Skip to main content
European School Education Platform
Peer-reviewed article

Sztuki wizualne w nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego: Przeprowadzone w małej skali badanie w działaniu w kontekścieszkolnictwa podstawowego w Grecji

W niniejszym artykule prezentujemy wnioski z badania w działaniu zgłębiającego potencjalny wkład sztuk wizualnych w nauczanie języka angielskiego jako języka obcego (EFL) w greckich szkołach podstawowych, podejścia dydaktyczne sprzyjające zaangażowaniu uczniów i aktywnemu udziałowi w zajęciach EFL oraz wpływ włączania sztuk wizualnych w zajęcia na doskonalenie praktyk dydaktycznych.
Children painting with water colours
Image: Pexels / Monstera

Badanie w działaniu przeprowadzono w miejskiej szkole podstawowej w Atenach (Grecja), z udziałem 21 uczniów w wieku 11-12 lat uczęszczających do 6. klasy. Cele badania określono na podstawie wniosków z przeglądu literatury naukowej dotyczącej integracji sztuk wizualnych. W artykule opisano kontekst nauczania EFL w szkolnictwie podstawowym w Grecji oraz strukturę badania w działaniu, złożonego z czterech etapów – planowania, działania, obserwacji i refleksji. Przedstawia on realizację jednostki lekcyjnej „Malujemy dźwięki”, podczas której uczniowie uczyli się o krajobrazach dźwiękowych i malowali je, a także wynikające z niej ustalenia.

 

Badanie wykazało, że integracja sztuk wizualnych zintensyfikowała udział uczniów i zwiększyła ich zaangażowania w lekcje EFL. Ponadto zakładające równą wagę przedmiotów poznawcze podejście umożliwiło opracowanie szerokiego i wyważonego programu nauczania o sztukach wizualnych i EFL oraz przyczyniło się do realizacji celów edukacyjnych w obu dziedzinach. Ponadto realizacja badania w działaniu przełożyła się na poszerzenie wiedzy na temat włączania sztuk wizualnych w zajęcia EFL i udoskonalenie praktyk dydaktycznych dzięki dobrze zaplanowanej strukturze i ciągłej naturze refleksji.

 

W końcu, w artykule rozważono ograniczenia badania w zakresie poprawności jego wyników i wiarygodności oraz potencjału uogólnienia i reprezentatywności jego wyników. Artykuł podsumowano stwierdzeniem, że zakładające równą wagę przedmiotów i poznawcze podejście do integracji sztuk wizualnych może przełożyć się na aktywny udział dzieci w podejmowaniu decyzji i na rozwój wyższego rzędu umiejętności refleksji oraz pogłębioną znajomość obu dziedzin. Wymaga ono jednak zmiany postaw i przekonań nauczycieli w stosunku do integracji sztuk wizualnych.

 

Słowa-klucze: EFL, sztuki wizualne, podejście zakładające równą wagę przedmiotów, integracja, szkolnictwo podstawowe, Grecja

Autorki: Angeliki Charalampous & Martha Christopoulou

 

Pobierz cały artykuł (PDF)

 

Artykuł został złożony w ramach zaproszenia do składania artykułów otwartego w 2022 r. Artykuł został poddany ocenie przez recenzentów zewnętrznych. Tutaj znajdziesz wszystkie artykuły wyselekcjonowane w ramach wymienionego zaproszenia.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Arts
Language learning

School subjects

Art
Foreign Languages

Key competences

Multilingual