Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Sosial og emosjonell læring for psykisk helse og velvære

Den psykologiske virkningen av pandemien har satt søkelys på behovet for et mer omsorgsfullt og medfølende undervisningssystem, der man støtter de sosiale og emosjonelle behovene til barn og unge. I denne artikkelen forklarer Carmel Cefai fra Universitetet i Malta hvordan dette emnet kan tas opp.
young girls holding hands
Image: Pixabay / MireXa

Nyere statistikk viser en bekymringsfull trend i psykisk helse og trivsel hos barn og unge i Europa og andre land.

 

 • Rundt 20 % av skolebarn sliter med psykiske helseproblemer i skoleårene, der 50 % av de psykiske helseproblemene utvikler seg før fylte 14 år, mens tallet er 75 % fra 12 til 25 år (WHO Regional Office for Europe, 2018).
 • En studie gjort med 10 000 barn i alderen 11–17 år fant at 1 av 5 rapporterte å vokse opp ulykkelig og engstelig for fremtiden på grunn av mobbing, karakterpress og ensomhet (UNICEF / EU, 2021).
 • Selvmord er den ledende dødsårsaken blant ungdom i land med lav til middels inntekt og den nest ledende dødsårsaken i høyinntektsland (WHO Regional Office for Europe, 2018).

 

Disse bekymringsfulle tallene får frem alvoret den psykologiske virkningen pandemien har hatt, der behovet for mer et omsorgsfullt og medfølende undervisningssystem kommer frem for å støtte de sosiale og emosjonelle behovene til barn og unge. Forskning viser at sosial og emosjonell læring (SEL) fører til mer positive holdninger, prososial atferd, samt forbedret trivsel og faglig læring. Det reduserer også sosiale, emosjonelle og atferdsmessige problemer som angst, depresjon, selvmord, rusmisbruk og usosial atferd (Durlak et al, 2011; Goldberg et al, 2019; OECD, 2021). Disse positive resultatene har blitt observert fra tidlig barndom til videregående opplæring på tvers av en rekke kulturelle og sosioøkonomiske bakgrunner. 

 

NESET-rapporten om styrking av sosial og emosjonell læring (SEL) i EU (Cefai et al, 2018) foreslår en helhetlig, systemisk ogkunnskapsbasert tilnærming, som kombinerer en pensumtilnærming med et positivt skoleklima for å forbedre elevenes og lærernes trivsel. Denne tilnærmingen engasjerer hele skolesamfunnet, inkludert ansatte, elever og foreldre, sammen med lokalsamfunnet og andre interessenter for å styrke sosial og emosjonell læring (SEL) på ulike skolenivå:

 

 • Pensum: SEL-pensum gir ferdigheter basert på en erfaringsmessig tilnærming til læring som utvikler både personlig og mellommenneskelig kompetanse fra tidlig barndom til videregående utdanning.
 • Klasserom og skoleklima: SEL-pensum må læres i positive klasserom og et inkluderende skoleklima der alle blir inkludert, respektert, får en følelse av tilhørighet, og elevene må føle seg trygge.
 • Tidlig intervensjon: SEL er mest effektiv når det startes fra undervisning i tidlig barndom.
 • Elevens stemmer: Elevene må være aktivt engasjert i å utvikle, iverksette og vurdere pensum.
 • Målrettede tiltak: En universell tilnærming til SEL bør ha målrettede tiltak for sårbare elever som kan trenge ekstra støtte.
 • Lærernes undervisning og trivsel: Lærere trenger opplæring i å tilrettelegge SEL gjennom sin praksis for å utvikle egen sosial og emosjonell kompetanse og ta vare på helsen og velværet sin.
 • Foreldresamarbeid: Foreldreinvolvering blir ivaretatt gjennom en deltakende tilnærming der foreldre får opplæring for å støtte barna i SEL.
 • Samarbeid med lokalsamfunnet og fagfolk innen psykisk helse: Lokalsamfunnet og andre interessenter er viktige ressurser i en systemisk helskoletilnærming.
 • Kvalitetsimplementering: En effektiv SEL-tilnærming må planlegges og iverksettes med tilstrekkelig opplæring, ressurser og støtte, og der hele skolesamfunnet er aktivt engasjert i gjennomføringen.
 • Tilpasning til lokale forhold: Intervensjoner må være oppmerksomme på skolenes kulturelle sammenhenger og elevenes interesser og behov gjennom en deltakende fra bunn til topp-tilnærming.

 

Konklusjoner

 

Den bekymringsfulle statistikken over barn og unges psykiske helse og velvære, og det konsistente beviset på at SEL bidrar til å fremme trivsel og forebygge starten av psykiske problemer i kritiske perioder i ungdommens liv, fremhever behovet for å tenke nytt om undervisning for å gjenspeile realitetene og utfordringene nå i det 21. århundre etter pandemien. Fremming av velvære og psykisk helse i en hel skole, må ha en systemisk tilnærming som bygges som et av hovedmålene for undervisning.

 

 

Carmel Cefai (PhD, FBPS) er psykologiprofessor og direktør ved Centre for Resilience and Socio-Emotional Health på Maltas universitet. Han har forsket på og publisert mye om emner som har å gjøre med sosial og emosjonell utdanning og robusthet. Han begynte yrkeskarrieren sin som skolelærer.

 

References

 

Cefai, C., Bartolo, P., Cavioni, V., & Downes, P. (2018). Strengthening social andemotional education as a key curricular area across the EU: A review of theinternational evidence. NESET Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 

Durlak, J. A.; Weissberg, R. P.; Dymnicki, A. B.; Taylor, R. D. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82 (1), 474-501.

 

Goldberg, J. M., Sklad, M., Elfrink, T. R., Schreurs, K. M. G., Bohlmeijer, E. T. and Clarke, A. M. (2019). Effectiveness of interventions adopting a whole school approach to enhancing social and emotional development: a meta-analysis. European Journal of Psychology of Education, 34(4), 755–782.

 

OECD (2021) Beyond Academic Learning.

 

UNICEF and the European Union (2021) Our Europe, Our Rights, Our Future.

 

WHO Regional Office for Europe (2018). Adolescent mental health in the European Region.

 

WHO Regional Office for Europe (2020). Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada International report

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Social skills
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning