Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

Placówki wyróżnione Odznaką Szkoły eTwinning stanowią doskonały przykład korzyści płynących z udziału w eTwinningu dla całej szkoły. Aktywnie wdrażają i promują wartości i metody pedagogiczne eTwinningu, stanowią punkt odniesienia dla lokalnej społeczności i są wzorem do naśladowania dla innych szkół.

Czym jest Odznaka Szkoły eTwinning?

 

Szkoły eTwinning uwzględniają wartości promowane przez eTwinning w polityce szkoły, stosowanych w niej praktykach i w możliwościach rozwoju zawodowego, przy wsparciu kadry kierowniczej szkoły.

 

Poprzez Odznakę Szkoły eTwinning, eTwinning uznaje i docenia udział, zaangażowanie i poświęcenie nie tylko poszczególnych eTwinnerów, ale również całej szkoły wyróżniającej się dzięki wspólnej pracy zespołów nauczycielskich i kadry kierowniczej.

 

Nagrodzone Odznaką szkoły są gotowe i chętne do obrania ścieżki rozwoju dzięki działaniom opracowanym w sposób umożliwiający ich obiektywną ocenę.

 

Misja Szkół eTwinning jest kompasem, którym kierują się wszystkie Szkoły eTwinning. W Misji szczególny nacisk położono na następujące elementy:

 

 • Współdzielone przywództwo
 • Współpraca i praca zespołowa
 • Umożliwianie uczniom działania
 • Włączanie i innowacyjność
 • Zapewnienie wzoru do naśladowania dla innych szkół.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą status Szkoły eTwinning?

 

Szkoły eTwinning:

 

 • Cieszą się oficjalnym uznaniem na poziomie europejskim jako przykład do naśladowania dla uczestników eTwinningu oraz tworzą sieć wiodących szkół inspirujących do nieustannego rozwijania akcji. Wszystkie Szkoły eTwinning otrzymują Zestaw Szkoły eTwinning zawierający tablicę i flagę.
 • Cieszą się dużą widocznością na poziomie europejskim. Zachęcamy do zamieszczania Odznaki Szkoły eTwinning w materiałach promocyjnych i informacyjnych szkoły.
 • Są zapraszane do udziału w specjalnych programach rozwoju zawodowego
 • Wchodzą w skład specjalnej Grupy eTwinning poświęconej wymianie dobrych praktyk i współpracy oraz umożliwiającej udział w ekskluzywnych wydarzeniach internetowych.

 

W jaki sposób szkoła może uzyskać Odznakę Szkoły eTwinning?

 

Proces przyznawania Odznaki Szkoły eTwinning składa się z dwóch etapów.

 

Etap pierwszy

 

eTwinning dokonuje wstępnej selekcji, w której uczestniczą wszystkie szkoły, które:

 

 • są zarejestrowane w eTwinningu od ponad dwóch lat;
 • zatrudniają przynajmniej trzech nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning, korzystających z oferty rozwoju zawodowego lub uczestniczących w innych działaniach eTwinningu w ciągu dwóch poprzedzających lat;
 • w ciągu dwóch lat poprzedzających datę zgłoszenia uczestniczyły w przynajmniej jednym europejskim projekcie eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości.

 

 

Jeżeli szkoła spełnia powyższe warunki, wszystkie pracujące w szkole osoby zarejestrowane w eTwinningu otrzymują wiadomość e-mail zawierającą zaproszenie do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej.

 

Etap drugi

 

Zgłaszający muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym opisują metody projektowania, wprowadzania i planowania działań związanych z Misją Szkoły eTwinning; opis należy udokumentować.

 

Krajowe Biuro eTwinning dokonuje oceny każdego zgłoszenia, analizując zarówno opis, jak i załączone dowody, a także oceniając prowadzone w szkole działania i jej potencjał.

 

Jeżeli zgłoszenie zostało odrzucone przez Krajowe Biuro, możliwe jest jego ponowne złożenie – pod warunkiem uzupełnienia opisu i dokumentacji – przed upłynięciem terminu zgłoszeń.

 

Szczegółowy harmonogram okresu zgłoszeniowego i ewaluacyjnego jest publikowany na stronie internetowej kilka tygodni przed uruchomieniem procedury zgłoszeniowej.

 

Procedura zgłoszeniowa

 

 • W pracach nad zgłoszeniem powinien uczestniczyć dyrektor szkoły i współpracownicy zarejestrowani w eTwinningu.
 • Zgłaszający muszą udzielić odpowiedzi na wszystkie zawarte w formularzu pytania oraz, gdy jest to wymagane, załączyć do niego odpowiednią dokumentację.
 • Wstępne pytanie dotyczy polityki e-bezpieczeństwa w szkole – wymagane jest załączenie dokumentacji.
 • Pozostałe pytania obejmują szereg twierdzeń osadzonych w elementach składowych Misji Szkoły eTwinning. Zgłaszający muszą przedstawić opis wprowadzania ich w szkole i załączyć dokumentację.
 • Ponadto w stosunku do każdego z elementów składowych Misji wymagany będzie opis działań planowanych przez szkołę na okres następnych dwóch lat w przypadku uzyskania Odznaki Szkoły eTwinning.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie podpisane przez dyrektora szkoły.
 • Zgłoszenie należy złożyć – lub złożyć ponownie – przed upływem terminu.
 • Złożone zgłoszenia są poddawane ocenie przez Krajowe Biuro eTwinning. W przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest uzupełnienie i ponowne złożenie go przed upływem terminu.

 

Wskazówki:

 

 • W każdej szkole należy wybrać osobę, która złoży zgłoszenie poprzez eTwinning Live. Przyjęte zostanie tylko jedno zgłoszenie na szkołę.
 • Formularz można uzupełniać podczas więcej niż jednej sesji – możliwe jest zapisanie wersji roboczej. Uzupełniony formularz należy złożyć, klikając w przycisk „Wyślij”.

 

Lista szkół, którym przyznano Odznakę Szkoły eTwinning, jest publikowana na początku każdego roku.