Skip to main content
European School Education Platform

School & System Development

School & System Development

Во овој дел ќе бидат прикажани приоритетите за училишно образование на Европската комисија преку собирање релевантни ресурси од целата платформа, како и понуда на алатки за самооценување.


За преглед на овој дел, посетете ги Тематските страници на School Education Gateway.

Updated on 08.06.22