACEA nad wdrożeniem European School Education Platform, tj. Centralne Służby Wsparcia (European Schoolnet) oraz dostawcy usług cyfrowych (Tremend Software Consulting SRL).

 

Ogół społeczeństwa: Niektóre dane przekazane przez użytkowników będą wyświetlane w publicznej części Platformy, co oznacza, że takie informacje będą swobodnie dostępne w Internecie. W takim przypadku użytkownicy mogą usunąć swoje dane, jeśli sobie tego życzą. Dane, które mogą zostać, na podstawie decyzji użytkownika, upublicznione, to w szczególności następujące dane:

 

a. Dane organizacji użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników za pośrednictwem strony organizacji:

 • nazwa, adres, miasto, kraj, zdjęcie, adres URL Facebooka, adres URL Twittera, adres URL LinkedIn i strona internetowa,
 • osoby rejestrujące, należące do organizacji (imię, nazwisko, kraj, zdjęcie),
 • kursy i posty dotyczące programu Erasmus+ utworzone przez członków organizacji.

 

b. Dane "użytkownika ogólnego" platformy:

 • następujące dane użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników tylko na stronie organizacji publicznej (jeśli użytkownik jest zrzeszony w jednej lub kilku organizacjach): imię, nazwisko, kraj, miniatura zdjęcia (jeśli została udostępniona),
 • strona profilu użytkownika dostępna tylko dla innych zalogowanych użytkowników, zawierająca następujące informacje: imię, nazwisko, kraj, zdjęcie, organizacja (organizacje), typ użytkownika, komentarze zarejestrowanego użytkownika, artykuły "dodane do ulubionych" przez użytkownika oraz informacja, czy zarejestrowany użytkownik posiada certyfikat eTwinning,
 • każdy post, komentarz, dobrowolnie zamieszczony przez zarejestrowanego użytkownika jest publiczny, tzn. widoczny dla użytkowników strony podczas przeglądania komentowanego lub recenzowanego artykułu, a także możliwy do wyszukania przez wyszukiwarki,
 • aktywność użytkownika na kursach online jest widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy zapisali się na dany kurs online.

 

Przekazywanie określonych danych innym stronom trzecim (np. ośrodkom badawczym i uniwersytetom) może być dozwolone na podstawie specjalnego upoważnienia administratora danych, a w takich przypadkach wszelkie dane będą przekazywane w formie anonimowej.

 

Niektóre dane osobowe będą dostępne w strefach eTwinningu, Grup eTwinning i TwinSpaces dostępnych tylko dla odpowiednich członków tych stref.

 

Ponadto dane mogą być ujawniane organom publicznym i przetwarzane przez te organy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celu przetwarzania, w tym m.in:

 

 • Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości lub sędziemu lub organowi krajowemu, a także prawnikom i pełnomocnikom stron w przypadku postępowania sądowego;
 • właściwemu organowi powołującemu w przypadku wniosku lub zażalenia złożonego na mocy art. 90 regulaminu pracowniczego;
 • OLAF w przypadku dochodzenia prowadzonego w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1073/1999;
 • Służbie Audytu Wewnętrznego Komisji w zakresie zadań powierzonych jej na mocy art. 118 rozporządzenia finansowego i art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1653/2004;
 • IDOC zgodnie z decyzją Komisji z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiającą ogólne przepisy wykonawcze dotyczące prowadzenia dochodzeń administracyjnych i postępowań dyscyplinarnych - C(2019)4231 oraz decyzją Komisji (UE) 2019/165 z dnia 1 lutego 2019 r. Przepisy wewnętrzne dotyczące przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz ograniczenia niektórych ich praw do ochrony danych w kontekście dochodzeń administracyjnych, postępowań przeddyscyplinarnych, dyscyplinarnych i postępowań w sprawie zawieszenia;
 • Trybunałowi Obrachunkowemu w zakresie zadań powierzonych mu na mocy art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TWE) oraz art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 58/2003;
 • Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich w zakresie zadań powierzonych mu na mocy artykułu 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 • Prokuraturze Europejskiej w zakresie określonym w art. 4 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

 

 

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

 

Serwery platformy znajdują się w europejskich centrach danych należących do Amazon Web Services. DG DIGIT zarządza infrastrukturą chmury w bardzo bezpiecznym środowisku. Tylko upoważniony personel ma dostęp do nośników danych w centrach danych, a obiekty podlegają rygorystycznym zasadom bezpieczeństwa fizycznego.

 

DG DIGIT zapewnia bezpieczeństwo usług hostingowych IT zgodnie z polityką i ramami bezpieczeństwa informacji Komisji oraz uzupełniającymi ramami polityki bezpieczeństwa informacji DG DIGIT. Zob. także decyzja Komisji C(2006)3602 z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca "Bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych przez Komisję Europejską" oraz "Przepisy wykonawcze z dnia 16.8.2006 r. dotyczące bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych przez Komisję Europejską".

 

Dane osobowe są przekazywane wyłącznie z wykorzystaniem szyfrowania HTTPS. Żadne dane osobowe nie są przenoszone za pomocą nośników pamięci. Ponadto wszelkie kopie zapasowe baz danych są usuwane, a informacje o użytkownikach są anonimizowane.

 

DG DIGIT udostępnia zespołowi technicznemu Centralnym Służbom Wsparcia anonimowe kopie zapasowe baz danych. Usługa tworzenia kopii zapasowych baz danych odbywa się za pośrednictwem systemu chronionego hasłem. Zanonimizowana baza danych jest wykorzystywana do rozwoju platformy. Wszystkie serwery rozwojowe są zabezpieczone silnymi hasłami dostępu, w razie potrzeby korzystają z szyfrowanego połączenia VPN, a w wielu przypadkach z dostępu biometrycznego. Platformy internetowe wykorzystywane w ramach projektu posługują się systemami dostępu i uprawnień zabezpieczonymi hasłem, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym. Żadne kopie zapasowe baz danych zawierające dane osobowe nie są przechowywane na przenośnych urządzeniach pamięci masowej.

 

Tylko ograniczona liczba osób (maksymalnie 3) z zespołu programistów Tremend Consulting ma dostęp do systemów informatycznych o najwyższym poziomie uprawnień, a w przypadku przechowywania danych osobowych w dokumentach lub bazach danych dostęp do nich jest ograniczony do niezbędnego minimum. Dzięki temu, że do systemów informatycznych dostęp ma jak najmniejsza liczba użytkowników, podmiot przetwarzający dane zapewnia najniższy poziom ryzyka.

 

Dane przesyłane są szyfrowane za pomocą protokołu SSL/TLS, a dostęp do zarządzania i przesyłanie danych na platformach odbywa się w bezpieczny sposób.

 

W umowie z podmiotami przetwarzającymi (dostawcami usług) EUN Partnership AISBL i Tremend Software Consulting umieszczono klauzulę umowną dotyczącą ochrony danych, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

8. Jakie przysługują Państwu prawa dotyczące Państwa danych osobowych i w jaki sposób można z nich korzystać?

 

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu;
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub samodzielnego dokonania poprawek Państwa profilu;
 • zażądania, pod pewnymi warunkami, usunięcia Państwa danych osobowych;
 • zażądania, pod pewnymi warunkami, ograniczenia stopnia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych związanego z Państwa szczególną sytuacją;
 • zażądania, aby Państwa dane zostały przeniesione do innej organizacji w powszechnie stosowanym formacie danych jaki może zostać odczytany przez maszyny (przenoszenie danych);

 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją na podstawie przepisów art. 23 Rozporządzenia 2018/1725.

 

Przysługuje Państwu również prawo do tego, aby nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (podejmowanych wyłącznie przez maszyny) dotyczących Państwa w rozumieniu przepisów prawa.

 

Ponadto, ponieważ przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika [art. 5(1)(d) lub art. 10(2)(a) rozporządzenia o ochronie danych], należy pamiętać, że w każdej chwili można ją wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@esep-support.eu ze skutkiem od momentu wycofania zgody. Przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody udzielonej przed jej wycofaniem będzie nadal zgodne z prawem.

 

Artykuł 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 stanowi, że w sprawach związanych z funkcjonowaniem instytucji i organów UE mogą one ograniczyć niektóre prawa osób fizycznych w wyjątkowych okolicznościach i z zachowaniem gwarancji określonych w tym rozporządzeniu. Takie ograniczenia są przewidziane w przepisach wewnętrznych przyjętych przez EACEA i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0317%2801%29).

 

Każde takie ograniczenie będzie miało określone ramy czasowe, będzie proporcjonalne i będzie zgodne z istotą wyżej wymienionych praw. Zostanie ono zniesione, gdy tylko ustaną okoliczności uzasadniające to ograniczenie. Po upływie tego okresu otrzymają Państwo bardziej szczegółowe powiadomienie o ochronie danych.

 

Zasadniczo będą Państwo informowani o głównych powodach ograniczenia, chyba że taka informacja mogłaby zniweczyć skutek ograniczenia jako takiego.

 

Mają Państwo prawo do złożenia skargi dotyczącej zakresu ograniczenia do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 

 

 

9. Państwa prawo do odwołania swojej zgody w przypadku braku akceptacji dowolnych kwestii związanych z danymi osobowymi

 

W przypadku konfliktu na temat dowolnej kwestii dotyczącej ochrony danych osobowych, użytkownik może się zwrócić do administratora danych pisząc na wyżej wspomniany adres pocztowy oraz do funkcyjnej skrzynki pocztowej (punkt 1).

 

W dowolnym momencie możecie Państwo złożyć skargę do Europejskiego Dyrektora Ochrony Danych Osobowych:eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

W dowolnym momencie możecie Państwo złożyć skargę do Europejskiego Dyrektora Ochrony Danych Osobowych: https://edps.europa.eu/.

 


[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.