Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Actieonderzoek maakt het verschil

Actieonderzoek maakt het voor leerkrachten mogelijk hun praktijk, door onderzoek en reflectie, voortdurend te evalueren en te verbeteren. De projecten hieronder tonen hoe actieonderzoek een positieve impact kan hebben op de klas.

Jongeren en gemeenschapsparticipatie

Het Horizon 2020-project PARTISPACE had tot doel de participatie van jongeren in de democratie te analyseren door te onderzoeken wat zij in de openbare ruimte doen, wat dat voor hen betekent, en hoe dat op burgerlijk, sociaal en politiek niveau begrepen kan worden. Hoewel geen strikt klassikaal project, werden in dit kader 188 interviews met deskundigen afgenomen, 100 groepsdiscussies gevoerd, 96 biografische interviews en 48 etnografische casestudies van formele, niet-formele en informele participatieve settings.

Daarnaast werden 18 participatieve actie-onderzoeksprojecten uitgevoerd door en met jongeren in de acht steden die bij het project betrokken waren, Bologna (IT), Frankfurt (DE), Göteborg (SE), Eskisehir (TK), Manchester (UK), Plovdiv (BG), Rennes (FR), en Zürich (CH). In Plovdiv bijvoorbeeld bestudeerden jongeren mogelijkheden voor verbetering van hun recreatieve ruimte en er werd samen over gebrainstormd. Er werden enquêtes afgenomen, er was een campagne op de sociale media en er werd een groep vrijwilligers aan het werk gezet om het terrein schoon te maken.

Na het succes van PARTISPACE hebben vier deelnemende landen Partbridges ontwikkeld met als doel een nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen het hoger onderwijs, jeugdwerkers, en jongeren. Dit project omvatte participatieve actie-onderzoeksexperimenten in de betrokken landen, met onderzoek van academici, jeugdwerkers en jongeren, over verschillende onderwerpen zoals 'Jong zijn in tijden van een pandemie'. De jongeren namen zelf deel aan de onderzoekscomponent van het project. Op die manier konden ze nadenken over de eigen behoeften en die van leeftijdsgenoten om op basis daarvan veranderingen voor te stellen.

Het project Adverse Childhood Experience and Inter-Professional Working had tot doel de schoolervaringen van kansarme kinderen te verbeteren door een samenwerking op te zetten met leraren, maatschappelijk werkers en gezondheidswerkers, en politie. Er werd gezocht naar een gezamenlijke aanpak van het probleem. Om dit te bereiken werden 5 methodieken ingezet: participatie, training van groepsvaardigheden, netwerken, informatie-uitwisseling, en kritische reflectie met behulp van vragenlijsten en interviews. Het project maakte gebruik van een actieonderzoekscomponent waarbij enquêtes werden afgenomen voor de belangrijkste bevragingen en om vlot informatie te delen onder de deelnemers. Het project liep van 2018 tot 2021 en de output bestond onder andere uit lesmateriaal, webinars, bijscholing en een pilootcursus over interprofessioneel leren op basis van samenwerking.

Deelname van scholen en leerkrachten

De Vakschool voor Bouw en Landmeetkunde in Split, Kroatië is gestart met Using New Media & Facebook for cross-cultural interaction in the language classroom (Gebruik van nieuwe media en Facebook for cross-culturele interactie in de taalklas). In dit project gebruikten ze Facebook om een werkgroep op te richten onder de naam 'Actieproject Ice-Cro2016', waar leerlingen hun taalvaardigheid konden verbeteren en opdrachten konden uitwisselen. Via de groep konden de leerlingen hun luistervaardigheid, leesvaardigheid, verbale interactie & productie, en schrijfvaardigheid verbeteren.

Avedoere School, een basis- en middelbare school in Denemarken, werkte samen met scholen in Montenegro, Oostenrijk, Finland en India aan interculturele projecten in de Engelse les. Het project werd in twee delen gesplitst met als doel de interculturele competenties van de leerlingen te verbeteren. De eerste helft van het project ging over Kerstmis en de verschillen tussen culturele tradities - alles in het Engels.

De interesse van de leerlingen in elkaars cultuur werd hierdoor aangewakkerd. In de tweede helft van het project kwam een breder onderwerp aan bod: 'Lunch in verschillende culturen'. Het project liep over een tijdsbestek van vier maanden, zodat er meer analyse en reflectie mogelijk was. Uit de verschillende toegepaste methoden, zoals enquêtes, brainstorming, vragenlijsten en focusgroepen; bleek dat de leerlingen zeer gemotiveerd waren om van leeftijdgenoten uit andere culturen te leren en hen vragen te stellen.

Actieonderzoek is niet enkel nuttig om talen te leren, maar kan ook zinvol zijn voor andere domeinen in het leerplan. De Noorse School voor Sportwetenschappen voerde een onderzoek uit naar de rol van didactische studie in lichamelijke opvoeding. Aan de hand van nota's en reflecties van leerkrachten en logboeken en interviews van studenen werd een algemene analyse van de onderwijsaanpak gemaakt. De bevindingen geven inzicht in de beste onderwijsbenaderingen voor lichamelijke opvoeding en in het denken van leerlingen over lichaamsbeeld en gezondheid.

Additional information

  • Evidence:
    N/A
  • Intervention level:
    N/A
  • Intervention intensity:
    N/A

Tags

Media literacy
Language learning
Cultural diversity