Skip to main content
European School Education Platform

Privacybeleid voor algemene gebruikers

Privacybeleid voor algemene gebruikers

Inleiding: Korte beschrijving van de verwerking

Het European School Education Platform (hierna het Platform genoemd) is de opvolger van de School Education Gateway en de eTwinning platforms. Dit meertalige onlineplatform, is in 2022 van start gegaan, en is bedoeld als ontmoetingsplaats voor schoolpersoneel (van voorschools onderwijs tot primair en secundair onderwijs, met inbegrip van initieel vak- en beroepsonderwijs), onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden op het gebied van onderwijs op school.

Persoonsgegevens worden in 2 lagen verstrekt:

 

 1. Registratie met EU Login als algemene gebruiker
  Om deel te nemen aan de activiteiten (zoals online cursussen of het posten van berichten) en om alle functies van het Platform te kunnen gebruiken (zoals het becommentariëren van artikelen, het toevoegen van items aan favorieten, of het opslaan van zoekopdrachten).
 1. Extra registratie als eTwinning-gebruiker (eTwinner)

 

 

Dit privacybeleid heeft betrekking op de "algemene" gebruikers van het Platform.

 

 

NB Bij de lancering van het European School Education Platform moeten bestaande gebruikers van eTwinning en/of School Education Gateway een EU Login-account aanmaken met hetzelfde e-mailadres als waarmee zij zich in eTwinning of op School Education Gateway hebben geregistreerd, om hun oude en nieuwe accounts te synchroniseren, met inbegrip van de migratie van persoonsgegevens naar het nieuwe account.

 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ?

 

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur.

 

De persoon die is aangewezen als voor de verwerkingsactiviteiten is:

 

Hoofd van unit A6 van het EACEA
Europees Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur
Bourgetlaan 1, BE-1049 Brussel
E-mail: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

Daarnaast werkt EACEA samen met de volgende verwerkers:

 

EUN Partnership AISBL (hierna "European Schoolnet" genoemd) beheert de centrale ondersteuningsdienst van eTwinning als contractant van het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur.   

 

Trierstraat 61 (3e verdieping)
1040 Brussel
België
Tel: +32 2/790 75 75
E-mail: info@eun.org 
Website: www.eun.org 

 

Daarnaast levert Tremend Software Consulting bvba de digitale diensten die nodig zijn om school-education.ec.europa.eu te beheren en te onderhouden, ook als contractant van EACEA.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, verdieping 7, ap.32
RO-030134 Bucuresti (Boekarest)
Roemenië
Tel: +40-21-223-7700
E-mail: hello@tremend.com
Website: https://tremend.com/

 

Het directoraat-generaal Informatica van de EU-Commissie (DG DIGIT) levert de IT-hostingdienst voor het platform.

 

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe?

 

De betrokkenen zijn klagers, correspondenten en vragenstellers en personen die besluiten zich op het European School Education Platform te registreren als "algemene gebruiker".

 

Om zich te registreren als een "algemene gebruiker", moeten gebruikers een EU Login-account gebruiken en daarom zullen "voornaam", "familienaam" en "e-mailadres" die reeds gebruikt worden in de EU Login-account, hergebruikt worden voor de account van het Platform.

 

Beschrijving van persoonsgegevenscategorieën

 1. Met betrekking tot de fysieke kenmerken van personen, alsook de afbeelding, stem of vingerafdrukken (optioneel). Voor het ledenprofiel worden optionele persoonsgegevens verzameld en de persoon die zich registreert kan beslissen of hij/zij deze gegevens al dan niet wil verstrekken. De optionele informatie omvat afbeeldingen.
 2. Met betrekking tot de privésfeer van de betrokkene (optioneel): Informatie van forums en andere online communicatie-instrumenten: het Platform biedt openbare forums (of soortgelijke communicatie-instrumenten van derden) aan als onderdeel van zijn samenwerkingsomgevingen. Op deze online-instrumenten kunnen de gebruikers op vrijwillige basis opmerkingen, gedachten, foto's, video's en andere middelen delen.
 3. Met betrekking tot de loopbaan van de betrokkene (optioneel): Het Platform kan identificeerbare persoonsinformatie ontvangen wanneer informatie wordt verstrekt in antwoord op een enquête (in dit geval wordt de gebruiker gevraagd toestemming te geven voor het delen van dergelijke informatie). Indien de persoon deelneemt aan een online cursus of aan een project, kunnen wij bepaalde cursist- gegenereerde inhoud verzamelen, zoals ingediende opdrachten, door peers beoordeelde opdrachten en door peers beoordeelde feedback. Er worden ook cursusgegevens verzameld, zoals reacties van cursisten op quizzen, forumbijdragen en enquêtes.
 4. Met betrekking tot missies en reizen: Deelnemers kunnen deelnemen aan evenementen ter plaatse in hun land of in een ander land. Zij kunnen informatie indienen met het oog op deelname aan dergelijke initiatieven.
 5. Met betrekking tot namen en adressen, met inbegrip van e-mailadressen (verplicht).

 

NB Ongevraagde persoonsgegevens waaruit de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, die de gezondheid betreffen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te kunnen identificeren, gegevens die het seksuele leven of de seksuele geaardheid betreffen of soortgelijke gegevens kunnen door de betrokkenen worden verstrekt, maar deze zullen buiten beschouwing worden gelaten en niet worden verwerkt.

 

Het Platform biedt gebruikers de mogelijkheid om via de EU Academy deel te nemen aan online cursussen die alleen toegankelijk zijn voor eTwinning-gebruikers. Om zich in te schrijven voor een online cursus moet een gebruikersaccount worden aangemaakt bij eTwinning nadat u zich als algemene gebruiker hebt geregistreerd op het European School Education Platform (zie hierboven), maar er is geen aanvullende persoonsinformatie vereist.

 

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 

De verwerking van persoonsgegevens in het Platform is noodzakelijk om:

 

 • gebruikers toe te laten om gebruik te maken van de diensten van het platform zoals:
  • het publiceren van commentaren en postings,
  • verschillende platformfuncties gebruiken, zoals favorieten of opgeslagen zoekopdrachten,
  • het verrijken van gebruikersprofielen;
 • helpdeskvragen te behandelen, follow-up van berichten en boodschappen die door andere gebruikers werden gerapporteerd en dergelijke;
 • platformgebruikers de mogelijkheid te bieden te communiceren en samen te werken in een geest van wederzijds vertrouwen en respect;
 • monitoring- en onderzoeksactiviteiten mogelijk te maken en te vereenvoudigen;
 • outreach- en communicatiedoeleinden te ontwikkelen in het kader van de diensten van het Platform;
 • updates en relevante informatie aan geregistreerde gebruikers toe te zenden in verband met het Platform, en de geregistreerde gebruikers te informeren over andere verwante activiteiten waarin zij geïnteresseerd zouden kunnen zijn binnen de initiatieven van de Europese Commissie;
 • beheer en uitvoering van online cursussen mogelijk te maken;
 • gebruikerservaring mogelijk te maken en te verbeteren binnen dit en soortgelijke, toekomstige door de Europese Commissie ontwikkelde projecten via toegangscontrole, het volgen van gebruiksfrequentie, zoekgedrag, voorkeuren en instellingen;
 • het verzamelen, categoriseren en samenvatten mogelijk te maken van gebruikersbijdragen in de forums en andere discussie-instrumenten,
 • geaggregeerde statistieken te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aantal gebruikers gedurende een bepaalde periode, de door de gebruikers gekozen voorkeursonderwerpen en/of landen en accountgebruik;

 

 

Tot slot, en beperkt tot deelname aan de cursussen die plaatsvinden op de EU Academy is de verwerking van gegevens (die zal plaatsvinden op de EU Academy) noodzakelijk om de gebruiker in te schrijven voor de geselecteerde cursus en de gebruiker toegang te geven tot de cursus op de EU Academy met behoud van zijn/haar inloggegevens.

 

De namen, e-mailadressen en cursuskeuzes van "algemene gebruikers" van het European School Education Platform die besluiten opleidingscursussen te volgen, zullen worden gedeeld met en verwerkt door de EU Academy overeenkomstig het privacybeleid van de EU Academy (zie het verslag van de gegevensverwerking hier) om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Gegevens over de voortgang van cursisten en het resultaat van de opleiding zullen worden gedeeld met het European School Education Platform.

 

Persoonsgegevens mogen nooit voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

 

 

4. Op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend (bepaald bij EU-wetgeving) (artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2018/1725):

 

 • Verordening (EU) 2021/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 (PB L 189 van 28.5.2021, blz. 1-33).
 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/173 van de Commissie van 12 februari 2021 tot oprichting van het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur.
 • Besluit C(2021)951 van de Commissie en de bijlagen daarbij tot delegatie van bevoegdheden aan het EACEA voor het beheer van programma's in het kader van het MFK 2021-2027.

 

Verwerkingen die niet onder de bovenstaande rechtsgrondslag valt, is gebaseerd op toestemming van de betrokkene (artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2018/1725).

 

 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Voor de algemene gebruiker die geregistreerd is in het European School Education Platform worden de gegevens met betrekking tot het profiel van de gebruiker bewaard tot drie jaar na de laatste aanmelding van de gebruiker. Na drie jaar vanaf de laatste aanmelding wordt het gebruikersprofiel automatisch op anoniem gezet, d.w.z. dat de persoonsgegevens worden gewist.

 

Twee weken voordat de gebruiker zich drie jaar lang niet heeft aangemeld, krijgt hij/zij een melding dat zijn/haar profiel op het punt staat als anoniem te worden ingesteld en dat hij/zij dit kan voorkomen door zich binnen twee weken opnieuw aan te melden. Als de gebruiker zich niet binnen twee weken aanmeldt wordt zijn/haar profiel definitief verwijderd. Indien niet wordt ingelogd, wordt alle persoonsinformatie vervolgens geanonimiseerd.

 

Persoonsgegevens die de gebruiker eventueel via instrumenten van derden heeft ingevoerd (bv. tijdens een onlinecursus, bij gebruik van een extern online-instrument, zoals Facebook, Twitter) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke en vallen derhalve niet onder de anonimisering.

 

In het geval dat gebruikers vragen om anonimisering van hun account of de account automatisch wordt geanonimiseerd, zullen geen gegevens zichtbaar zijn voor andere gebruikers van het European School Education Platform.

 

De gegevens worden uitsluitend bewaard in een anonieme vorm die geen persoonsidentificatie mogelijk maakt. Als gebruikers met een geanonimiseerde account het Platform willen blijven gebruiken, zullen zij zich opnieuw moeten registreren.

 

De geanonimiseerde gegevens (niet-persoonsgebonden gegevens) blijven uitsluitend voor onderzoeks- en monitoringdoeleinden in geaggregeerde vorm ter beschikking van het EACEA, de EC, nationale of regionale onderwijsinstanties, autoriteiten die belast zijn met de implementatie van het European School Education Platform en andere derde partijen (zie punt 6), met toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Om een account te deactiveren of te verwijderen, kunt u contact opnemen met de Helpdesk op: privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze bekendgemaakt?

 

Voor de hierboven uiteengezette doeleinden is de toegang tot de volledige gegevens strikt beperkt tot:

 

 • Aangewezen EACEA-personeel,
 • Aangewezen personeel van de Europese Commissie, met name aangewezen personeel van DG EAC en DG DIGIT, en, voor de persoonsgegevens van gebruikers die opleidingen volgen op het platform van de EU Academy, aangewezen personeel van het GCO.
 • Gemachtigde personeelsleden van de organisatie die door EACEA is gecontracteerd en namens EACEA werkt aan de uitvoering van het European Education School Platform, d.w.z. de centrale ondersteuningsdienst (European Schoolnet) en de digitale dienstverlener (Tremend Software Consulting SRL).

 

Algemeen publiek: Sommige gegevens die door gebruikers worden ingediend, zullen worden weergegeven op het openbare gedeelte van het Platform, wat betekent dat dergelijke informatie vrij toegankelijk is op het internet. In dit geval kunnen gebruikers desgewenst hun gegevens verwijderen. De gegevens die, na beslissing van een gebruiker, openbaar kunnen zijn, zijn in het bijzonder de volgende:

 

a. Organisatiegegevens van de gebruiker zijn zichtbaar voor alle gebruikers via de pagina van de organisatie:

 • naam, adres, plaats, land, foto, Facebook URL, Twitter URL, LinkedIn URL en website
 • bij de organisatie aangesloten geregistreerden (voornaam, familienaam, land, foto)
 • cursussen, en Erasmus+-postings die door de leden van de organisatie zijn gecreëerd

 

b. Gegevens "algemene gebruikers" Platform:

 • De volgende gebruikersgegevens zijn voor alle gebruikers alleen zichtbaar op de pagina van de publieke organisatie (als de gebruiker bij een of meer organisaties is aangesloten): voornaam, familienaam, land, een thumbnail van de foto (indien verstrekt).
 • De profielpagina van de gebruiker is alleen toegankelijk voor andere ingelogde gebruikers en bevat de volgende informatie: voornaam, familienaam, land, foto, organisatie(s), gebruikerstype, opmerkingen van de inschrijver, favoriete artikelen van de gebruiker, en of de inschrijver een eTwinning-validatie heeft.
 • Elke posting, commentaar, vrijwillig gedaan door een geregistreerde gebruiker is openbaar, d.w.z. zichtbaar voor de websitegebruikers wanneer zij het becommentarieerde of beoordeelde item bekijken en ook opvraagbaar via zoekmachines.
 • De gebruikersactiviteit op de online cursussen is alleen zichtbaar voor de geregistreerde gebruikers die zich ook hebben ingeschreven voor de specifieke online cursus.

 

De overdracht van specifieke gegevens aan andere derden (bijvoorbeeld onderzoekscentra en universiteiten) kan worden toegestaan na specifieke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke, en in dergelijke gevallen zullen alle gegevens in anonieme vorm worden overgedragen.

 

Sommige persoonsgegevens zullen binnen de besloten omgeving van eTwinning, van de eTwinning-groepen en van TwinSpaces alleen toegankelijk zijn voor de respectieve leden van deze omgevingen.

 

Verder kunnen gegevens worden verstrekt aan overheidsinstanties, en door deze instanties worden verwerkt met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, naar gelang van het doel van de verwerking, met inbegrip van onder meer:

 

 • Het Europees Hof van Justitie of een nationale rechter of overheidsinstantie, alsmede de advocaten en gemachtigden van de partijen in geval van een juridische procedure;
 • Het tot aanstelling bevoegde gezag, in geval van een verzoek of een klacht uit hoofde van artikel 90 van het Statuut;
 • OLAF in geval van een onderzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1073/1999;
 • De dienst Interne audit van de Commissie in het kader van de bij artikel 118 van het Financieel Reglement en artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1653/2004 opgedragen taken;
 • IDOC in overeenstemming met het besluit van de Commissie van 12 juni 2019 tot vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen inzake administratieve onderzoeken en tuchtprocedures - C(2019)4231 en Besluit (EU) 2019/165 van de Commissie van 1 februari 2019 tot vaststelling van interne voorschriften betreffende de verstrekking van informatie aan betrokkenen en de beperking van sommige van hun gegevensbeschermingsrechten door de Commissie in het kader van administratieve onderzoeken, tuchtprocedures, daaraan voorafgaande procedures en schorsingsprocedures;
 • De Rekenkamer binnen de haar bij artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van het EG-Verdrag en artikel 20, lid 5, van Verordening (EG) nr. 58/2003 opgedragen taken;
 • De Europese Ombudsman binnen het kader van de taken die hem bij artikel 228 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn toevertrouwd;
 • Het Europees Openbaar Ministerie binnen de werkingssfeer van artikel 4 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie.

 

 

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

 

De servers van het Platform worden gehost op Amazon Web Services in de Europese datacentra. DG DIGIT beheert de cloudinfrastructuur in een sterk beveiligde omgeving. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de opslagmedia in de datacentra en de sites zijn onderworpen aan strikte fysieke beveiliging.

 

DG DIGIT zorgt voor de beveiliging van de IT-hostingdienst overeenkomstig het informatiebeveiligingsbeleid en -kader van de Commissie en het aanvullende informatiebeveiligingsbeleidskader van DG DIGIT. Zie ook Besluit C(2006)3602 van de Commissie van 16 augustus 2006 betreffende de beveiliging van de door de Europese Commissie gebruikte informatiesystemen en de uitvoeringsbepalingen van 16.8.2006 betreffende de beveiliging van de door de Europese Commissie gebruikte informatiesystemen.

 

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven met behulp van HTTPS-encryptie. Er worden geen persoonsgegevens getransporteerd via opslagmedia. Bovendien worden alle databaseback-ups gezuiverd en wordt de gebruikersinformatie geanonimiseerd.

 

DG DIGIT verstrekt aan het technisch team van de centrale ondersteuningsdienst geanonimiseerde databasedumps. De back-updienst voor de database bevindt zich achter een systeem dat met een wachtwoord is beveiligd. De geanonimiseerde database wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het Platform. Alle ontwikkelservers maken gebruik van toegang met een sterk wachtwoord en waar nodig van een versleutelde VPN-verbinding, en in veel gevallen van biometrische toegang. De onlineplatforms die in het kader van het project worden gebruikt, maken gebruik van met wachtwoorden beveiligde toegang en toestemmingssystemen om te voorkomen dat anderen dan degenen die daartoe gemachtigd zijn, toegang hebben tot persoonsgegevens. Back-ups van databanken met persoonsgegevens worden niet opgeslagen op verwijderbare opslagapparaten.

 

Slechts een beperkt aantal met name genoemde personen (maximaal 3) van het ontwikkelingsteam in Tremend hebben toegang tot het hoogste toestemmingsniveau in de informatiesystemen, en waar persoonsgegevens in een document of database zijn opgeslagen, is dat alleen op basis van behoefte-toegang. Door ervoor te zorgen dat het kleinste aantal gebruikers toegang heeft tot de informatiesystemen, zorgt de dataverwerker voor het laagste risiconiveau.

 

Gegevens in transit worden gecodeerd via SSL/TLS, beheertoegang en gegevensoverdracht op platformen gebeuren veilig.

 

In het contract met de service providers, EUN en Tremend is een contractuele clausule over gegevensbescherming opgenomen, om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwerkt.

 

 

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe kunt u die uitoefenen?

 

U heeft het recht om:

 

 • Toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • Een rechtzetting van van uw persoonsgegevens te vragen of zelf de correctie aan te brengen in uw profiel;
 • onder bepaalde voorwaarden te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens;
 • onder bepaalde voorwaarden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie;
 • verzoek om overdracht van uw gegevens aan een andere organisatie in een gangbaar machineleesbaar standaardformaat (gegevensportabiliteit).

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie op grond van de bepalingen van artikel 23 van de Verordening (EU) 2018/1725.

 

U heeft ook het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten (die uitsluitend door machines worden genomen) die u betreffen, zoals bij wet bepaald.

 

Aangezien deze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming [artikel 5, lid 1, onder d), of artikel 10, lid 2, onder a), van de verordening gegevensbescherming], wordt u er bovendien op gewezen dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@esep-support.eu, en dat dit in werking zal treden vanaf het moment waarop u de toestemming intrekt. De verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken, blijft rechtmatig.

 

Artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 bepaalt dat de instellingen en organen van de EU, in aangelegenheden die de werking van de instellingen en organen van de EU betreffen, in uitzonderlijke omstandigheden en met de in die verordening vastgestelde waarborgen bepaalde rechten van personen kunnen beperken. Dergelijke beperkingen zijn opgenomen in interne regels die door het EACEA zijn vastgesteld en in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021Q0317%2801%29).

 

Een dergelijke beperking zal beperkt zijn in de tijd, evenredig zijn en de essentie van de bovengenoemde rechten eerbiedigen. Zij zal worden opgeheven zodra de omstandigheden die de beperking rechtvaardigen, niet langer van toepassing zijn. U zult een meer specifieke kennisgeving inzake gegevensbescherming ontvangen wanneer deze periode is verstreken.

 

In de regel zult u worden ingelicht over de voornaamste redenen voor een beperking, tenzij deze informatie het effect van de beperking als zodanig teniet zou doen.

 

U heeft het recht om bij de EDPS een klacht in te dienen over de reikwijdte van de beperking.

 

 

9. Uw recht op beroep in geval van een conflict over een kwestie in verband met persoonsgegevens

 

In geval van een conflict over de bescherming van persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke op het hierboven vermelde adres en de hierboven vermelde mailbox (punt 1).

 

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van EACEA op het volgende e-mailadres: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu.

 


[i] Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG Voor de EER relevante tekst, PB L 295, 21.11.2018, blz. 39.