Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Разговори за образованието: Како комбинираното учење и училишните партнерства поддржуваат поинклузивни училишта

Во овој дел од Разговори за образованието, ни се придружуваат тројца членови на Работната група за училишта од Европската образовна област. Вклучете се да ги слушнете нивните размислувања за тоа како комбинираното учење и партнерствата училиште-заедница можат да ги направат училиштата поинклузивни.
Education Talks

Комбинираното учење стана многу важен дел од образованието во последниве години. Така, дури и министрите за образование усвоија Препорака на Советот за комбинирано учење во 2021 година. Комбинираното учење може да биде комбинација од места за учење или комбинација од различни дигитални и недигитални алатки. Поради сето тоа, и големата важност на комбинираното учење, нашата Работна група за училишта истражи како сите ние можеме да го поддржиме комбинираното учење, особено како креатори на политики.

 

Што е инклузивно комбинирано учење во пракса?

 

Во основа постојат три основни различни начини на управување со искуството. Сега, она нешто што е неопходно кај сите три бидејќи самиот ученик е оставен да ги обработи овие искуства самостојно, е дијалогот кој води кон согледувањето на значењето. Она што едно учење го прави инклузивно е кога ситуацијата за учење е така организирана и уредена што сите ученици можат активно да учествуваат на свое ниво со сопствен интерес и им се дава поддршката што им е потребна за да можат да го сторат тоа. Oчигледно, комбинираното учење нуди многу можности за буквално мешање на овие различни режими на искуство па така учењето ја добива оваа богата подлога на искуство од која може да се влече.

 

Како можат министерствата за образование да поддржат комбинирано учење за инклузија?

 

Креаторите на политиките како такви, а особено министерствата треба да им овозможат на училиштата и на наставниците да имаат доволно време во наставната програма за да спроведат комбинирано учење. Значи, флексибилноста на наставните програми е од големо значење и тие не смее да бидат преодредени во преголема мерка. И на наставниците им е потребна нашата поддршка во однос на уредите, но и за обуката за користење на сите овие дигитални уреди и дигитални алатки. И она што е многу важно е да имаат место каде што можат да ги споделат своите искуства. Училиштата и наставниците прават прекрасни работи и ние, креаторите на политики, треба да им овозможиме пристап до различни национални или европски платформи за да ги споделуваат сите тие искуства.

 

Гледаме во Хрватска дека училиштата градат прекрасна соработка со локалните заедници. На пример, нашите училишта се во одлични односи со полицијата. Имаме полицаец кој доаѓа во училиштето, ги учи првачињата за сообраќајна култура, и всушност ги вади на улиците, за да можат првачињата да согледаат каков е сообраќајот. На овој начин веруваме дека училиштата треба да бидат отворени за локалните заедници и дека сите заедно треба да им овозможиме на нашите ученици да имаат најдобро можно образование.

 

Како можат училишните лидери да поддржат комбинирано учење за инклузија?

 

Училишните лидери можат да поддржат комбинирано учење за инклузија со тоа што ќе овозможат достатна автономија на сите наставници за да може креативноста да цвета. Наставниците треба да се гледаат како професионалци кои знаат што е најдобро за нивните ученици и како процесот на учење може да има поголемо значење за истите. Се разбира, тоа треба да го поддржи законска рамка.

 

На пример, во Естонија националната наставна програма се заснова на компетенции, вештини и резултати од учењето. И ова му овозможува на наставникот всушност да го комбинира учењето, бидејќи тоа значи дека наставниците имаат речиси целосна автономија да одлучуваат како всушност е дизајниран процесот на учење сѐ додека резултатите од учењето целосно се постигнуваат. Оваа автономија им овозможува да создаваат мрежи и партнерства, на пример, со работодавци или невладини организации и да ги внесат во училницата. Или часовите да се поместат надвор од училницата, на пример, во лаборатории, музеи, паркови, шуми, каде и да посакаат, сѐ додека се постигнуваат резултатите од учењето.

 

Друга работа што може да ја направи училишниот лидер е да ја олесни соработката помеѓу училиштето и приватниот сектор. Во Естонија, постои култура на јавно-приватно партнерство помеѓу училиштата и приватните претпријатија и таа е длабоко вкоренета во нашето општество. Но, сè на сè, мислам дека е важно да се создаде средина на доверба и култура на соработка за комбинираното учење вистински да се случи.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership