Skip to main content
European School Education Platform
News item

Наставниците како двигатели на иновацијата

Иако училишните лидери се клучни за поттикнување иновација, наставниците се движечката сила која е одговорна за промените во училницата.
Teacher smiling at pupils
Adobe Stock / Gorodenkoff

Иновацијата може различно да се толкува од различни луѓе. Повеќето ги асоцира на новина, на промена во начинот на работа. А за работите да се променат, треба да имаме отворен ум. Во образованието, иновацијата честопати се споменува во контекст на технологијата или средините за учење. Меѓутоа, пред сè останато, иновацијата во образованието треба да значи флексибилност: подготвеност да се испробаат нови пристапи и наставни стратегии, со цел обезбедување поинклузивни и попривлечни едукативни искуства за сите ученици.

 

Надминување на препреките во иновирањето

 

Стратегиите за иновација на ниво на училиште и на ниво на училница беа тема во Меѓународното истражување на ОЕЦД за настава и учење за 2018 година (TALIS). Иако повеќето наставници од земјите членки на ОЕЦД се согласни дека тие се отворени кон промени, отвореноста кон иновации во голем број европски земји се чини дека е помала отколку во други делови од светот. Во таа смисла, давајќи им самостојност на наставниците може да се помогне во промовирање на креативноста и иновацијата во училницата. Меѓутоа, важно е наставниците да ја добијат неопходната обука уште од почеток, за да се избегне носење лоши одлуки.

 

Како да станете иновативни наставници

 

Постојаниот професионален развој е клучен. Наставниците може да се охрабрат да учествуваат во програми за настава или обука во странство преку програмата Еразмус+, или пак да се приклучат на онлајн курсеви. Овие курсеви за обука им овозможуваат на наставниците да разменат знаење, да научат нови вештини, да стекнат добри практики и да добијат поширока перспектива за образованието.

 

Акциското истражување претставува пристап во кој наставниците треба да станат критички и рефлексивни мислители кои се посветени на подобрување на едукативното доживување на учениците. Тоа може да се користи за решавање секојдневни проблеми во училницата, како на пример, промена на распоредот на седење за да се овозможи повеќе учење преку соработка.

 

Мрежите на наставници, без разлика дали тие се големи или мали, можат да бидат драгоцен извор на инспирација. На училишно или на локално ниво, наставниците можат да организираат студиски групимеѓусебно следење на работата на наставниците и заедничка рефлексија. Поголемите мрежи, како „eTwinning“ или „Global Teaching InSights“, нудат бројни ресурси и можности за професионален раст и остварување контакти.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Teacher and school leader careers