Skip to main content
European School Education Platform

Governance

Покрената во 2022 година, Европската платформа за училишно образование претставува централно место за средба на сите чинители во полето на училишното образование – училиштен кадар, истражувачи, креатори на политики и останати професионалци – коешто ги опфаќа сите нивоа, од предучилишно образование и грижа, па сè до основно и средно образование, вклучително и иницијално стручно образование и обука. На платформата се наоѓа и еТвининг, заедницата на училишта во Европа.
alt

Европската платформа за училишно образование и заедницата на еТвининг се возможни благодарение на финансирањето од Еразмус+, Европската програма за образование, обука, млади и спорт. Тие се иницијативи на Генералниот директорат за образование, млади, спорт и  култура на Европската комисија. Со нив раководат European Schoolnet (координација, содржина и услуги) и Tremend Software Consulting SRL (техничка инфраструктура) во рамки на договори за услуги склучени со Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). 

 

Главни чинители на еТвининг се регистрираните корисници (еТвинери), националните организации за поддршка (NSO), Централната служба за поддршка (CSS), Европската комисија (Генералниот директорат за образование, млади, спорт и култура) и Европската извршна агенција за образование и култура.