Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Анкета за училишни програми за менторство

Менторството обично се однесува на процес каде некое искусно лице, во улога на ментор, му помага на друго лице, т.н. менторирано лице, во развојот на конкретни вештини и знаења кои ќе го унапредат професионалниот и личниот раст на менторираното лице. На училишно ниво, можностите за менторство им се достапни на учениците, најчесто со фокус на нивните образовни постигнувања и добивањето социо-емоционална поддршка, како и на наставниците, како на пример во контекст на програми за иницијална обука или континуиран професионален развој.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Важноста на менторството во рамки на училишното образование е препознаена во политиките и практиките на ниво на ЕУ. На пример, во неодамнешната Препорака на Советот за Патеки кон училиштен успех се наведува дека програмите за менторство, вклучително колегијалното/врсничкото менторство, може да придонесат за подобри образовни исходи и социо-емоционална поддршка, особено за учениците од социо-економски маргинализирани средини или за учениците во ризик од слаби постигнувања.

Покрај тоа, во придружниот работен документ на службите се забележува дека одржаното, структурирано менторство, со утврдено време и можности за моделирање, практика, оценување, поддршка и повратни коментари од образовните стручни лица, претставува важен фактор за поддршка на студентите идни наставници во рамки на иницијалното образование на наставници и на нововработените наставници. Менторството може да им помогне подобро да ја разберат својата улога и да применуваат иновативни наставни техники и е тесно поврзано со благосостојбата на наставниците (уживање во работата, мотивација, самоефикасност и задржување на наставниот кадар).

Споделете ги своите размислувања преку оваа кратка анкета до 19 февруари 2023 година. Резултатите ќе бидат објавени на European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning