Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Образование и ЛГБТИК диверзитет

Образовните предизвици поврзани со создавање безбедни средини за учење на ЛГБТИК младите можат да бидат многубројни. Ги нагласува најдобрите практики во образованието за сексуален диверзитет низ ЕУ и ги адресира клучните митови и заблуди насочени кон ЛГБТИК лицата.
Publication cover image (European Commission)

Публикацијата ја прикажува работата на Европската Комисија и други меѓународни организации за соочување со дискриминацијата кон ЛГБТИК лица, како и клучните истражувања и докази за влијанието. Нуди клучни пораки и препораки за имплементирање на национално, на училишно ниво, на ниво на наставна програма и на ниво на заедница за да промовира ЛГБТИК инклузија.

 

 

Овој тематски микрофилм беше произведен од ET 2020 Работната група за промовирање основни вредности и инклузивно образование.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being