Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Apprendiment soċjali u emozzjonali għas-saħħa tajba u l-benesseri

L-impatt psikoloġiku tal-pandemija ta prominenza għall-ħtieġa għal sistema tal-edukazzjoni li tindokra ara u turi kompassjoni biex tappoġġja l-ħtiġijiet soċjali u emozzjonali tat-tfal u ż-żgħażagħ. F’dan l-artiklu, Carmel Cefai mill-Università ta' Malta jispjega kif dan is-suġġett jista’ jiġi indirizzat.
young girls holding hands
Image: Pixabay / MireXa

Statistika riċenti tiżvela tendenza inkwetanti fis-saħħa mentali u l-benesseri tat-tfal u ż-żgħażagħ fl-Ewropa u lil hinn minnha.

 

 • Madwar 20 % ta’ tfal tal-iskola jesperjenzaw problemi tas-saħħa mentali matul is-snin tal-iskola tagħhom, fejn 50 % tal-problemi tas-saħħa mentali jiżviluppaw qabel l-età ta’ 14-il sena, u 75 % bejn l-etajiet ta’ 12–25 sena (Uffiċċju Reġjonali tal-WHO għall-Ewropa, 2018).
 • Studju ta’ 10,000 tifel u tifla ta’ bejn 11–17-il sena, sab li 1 minn 5 rrapportaw li kibru mdejqin u ansjużi dwar il-ġejjieni minħabba l-bullying, pressjoni akkademika u solitudni (UNICEF/ UE, 2021).
 • Is-suwiċidju huwa l-kawża ewlenija tal-imwiet fost l-adolexxenti f’pajjiżi b’introjtu baxx u medju u t-tieni kawża ewlenija tal-imwiet f’pajjiżi b’introjtu għoli (Uffiċċju Reġjonali tal-WHO għall-Ewropa, 2018).

 

Dawn iċ-ċifri inkwetanti jenfasizzaw il-ħtieġa għal sistemi tal-edukazzjoni li jindokraw aktar u juru kompassjoni biex jappoġġjaw il-ħtiġijiet soċjali u emozzjonali tat-tfal u ż-żgħażagħ. Ir-riċerka turi li l-apprendiment soċjali u emozzjonali (SEL) iwassal għal żieda f’attitudnijiet pożittivi, mġiba prosoċjali u benesseri u apprendiment akkademiku mtejbin. Inaqqas ukoll id-diffikultajiet soċjali, emozzjonali u tal-imġiba bħall-ansjetà, id-depressjoni, is-suwiċidju, l-abbuż ta’ sustanzi u mġiba antisoċjali (Durlak et al, 2011; Goldberg et al, 2019; OECD, 2021). Dawn l-eżiti pożittivi ġew osservati mit-tfulija bikrija sal-edukazzjoni sekondarja f’firxa ta’ sfondi kulturali u soċjoekonomiċi. 

 

Ir-rapport NESET dwar it-tisħiħ tal-SEL fl-UE (Cefai et al, 2018) jipproponi approċċ sistematiku u infurmat fuq l-evidenza għall-iskola kollha li jikkombina approċċ kurrikulari ma’ klima pożittiva fl-iskola biex jittejjeb il-benesseri tal-istudenti u l-edukaturi. Dan l-approċċ jinvolvi lill-komunità tal-iskola kollha, inklużi l-persunal, l-istudenti u l-ġenituri flimkien mal-komunità lokali u partijiet interessati oħrajn biex jiffaċilitaw l-SEL fil-livelli differenti tal-iskola:

 

 • Kurrikulu Kurrikulu tal-SEL huwa bbażat fuq il-ħiliet b’approċċ esperjenzjali għall-apprendiment li jiżviluppa l-kompetenzi intrapersonali u interpersonali mit-tfulija bikrija sal-edukazzjoni sekondarja.
 • Klimi fil-klassi u l-iskola: Kurrikulu tal-SEL jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn klimi pożittivi fil-klassi u fl-iskola kollha fejn l-istudenti jħossuhom sikuri, inklużi u rrispettati u li jkollhom sens ta’ appartenenza.
 • Intervent bikri: L-SEL huwa effettiv l-aktar meta jinbeda mill-edukazzjoni bikrija tat-tfal.
 • L-ilħna tal-istudenti: L-istudenti jeħtieġu li jkunu involuti b’mod attiv fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-kurrikulu.
 • Interventi mmirati: Approċċ universali għall-SEL għandu jkun akkumpanjat minn interventi mmirati għal studenti vulnerabbli li jistgħu jeħtieġu appoġġ addizzjonali.
 • L-edukazzjoni u l-benesseri tal-għalliema: L-għalliema jeħtieġu taħriġ fl-iffaċilitar tal-SEL permezz tal-prattika tagħhom li jiżviluppaw il-kompetenzi soċjali u emozzjonali tagħhom stess u biex jieħdu ħsieb is-saħħa u l-benesseri tagħhom.
 • Kollaborazzjoni mal-ġenituri: L-involviment tal-ġenituri huwa megħjun permezz ta’ approċċ parteċipatorju fejn il-ġenituri jingħataw taħriġ biex jappoġġjaw l-SEL tat-tfal tagħhom.
 • Sħubija mal-komunità lokali u l-professjonisti tas-saħħa mentali: Il-komunità lokali u l-partijiet interessati l-oħrajn huma riżorsi kruċjali fi ħdan approċċ sistematiku għall-iskola kollha.
 • Implimentazzjoni ta’ kwalità: Approċċ tal-SEL effettiv jeħtieġ li jkun ippjanat u implimentat sew b’taħriġ adegwat, riżorsi u appoġġ u bil-komunità tal-iskola kollha involuta b’mod attiv fl-implimentazzjoni tiegħu.
 • Adattament għall-kuntest lokali: L-interventi jridu jagħtu kas tal-kuntesti kulturali tal-iskejjel u l-interessi u l-ħtiġijiet tal-istudenti permezz ta’ approċċ parteċipattiv minn isfel ’il fuq.

 

Konklużjoni

 

L-istatistika inkwetanti dwar is-saħħa mentali u l-benesseri tat-tfal u ż-żgħażagħ u l-evidenza konsistenti li l-SEL jgħin biex jippromwovi l-benesseri u jipprevjeni l-iżvilupp ta’ problemi tas-saħħa mentali f’perjodi kritiċi fil-ħajjiet taż-żgħażagħ, jenfassizaw il-ħtieġa biex l-edukazzjoni tiġi immaġinata mill-ġdid biex tirrifletti r-realtajiet u l-isfidi tas-seklu 21 wara l-COVID. Il-promozzjoni tal-benesseri u s-saħħa mentali fi ħdan l-iskola kollha, approċċ sistematiku jeħtieġ li jkun integrat bħala wieħed mill-objettivi primarji tal-edukazzjoni.

 

Carmel Cefai, PhD (Lond), FBPS, huwa Professur tal-Psikoloġija u Direttur taċ-Ċentru għar-Reżiljenza u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali fl-Università ta’ Malta. Huwa għamel riċerka u ppubblika b’mod estensiv dwar kwistjonijiet relatati mal-edukazzjoni soċjali u emozzjonali u r-reżiljenza. Huwa beda l-karriera tiegħu bħala għalliem fi skola.

 

 

References

 

Cefai, C., Bartolo, P., Cavioni, V., & Downes, P. (2018). Strengthening social andemotional education as a key curricular area across the EU: A review of theinternational evidence. NESET Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 

Durlak, J. A.; Weissberg, R. P.; Dymnicki, A. B.; Taylor, R. D. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82 (1), 474-501.

 

Goldberg, J. M., Sklad, M., Elfrink, T. R., Schreurs, K. M. G., Bohlmeijer, E. T. and Clarke, A. M. (2019). Effectiveness of interventions adopting a whole school approach to enhancing social and emotional development: a meta-analysis. European Journal of Psychology of Education, 34(4), 755–782.

 

OECD (2021) Beyond Academic Learning.

 

UNICEF and the European Union (2021) Our Europe, Our Rights, Our Future.

 

WHO Regional Office for Europe (2018). Adolescent mental health in the European Region.

 

WHO Regional Office for Europe (2020). Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada International report

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Social skills
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning